Od 15 maja zniesienie obowiązku noszenia maseczek na otwartym powietrzu

KM
opublikowano: 07-05-2021, 18:51
aktualizacja: 13-05-2021, 15:43

Rząd od 15 maja znosi obowiązek noszenia maseczek na otwartym powietrzu, pod warunkiem że utrzymamy dystans 1,5 metra od innej osoby - wynika z rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego ograniczeń związanych z epidemią.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii opublikowano 6 maja w Dzienniku Ustaw.

Bez maseczki będzie można pozostawać w miejscach ogólnodostępnych na otwartym powietrzu, czyli na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejscach postoju pojazdów, parkingach leśnych.

Nadal obowiązuje jednak zachowanie odległości 1,5 m od drugiej osoby, chyba że zachowanie takiego dystansu nie jest możliwe ze względu na opiekę nad:

 • dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
 • osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

Wymóg ten nie dotyczy również osób wspólnie mieszkających lub gospodarujących.

Rozporządzenie to obowiązuje od 15 maja do 5 czerwca.

Zasłanianie nosa i ust nadal będzie obowiązywało m.in. w środkach transportu publicznego.
iStock

Gdzie od 15 maja nadal trzeba będzie nosić maseczki

Nadal zakrywać usta i nos należy w:

 • środkach transportu publicznego,
 • w samolotach,
 • na terenie nieruchomości wspólnych np. klatkach schodowych, windach czy garażach podziemnych,
 • w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej,
 • w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; przy czym za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
 • w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach) - nie dotyczy to miejsc na otwartym powietrzu

Kto jest zwolniony z noszenia maseczki

Natomiast zakrywać nosa i ust nie muszą:

 • podróżujący samochodami, z wyłączeniem pojazdów samochodowych będących środkami publicznego transportu zbiorowego,
 • osoby kierującej motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem oraz osoby przewożonej takimi pojazdami, używające kasków ochronnych,
 • dzieci do ukończenia 5. roku życia;
 • osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu: a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim; b) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; c) zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia.
Konieczne zaświadczenie

W przypadku osób, które nie mogą zakrywać nosa i ust z wymienionych wyżej powodów, wymagane jest przedstawienie - na żądanie Policji, straży gminnej, Straży Granicznej w lotniczych przejściach granicznych, a na obszarze kolejowym, w pociągach oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych również na żądanie straży ochrony kolei - zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa, lub zaawansowane schorzenia neurologiczne, układu oddechowego lub krążenia, przebiegające z niewydolnością oddechową lub krążenia.

 • kierujący środkami publicznego transportu zbiorowego, jeżeli zapewnione jest oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność,
 • kierujący statkiem, jeżeli urządzenie sterowe znajduje się w osobnym pomieszczeniu albo zapewnione jest oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność,
 • kierowcy wykonujący przewozy drogowe w załodze,
 • osoby sprawujące kult religijny,
 • żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujący zadania służbowe, stosujący środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności,
 • osoby, których miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej;
 • sędziowie, trenerzy oraz osoby uprawiającej sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych,
 • osoby przebywające na terenie lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego albo plaży,
 • osoby podczas jazdy konnej,
 • personel lotniczy przebywający w kabinie pilota,
 • uczniowie i dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym oraz osoby zatrudnione w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oświatowej oraz w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – na ich terenie, chyba że kierujący takim podmiotem lub formą wychowania lub opieki postanowi inaczej,
 • zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, jeżeli w trakcie egzaminu odległość pomiędzy poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m,
 • osoby wykonujące czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach użyteczności publicznej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej, z wyjątkiem osób bezpośrednio obsługujących interesantów lub klientów,
 • zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu:

a) egzaminu dyplomowego w szkole artystycznej,

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych jest Bonnier Healthcare Polska.

b) egzaminu czeladniczego lub egzaminu mistrzowskiego,

c) badania przydatności, egzaminu wstępnego, egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzanych w publicznej szkole artystycznej oraz sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności, przeprowadzanego w niepublicznej szkole artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej

– jeżeli w trakcie tego egzaminu, badania albo sprawdzianu odległość pomiędzy poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m.

 • Nakazu zasłania nosa ust nie stosuje się również podczas zawierania małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed duchownym.

Kiedy możliwe jest czasowe zdjęcie maseczki

Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku:

 • konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia;
 • umożliwienia komunikowania się z osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się;
 • spożywania posiłków lub napojów w zakładach pracy lub budynkach użyteczności publicznej oraz po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu.

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.