Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza

opublikowano: 07-01-2020, 14:36
aktualizacja: 08-01-2020, 19:53

Rada Ministrów przyjęła 7 stycznia projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty i niektórych innych ustaw. Regulacja ma poprawić warunki kształcenia oraz zwiększyć liczbę lekarzy specjalistów. Jakie zmiany wprowadza nowelizacja?

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Rada Ministrów 7 stycznia 2019 r. przyjęła projekt ustawy nr UD341 (Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw), który zostanie skierowany do dalszych prac w Sejmie. Przyjęte założenia planowo mają wejść w życie w kwietniu 2020 r., jednakże należy zauważyć, że są to jedynie założenia rządu. Ostateczny kształt przepisów zależy bowiem od prac w Sejmie i Senacie i będziemy mogli go szczegółowo opisać w późniejszym terminie. 

Radca prawny Marcin Andrzejewicz, specjalizujący się w zagadnieniach prawa medycznego i prawa procesowego

Za Kancelarią Prezesa Rady Ministrów możemy na tę chwilę podać, że projekt przewiduje:

1. Szybsze przystępowanie lekarzy do egzaminów

W odniesieniu do przeprowadzania Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) i Lekarsko Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK) zmiany przepisów dotyczyć będą dopuszczenia do egzaminu osoby, która ukończyła 10 semestrów z sześcioletnich jednolitych studiów na kierunku lekarskim albo osoby, która ukończyła 8 semestrów z pięcioletnich jednolitych studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym, a także przeprowadzenia egzaminu w oparciu o 70 proc. pytań wybranych z publikowanej na stronie CEM bazy pytań oraz z 30 proc. pytań nowych. Dyrektor CEM na rok przed egzaminami publikować będzie wykaz źródeł bibliograficznych w języku polskim. Z wykorzystanych pytań oraz posiadanych przez CEM tworzona będzie dostępna powszechnie baza pytań.

2. Lekarze spoza Unii Europejskiej – uproszczenia w zatrudnieniu i nowa ścieżka nostryfikacji dyplomu

W odniesieniu do nostryfikacji lekarzom i lekarzom dentystom dyplomów wydanych przez uczelnie w krajach spoza UE, przewiduje się wprowadzenie nowej ścieżki nostryfikacji dyplomów, która będzie miała za zadanie potwierdzenie kwalifikacji i wiedzy zdobytej przez lekarza w krajach trzecich przez zaliczenie z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego organizowanego przez CEM. Pozytywny wynik egzaminu nostryfikacyjnego uzyska zdający po zaliczeniu 60 proc. maksymalnej liczby punktów z testu.

Wprowadzony zostanie do porządku prawnego uproszczony tryb zatrudniania w polskim systemie opieki zdrowotnej lekarzy specjalistów cudzoziemców spoza UE. Lekarz lub lekarz dentysta cudzoziemiec posiadający tytuł specjalisty uzyskany za granicą, który otrzyma zaświadczenie potwierdzające planowane zatrudnienie w podmiocie wykonującym działalność leczniczą mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będzie mógł wystąpić do właściwej okręgowej rady lekarskiej (ORL) z wnioskiem o przyznanie prawa wykonywania zawodu na czas i miejsce zatrudnienia w danym podmiocie. Właściwa ORL będzie mogła (lub nie) w uchwale przyznać prawo wykonywania zawodu na czas i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność leczniczą. Jednocześnie określi program i liczbę godzin szkolenia praktycznego. Przed podjęciem zatrudnienia cudzoziemiec lekarz albo lekarz dentysta będzie bowiem zobowiązany do odbycia przeszkolenia praktycznego, trwającego nie dłużej niż 12 miesięcy pod nadzorem opiekuna.

