IOWISZ obejmie całość usług zdrowotnych

opublikowano: 20-09-2017, 14:06

System oceny inwestycji w sektorze ochrony zdrowia (IOWISZ) wykroczy poza szpitale. Obejmie wszystkie inwestycje w obszarze usług zdrowotnych, w tym także rehabilitację i opiekę długoterminową. Próg inwestycyjny będzie obniżony do 1 mln zł. Opłaty za wnioski zostaną podwyższone w przypadku inwestycji wieloprofilowych. Zmiany mają wejść w życie jeszcze w tym roku.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Ocena celowości inwestycji służy dostosowaniu planów i wydatków inwestycyjnych do rzeczywistego zapotrzebowania. Polega ona na wydawaniu przez wojewodów bądź ministra zdrowia opinii, które stwierdzają, czy dana inwestycja wpisuje się w mapy potrzeb zdrowotnych i czy spełnia priorytety polityki zdrowotnej. Podmiot leczniczy, który nie uzyska pozytywnej opinii dla swojej inwestycji, musi się liczyć z negatywnymi konsekwencjami. Będzie mu trudniej zawrzeć kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, ponieważ w postępowaniu konkursowym otrzyma punkty ujemne. Nie może ponadto wystąpić o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych.

Rozszerzenie zakresu opiniowania

IOWISZ ruszył w czerwcu 2016 r. Od tego czasu złożono już ponad tysiąc wniosków o wydanie opinii o celowości inwestycji na łączną kwotę blisko 20 mld zł. Obecnie opiniowaniu podlegają inwestycje z zakresu leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej. Ministerstwo Zdrowia chce, by opiniowaniem objąć pozostałe obszary działalności leczniczej. Motywuje to opracowaniem map potrzeb zdrowotnych we wszystkich zakresach. W efekcie opiniowaniu podlegałyby inwestycje dotyczące działalności leczniczej bez względu na ich zakres. 

Jednocześnie ministerstwo proponuje obniżenie progu wartości inwestycji wymagającej opiniowania do wysokości 1 mln zł. Przypomnę, że obecne progi wynoszą 3 mln zł w okresie 2 lat dla leczenia szpitalnego oraz 2 mln zł w okresie 2 lat dla opieki specjalistycznej. Nowy próg obowiązywałby każdą inwestycję bez względu na zakres działalności. Niejasne pozostaje jednak nadal to, czy wartość inwestycji należy brać pod uwagę także w przypadku tworzenia nowego podmiotu bądź nowych jednostek lub komórek zakładu leczniczego. 

Wymóg uzyskania opinii przez podmioty ubiegające się o dofinansowanie unijne pozostałby bez zmian, tzn. bez względu na wartość inwestycji. Objęcie tym wymogiem zakresów działalności, które nie podlegały dotychczas opiniowaniu, ma nastąpić w 2018 r. Nowością jest nałożenie obowiązku uzyskania pozytywnej opinii także w przypadku ubiegania się o dotacje budżetowe na remonty oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego, które są przyznawane przez ministra zdrowia, centralny organ administracji państwowej lub wojewodę. Jednak w tym przypadku opiniowaniu podlegałyby tylko inwestycje o wartości przekraczającej 1 mln zł. W każdym przypadku z opiniowania zwolnione zostaną podmioty lecznicze prowadzone w formie jednostek budżetowych. 

Wymagania dotyczące składanych wniosków

Wniosek o wydanie opinii może być obecnie złożony wyłącznie przez podmiot wykonujący działalność leczniczą lub podmiot zamierzający ją wykonywać. Ustawa nie przewiduje możliwości wystąpienia z wnioskiem przez podmiot tworzący podmiot leczniczy, czyli tzw. organ założycielski. Aby uniknąć konieczności utworzenia podmiotu w celu wystąpienia o opinię, ministerstwo chce dopuścić możliwość składania wniosku także przez organ założycielski.

