Hematologia w Krajowym Planie Transformacji. Jakie są założenia?

opublikowano: 22-03-2022, 15:52

Zwiększenie liczby świadczeń diagnostycznych realizowanych przez POZ i wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w systemie ochrony zdrowia - to tylko niektóre z podstawowych założeń Krajowego Planu Transformacji (KPT) w kontekście organizacji i finansowania świadczeń w hematologii.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Hematolodzy bardzo często podnoszą, że duża liczba pacjentów kierowanych na oddziały hematologiczne nie ma odpowiedniej liczby badań.
iStock

Ministerstwo Zdrowia przygotowało kilka dokumentów, które mają na celu wprowadzić zmiany w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Jednym z nich jest Krajowy Plan Transformacji. Celem Planu jest wzmocnienie zasobów i procesów ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności wydatkowania środków publicznych na świadczenia opieki zdrowotnej i na inwestycje w sektorze ochrony zdrowia na poziomie krajowym i regionalnym, uwzględniając potrzeby zdrowotne mieszkańców.

– Krajowy Plan Transformacji jest dokumentem wdrożeniowym, który przede wszystkim określa konkretne działania, jakie należy podjąć, by zapewnić obywatelom i mieszkańcom kraju dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych. Działania te wynikają z rekomendacji płynących z map potrzeb zdrowotnych oraz innych dokumentów strategicznych w sektorze zdrowia – wyjaśnił dr Jerzy Gryglewicz z Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

– Hematologia jest tą dziedziną medycyny, dla której przewiduje się rozwój, a nie pewne działania restrukturyzacyjne w zakresie zasobów. Według map potrzeb zdrowotnych hematoonkologia jako jedyna dziedzina medycyny cechuje się wysokim wskaźnikiem obłożenia łóżek szpitalnych, sięgającym ponad 100 proc. Wskaźnik ten sugeruje, że były pożyczane łóżka z innych oddziałów, aby zaspokoić potrzeby pacjentów związane z hospitalizacjami. Dla porównania – dla pediatrii ten wskaźnik wynosi 50 proc. – dodał dr Gryglewicz.

Hematoonkologia: diagnoza wynikająca z map potrzeb zdrowotnych

Dr Gryglewicz zwrócił uwagę, że do najważniejszych zmian demograficznych mających wpływ na organizację i funkcjonowanie opieki zdrowotnej należą m.in. starzenie się społeczeństwa.

– Większość chorób hematoloonkologicznych jest skorelowanych z wiekiem, tzn. im człowiek starszy, tym większe ryzyko wystąpienia nowotworu. To w Krajowym Planie Transformacji jest jednoznacznie podkreślone. Musimy skoncentrować się nad większym zapotrzebowaniem na opiekę nad osobami starszymi oraz utrudnionym finansowaniem ze względu na malejącą populację w wieku produkcyjnym – wyjaśnił.

W Krajowym Planie Transformacji są opisane wskazówki zmian w poszczególnych rodzajach świadczeń.

Hematoonkologia: Krajowy Plan Transformacji a POZ

W przypadku podstawowej opieki zdrowotnej najważniejszym zadaniem jest wdrożenie proaktywnej opieki nad pacjentami w ramach POZ oraz opracowanie motywacyjnego systemu działania udzielania świadczeń POZ

Chodzi o zwiększenie częstotliwości zlecania badań diagnostycznych przez lekarza POZ, poszerzenie diagnostyki na poziomie POZ i odciążenie AOS oraz lecznictwa szpitalnego z hospitalizacji diagnostycznych, możliwych do realizacji w trybie ambulatoryjnym, z odpowiednim dostosowaniem sposobu ich finansowania.

– W związku z tym w zakresie POZ należy dążyć do podjęcia działań zmierzających do zwiększenia liczby świadczeń diagnostycznych realizowanych przez POZ, opracowania protokołu konsultacji pomiędzy lekarzem POZ i personelem AOS, w tym konsultacji udzielanych za pomocą systemów teleinformatycznych, modyfikacji modelu finansowania świadczeń w ramach POZ poprzez wprowadzenie opłaty zadaniowej, premiowanie ustawicznego szkolenia i podnoszenia kwalifikacji przez personel POZ – wyjaśnił dr Gryglewicz.

