Stanowisko NRL ws. nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza

opublikowano: 04-02-2020, 10:32

Naczelna Rada Lekarska wydała stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Niektóre zapisy projektu samorząd lekarski zaopiniował pozytywnie. Do innych ma zastrzeżenia.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

7 stycznia 2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty i niektórych innych ustaw, który w założeniu ma poprawić warunki kształcenia oraz zwiększyć liczbę lekarzy specjalistów w Polsce. Jednak Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, stwierdził, że dokument jest daleki od dokumentu uzgodnionego wcześniej ze środowiskiem lekarskim. W związku z tym 30 stycznia 2020 r. prezydium NRL na posiedzeniu władz samorządu lekarskiego ponownie przyjęło stanowisko dotyczące nowelizacji tej ustawy.

NRL wydała stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
iStock

NRL dostrzega, że projekt w dużej mierze wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska lekarskiego dotyczącym kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Zaznacza jednak, że znaczna część uwag, które zostały zgłoszone do projektu przez samorząd lekarski na etapie konsultacji publicznych, nie została uwzględniona.

Nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza - co NRL ocenia pozytywnie

Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej na pozytywną opinię zasługują następujące zapisy projektu:

 • wcześniejsze zgłaszanie terminów LEK i LDEK

Zgodnie z założeniami projektu terminy LEK i LDEK dyrektor CEM ma ogłaszać co najmniej na 6 miesięcy przed planowanym egzaminem. Istnieje także możliwość bezpłatnego złożenia po raz drugi LEK albo LDEK w przypadku braku zaliczenia tego egzaminu w pierwszym podejściu albo nieprzystąpienia do niego.

 • udział w szkoleniach dodatkowych

W trakcie odbywania stażu podyplomowego lekarz będzie mógł przeznaczyć 6 dni na udział w dodatkowych konferencjach, kursach lub szkoleniach. 

 • wniosek o odwołanie rezydentury

Lekarz, który został zakwalifikowany do odbywania rezydentury i rozpoczął szkolenie specjalizacyjne, może, bez podawania przyczyny, złożyć ponowny wniosek o odbywanie rezydentury w innej dziedzinie medycyny nie więcej niż jeden raz.

 • praca w systemie zmianowym

Lekarz odbywający specjalizację może pracować w systemie zmianowym, ale tylko wtedy, gdy:

- program danej specjalizacji przewiduje pracę w takim systemie

- lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne oraz kierownik specjalizacji, pod którego nadzorem jest lekarz, pracują na tej samej zmianie

 • brak zgody na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych

Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne może nie zgodzić się na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez 1 rok od rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego.

Poza tym lekarze korzystający z uprawnień związanych z rodzicielstwem lub ze stanem zdrowia nie mogą być obowiązani do pracy w ramach pełnienia dyżuru medycznego w porze nocnej lub w wymiarze łącznie przekraczającym 50 proc. wymiaru czasu pracy w ramach pełnienia dyżurów.

Lekarze korzystający z uprawnień związanych ze stanem zdrowia muszą posiadać orzeczenie lekarskie o czasowej niemożliwości wykonywania niektórych czynności zawodowych w określonych warunkach z przyczyn zdrowotnych.

 • prawo do odpoczynku bezpośrednio po zakończeniu pełnienia dyżuru medycznego, ale nie dla lekarzy specjalistów

Lekarzowi, który pełni dyżur medyczny objęty programem szkolenia specjalizacyjnego w wymiarze uniemożliwiającym skorzystanie mu z prawa do co najmniej 11-godzinnego dobowego nieprzerwanego odpoczynku, przysługuje okres odpoczynku bezpośrednio po zakończeniu pełnienia dyżuru medycznego.

Okres tego odpoczynku nie będzie powodował wydłużenia szkolenia specjalizacyjnego i wlicza się lekarzowi do podstawowego wymiaru czasu pracy.

Korzystanie przez lekarza z okresu odpoczynku nie powoduje zatem obniżenia wynagrodzenia należnego na podstawie umowy o pracę.

Jednocześnie NRL zaznacza, że zgodnie z założeniami projektu lekarzom specjalistom nie przysługuje takie prawo, "co wobec projektowanych uprawnień dla lekarzy rezydentów dywersyfikuje charakter ich pracy i przysługujących w jej ramach przywilejów i obowiązków" - czytamy w oświadczeniu.