Z uwagi na częstą praktykę składania odrębnych wniosków dla poszczególnych części inwestycji przewiduje się dodanie przepisu, który wyraźnie wskaże, że wniosek ma dotyczyć całości planów inwestycyjnych. Jeżeli poszczególne części inwestycji tworzą komplementarną całość i są niezbędne do prawidłowego udzielania świadczeń, to powinny zostać objęte jednym wnioskiem. W przypadku inwestycji wieloprofilowej, tzn. obejmującej kilka dziedzin medycyny, trzeba będzie dodatkowo wskazać części inwestycji służące udzielaniu świadczeń w zakresie poszczególnych specjalności lekarskich i oszacować ich wartość. W tym przypadku opłata za złożenie wniosku, która wynosi 4000 zł, zostanie powiększona o 1000 zł za każdą specjalność. Ministerstwo uzasadnia to większym nakładem pracy, jaki wiąże się z oceną inwestycji wieloprofilowych. 

Ministerstwo chce ponadto doprecyzować, że inwestycja może polegać na robotach budowlanych lub wyposażeniu zakładu leczniczego, jeżeli to stanowi jej główny cel. Natomiast zmiany czysto formalne, takie jak zmiana adresu, połączenie, podział lub przekształcenie podmiotu, nie są uznawane za inwestycje, chyba że wiążą się z budową, przebudową lub rozbudową obiektu albo wyposażeniem zakładu i wpływają na zakres udzielanych świadczeń.

Inwestycje innowacyjne i odtworzeniowe

Obecnie wszystkie inwestycje podlegają ocenie za pomocą jednolitego formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ). Ministerstwo planuje wprowadzenie odrębnego formularza dla inwestycji odtworzeniowych, tzn. takich, które nie polegają na utworzeniu nowego podmiotu ani na zmianie zakresu udzielanych świadczeń. Rozwiązanie to jest konieczne z uwagi na różny charakter inwestycji. Te, które służą wyłącznie dostosowaniu się do obowiązujących standardów organizacyjnych lub wymogów dotyczących wyposażenia i pomieszczeń, nie mogą być oceniane za pomocą tych samych kryteriów, co inwestycje innowacyjne. Tymczasem zdarzało się, że były przez to opiniowane negatywnie. Nowy formularz zostanie określony odrębnym rozporządzeniem.

Poprawki do postępowania odwoławczego 

Przewiduje się dodanie przepisu do procedury odwoławczej, który wyraźnie wskaże, że minister zdrowia weryfikuje prawidłowość oceny wniosku. Pozwoli to usankcjonować praktykę uwzględniania szerszych informacji o inwestycji, jakie zazwyczaj przekazuje się w ramach protestu. Uprawnienie takie zostanie nadane również wojewodzie, za pośrednictwem którego składa się protest. Wojewoda będzie mógł zapoznać się z dodatkowymi informacjami zawartymi w proteście i samodzielnie zmienić wydaną przez siebie opinię. W przypadku uwzględnienia protestu nie będzie musiał przekazywać go ministrowi. 

Takie rozwiązanie bez wątpienia przyspieszy procedurę odwoławczą, co ma szczególne znaczenie w przypadku inwestycji, które muszą dotrzymać terminu złożenia wniosku o dofinansowanie unijne. Jednocześnie uchylona zostanie możliwość złożenia zażalenia na nierozpatrzenie protestu z powodu uchybień formalnych.

Przedstawione wyżej propozycje zostały zawarte w projekcie nowelizacji ustawy i poddane konsultacjom społecznym. Po ich zakończeniu projekt zostanie skierowany do Sejmu. Zmiany mają wejść w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia uchwalonej nowelizacji.

Sławomir Molęda partner w Kancelarii Kondrat i Partnerzy

PODSTAWA PRAWNA

1. art. 95d-95i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

2. projekt z 3 sierpnia 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12301350).

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.