– Hematolodzy bardzo często podnoszą, że duża liczba pacjentów kierowanych na oddziały hematologiczne nie jest do końca zdiagnozowana, tzn. nie wykonano odpowiedniej liczby badań. Często pacjenci są kierowani do oddziałów szpitalnych z jednostkami chorobowymi, które nie wymagają hospitalizacji. Zmiany będę powodować to, że nie będzie oszczędzania na badaniach dodatkowych, tak jak jest obecnie, kiedy lekarz POZ ponosi koszty związane z diagnostyką. To daje nadzieję, że dla podstawowych jednostek chorobowych będzie szansa odciążenia oddziałów specjalistycznych - dodał ekspert.

Zgodnie z Krajowym Planem Transformacji konieczne jest także wprowadzenie funkcji koordynatora w POZ oraz jego finansowanie ze środków publicznych. Ważne jest też wprowadzenie szczegółowej sprawozdawczości w zakresie badań diagnostycznych i innych zalecanych przez POZ (oraz jej monitorowanie) czy opracowanie nowego modelu opieki nad chorymi przewlekle, z uwzględnieniem m.in. rozwiązań cyfrowych i doświadczeń pilotażu POZ Plus.

Hematoonkologia a AOS

Jak rekomenduje się w Planie, konieczne jest także wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w systemie ochrony zdrowia.

Obecnie w Polsce występuje nierównowaga w strukturze świadczeń zdrowotnych: leczenie pacjentów w nadmiernym stopniu opiera się na opiece stacjonarnej, zamiast ambulatoryjnej. Sytuację ma poprawić zapewnienie systemu świadczenia motywującego do wykonania w AOS większej liczby świadczeń, które nie wymagają hospitalizacji, a stanowią często podstawę skierowania na leczenie szpitalne czy zapewnienie większej koordynacji między POZ i AOS w zakresie opieki nad pacjentami z chorobami przewlekłymi. Postuluje się też umożliwienie większego dostępu do poradni w specjalnościach charakteryzujących się wyjątkowo wysokim czasem oczekiwania na świadczenia zdrowotne, przez m.in. rozwijanie narzędzi ułatwiających zapisywanie i wypisywanie pacjentów z kolejek oraz wprowadzenie rozwiązań motywujących pacjentów do informowania podmiotów leczniczych o odwoływaniu wizyt.

Hematoonkologia w Krajowym Planie Transformacji: szpitalnictwo

Z kolei w zakresie szpitalnictwa - jak zaleca się w Planie - konieczne jest obniżenie nadmiernej liczby hospitalizacji, która jest przyczyną powstawania nieuzasadnionych kosztów.

– Rekomenduje się zwiększenie dostępności badań diagnostycznych w warunkach ambulatoryjnych, w szczególności poprzez regulacje sprzyjające realizowaniu tych świadczeń w AOS, np. adekwatną wycenę świadczeń, wskaźniki jakościowe - powiedział dr Jerzy Gryglewicz.

– Wraz ze wzrostem liczby pacjentów leczonych w AOS nastąpi spadek obłożenia łóżek na oddziałach szpitalnych, należy zatem zracjonalizować ich liczbę lub przekształcić je zgodnie z prognozami demograficznymi w łóżka opieki długoterminowej - dodał.

Dr Gryglewicz przekonywał, ze konieczny jest dalszy proces centralizacji oraz koncentracji świadczeń w ośrodkach o odpowiednim zapleczu i doświadczeniu.

Oczekiwane rezultaty tych działań to poprawa jakości leczenia chorych wymagających specjalistycznej opieki, w tym: zmniejszenie liczby osób, które z powodu wylewów krwotocznych nie mogą się uczyć lub pracować i wcześnie przechodzą na rentę; zmniejszenie liczby pacjentów cierpiących z powodu braku należytego leczenia hemofilii lub pokrewnych skaz krwotocznych; poprawa wiedzy personelu medycznego w tym obszarze.

KPT wskazuje nie tylko kierunki działań, ale także projekty, które już są realizowane. Dr Gryglewicz podkreśla, że dużym sukcesem środowisk onkologicznych oraz Ministerstwa Zdrowia było opracowanie pilotażu i wdrożenie modelu edukacji zdrowotnej w szkołach i przedszkolach, np. przez wprowadzenie cyklicznych spotkań edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie promocji zdrowego stylu życia.

Na podstawie konferencji “Hematoonkologia 2022”.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Jakie są najpilniejsze potrzeby pacjentów hematoonkologicznych w Polsce?

Poprawia się dostęp do nowoczesnych terapii w hematoonkologii. Jakie leki mają szansę na refundację w 2022 r.?

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.