Szkolenie praktyczne kończyć się będzie uzyskaniem opinii pozytywnej lub negatywnej, wystawionej przez opiekuna. Opinia ta będzie miała kluczowy wpływ na zatrudnienie lub nie tego lekarza w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz wygaśnięcie przyznanego prawa wykonywania zawodu na czas i miejsce zatrudnienia z dniem skreślenia tego lekarza z listy członków okręgowej izby lekarskiej. Uprawnienia takiego lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych nie będą wykraczać poza określony podmiot wykonujący działalność leczniczą, a czas ich realizacji będzie wskazany w umowie zawartej między lekarzem specjalistą cudzoziemcem a tym podmiotem. Lekarz ten jednocześnie zostanie zobowiązany do nostryfikacji dyplomu w okresie 5 lat.

3. Modyfikacje i uproszczenia dotyczące przebiegu stażu podyplomowego i jego uznawania w przypadku odbycia poza Polską

Nowelizacja ustawy stwarza możliwość premiowania najbardziej aktywnych zawodowo lekarzy. Ponadto przewidziano przeniesienie z programu szkolenia specjalizacyjnego określonego w art. 16f ust. 3 ustawy do programu stażu podyplomowego całości kursów w zakresie: ratownictwa medycznego, zdrowia publicznego i prawa medycznego z jednoczesnym dodaniem szkoleń dotyczących profilaktyki onkologicznej i leczenia bólu. Powyższe rozwiązanie według Rady Ministrów ma z jednej strony lepiej przygotować lekarzy stażystów do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych, natomiast z drugiej strony umożliwi jednocześnie lekarzom i lekarzom dentystom wydłużenie czasu trwania niektórych staży i kursów specjalizacyjnych stanowiących podstawę ich specjalistycznego szkolenia zawodowego.

Poza tym nastąpi ujednolicenie zasad uznawania stażu podyplomowego odbytego poza granicami kraju (w UE i poza UE) za równoważny w całości lub części ze stażem podyplomowym odbytym w Polsce. Złożenie wniosku w tej sprawie do ministra właściwego do spraw zdrowia będzie odbywało się za pośrednictwem dyrektora CMKP. Dotychczas zasady uznawania stażu podyplomowego odbytego w UE i poza UE regulowały dwa odrębne przepisy prawne (ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów).

4. Nowe regulacje dotyczące specjalizacji – uproszczenia i szybsze (o rok) przystąpienie do PES

Wprowadzone zostają nowe procedury realizacji szkolenia specjalizacyjnego we wszystkich dziedzinach medycyny oraz naboru lekarzy i lekarzy dentystów na specjalizacje. Należy wskazać wprowadzenie szeregu nowych przepisów, których efektem według Rady Ministrów będzie m.in.:

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych jest Bonnier Healthcare Polska.
  • przyspieszenie uzyskania tytułu specjalisty w niektórych dziedzinach lekarsko-dentystycznych poprzez uznanie dorobku zawodowego i naukowego,
  • zwiększenie dostępu do wszystkich wolnych w kraju miejsc specjalizacyjnych oraz sprawiedliwy i transparentny ich rozdział między lekarzy przystępujących do postępowania konkursowego na rezydentury i miejsca pozarezydenckie,
  • urealnienie możliwości zaliczenia w trakcie odbywania szkolenia określonych programem specjalizacji procedur medycznych,
  • a także zwiększenie jakości udzielania świadczeń zdrowotnych przez przyszłych młodych lekarzy i lekarzy dentystów. 

Nowym przepisem będzie umożliwienie, za zgodą kierownika specjalizacji, przystąpienie do PES już na rok przed planowanym zakończeniem szkolenia specjalizacyjnego, pod warunkiem wcześniejszego zaliczenia PEM. Wydłużanie czasu zdobywania przez lekarzy dyplomu specjalisty determinuje dookreślenie zasad przystępowania do PES w ciągu 5 lat, mając na uwadze dezaktualizację wiedzy medycznej w programach specjalizacyjnych po 5 latach. Powyższe ma za zadanie zmobilizować lekarzy do aktywnego i systematycznego nabierania wiedzy i umiejętności praktycznych oraz ma za zadanie ograniczać sytuacje, w których lekarze przez wiele lat po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego nie przystępują do PES lub przystępują do niego, jak wynika ze statystyki CEM, nawet po 10 razy. Tworzyć się będzie jawną bazę pytań PES.