 • wprowadzenie wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji

NRL pozytywnie ocenia ten zapis, z zastrzeżeniem jednak, że jest ono wprowadzone na poziomie zdecydowanie niższym niż postulowany przez środowisko lekarskie i nieadekwatnym do zakresu obowiązków i odpowiedzialności kierownika specjalizacji.

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj
 • 6-dniowy płatny urlop szkoleniowy

Zdaniem NRL korzystnym rozwiązaniem jest także wprowadzenie 6-dniowego płatnego urlopu szkoleniowego dla lekarzy, którzy nie odbywają specjalizacji.

Projekt nie realizuje wszystkich oczekiwań środowiska lekarskiego

Zdaniem NRL, pomimo powyższych, pozytywnie ocenianych zmian, projekt nie realizuje wszystkich oczekiwań środowiska lekarskiego, czyniąc projektowaną reformę niepełną. Wśród zagadnień budzących największe rozczarowanie środowiska lekarskiego NRL wskazuje w szczególności:

 • uproszczenie trybu przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarzom spoza UE

Zdaniem NRL wprowadzenie takich zapisów niesie realne zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów. Jest również nieuzasadnione z punktu widzenia prawidłowości funkcjonowania polskiego systemu ochrony zdrowia.

Jak przekonuje NRL, projektowane przepisy nie wskazują bowiem odpowiednich kryteriów weryfikacji faktycznej wiedzy i umiejętności lekarzy. Oznacza to, że weryfikacja przedkładanej w tym trybie przez cudzoziemców dokumentacji (w szczególności dotyczącej uzyskanej specjalizacji i doświadczenia zawodowego) będzie utrudniona, o ile w ogóle możliwa - argumentuje samorząd lekarski i wnosi o odstąpienie od wprowadzenia takich regulacji.

 • zróżnicowanie procedury uznawania stażu podyplomowego 

NRL negatywnie oceniła też zróżnicowanie procedury uznawania stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważnych w całości albo w części ze stażem podyplomowym obowiązujących w Polsce, w zależności od tego, czy był on odbyty w państwie członkowskim UE czy w tzw. państwie trzecim. W ocenie NRL nie ma uzasadnienia dla zróżnicowania trybu uznawania stażu podyplomowego. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku uznanie stażu przez ministra zdrowia powinno następować po zasięgnięciu opinii zespołu ekspertów.

 • brak zwolnienia od obowiązku odbycia stażu podyplomowego i składania egzaminu LEK/LDEK

dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających dyplom polskiej uczelni, którzy po ukończeniu studiów - ale bez odbycia stażu podyplomowego lub bez złożenia egzaminu LEK albo LDEK - wyjechali za granicę i tam wykonują swój zawód. Jak wyjaśnia NRL, zapis dotyczy lekarzy, którzy zdobyli doświadczenie, kwalifikacje za granicą i chcą wrócić do pracy w Polsce.

Naczelna Rada Lekarska negatywnie odniosła się także do proponowanego: 

 • braku poszerzenia kompetencji izb lekarskich w zakresie kształcenia podyplomowego,
 • braku umożliwienia odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydenckim (w dziedzinach priorytetowych) przez lekarzy, którzy posiadają już tytuł specjalisty,
 • brak podniesienia wysokości wynagrodzenia rezydenta oraz wprowadzenia drugiego progu tego wynagrodzenia po zdaniu przez tego lekarza PEM (Państwowego Egzaminu Modułowego),
 • brak wydłużenia urlopu szkoleniowego na przygotowanie do PES,
 • brak zmiany treści art. 53 ust. 2, polegającej na rozszerzeniu możliwości zatrudnienia lekarzy i lekarzy dentystów w praktykach lekarskich, zgodnie z postulatem NRL, wyrażonym w uchwale nr 16/19/VIII z dnia 22 marca 2019 r.,
 • brak zmiany przepisu art. 113 oraz towarzyszącej zmiany art. 63 ustawy o izbach lekarskich w zakresie dotyczącym wprowadzenia regulacji, która przewiduje umorzenie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w sytuacji postępowanie mediacyjnego zakończonego ugodą oraz umożliwiającym prowadzenie postępowania mediacyjnego jeszcze przed postawieniem zarzutów przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

W ostatnim punkcie NRL negatywnie oceniła również projektowane przekazanie wszelkich czynności wobec wojskowej izby lekarskiej ministrowi obrony narodowej.

Pełna treść stanowiska NRL znajduje się na stronie nil.org.pl

PRZECZYTAJ TAKŻE: Józefa Szczurek-Żelazko: Chcemy otwierać się na lekarzy spoza UE

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: MJM/NIL

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.