5. Lekarze dentyści ze stopniem doktora równoważnie ze specjalistami w danej dziedzinie

Ustawa umożliwi także, po spełnieniu określonych w ustawie warunków, uznanie dorobku zawodowego lekarzom dentystom posiadającym co najmniej stopień naukowy doktora za równoważny ze zrealizowaniem szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie lekarsko-dentystycznej i dopuszczenie ich bez odbywania szkolenia specjalizacyjnego do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES).

6. Nowy Państwowy Egzamin Modułowy (PEM)

Do porządku prawnego wprowadzony zostaje nowy egzamin państwowy, tj. Państwowy Egzamin Modułowy (PEM). Rada Ministrów oczekuje, iż będzie on sprawdzać na danym etapie ustawicznego rozwoju zawodowego efekty szkolenia odbytego przez lekarzy i tym samym stanowić będzie narzędzie nie tylko sprawdzające wiedzę zdobytą przez lekarzy, ale także sprawdzać skuteczność i jakość kształcenia prowadzonego przez jednostki szkolące. Egzamin przeprowadzany będzie przez dyrektora CEM. Lekarz lub lekarz dentysta będzie mógł przystąpić do PEM po zakończeniu pierwszego roku modułu podstawowego albo modułu specjalistycznego w danej dziedzinie medycyny. PEM składać się będzie z 70 proc. pytań pozyskanych z bazy pytań i 30 proc. nowych pytań. PEM zostanie zaliczony z wynikiem pozytywnym po uzyskaniu przez lekarza co najmniej 60 proc. możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów.

7. Nowa regulacja eksperymentów medycznych

Wprowadzenie nowych przepisów dotyczących przeprowadzania eksperymentu medycznego konieczne jest z uwagi na przestarzałą ich obecnie formę prawną i organizacyjną. Nastąpi w przepisach uwzględnienie i uszczegółowienie praw pacjentów poddawanych eksperymentom oraz usankcjonowanie zasad karania za przeprowadzanie eksperymentu medycznego bez wymaganej prawnie zgody albo zezwolenia sądowego lub bez uzyskania pozytywnej opinii komisji bioetycznej albo wbrew jej warunkom, a także bez zawarcia stosownej umowy ubezpieczeniowej.

8. Dalsza regulacja zawodu felczera

Nastąpi zmiana przepisów ustawy o zawodzie felczera, bowiem należy wskazać, że kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu felczera zostało w Polsce zamknięte w latach siedemdziesiątych, jednakże na obecnym rynku pracy nadal funkcjonują osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania tego zawodu. Obecnie Naczelna Rada Lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu felczera osobom, które posiadają decyzję ministra zdrowia potwierdzającą kwalifikacje zawodowe (w okresie od 2008 do 2018 r. minister zdrowia wydał pozytywne decyzje 50 osobom). Zgodnie z informacją Naczelnej Izby Lekarskiej na dzień 30.04.2018 r. w Polsce było 211 felczerów czynnych zawodowo oraz 532 niewykonujących zawodu. Polska jest jedynym krajem członkowskim UE, w którym ten zawód istnieje (Baza Zawodów Regulowanych Komisji Europejskiej). Mając na uwadze przepisy unijne, które nie definiują zawodu felczera oraz w świetle powyższego nie planuje się przywrócenia kształcenia w tym zawodzie. Natomiast zmiany w ustawie o izbach lekarskich mają charakter uzupełniający w odniesieniu do konieczności rejestracji prawa wykonywania zawodu na czas i miejsce wykonywania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów spoza UE.

Zebrałem powyżej najważniejsze założenia projektu. Jakie przepisy realnie wejdą w życie? "Puls Medycyny" będzie informował o tym na bieżąco.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Marcin Andrzejewicz, radca prawny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.