Zwolnienie wystawi asystent medyczny

  • Sławomir Molęda
opublikowano: 05-09-2018, 01:03
aktualizacja: 05-10-2018, 15:43

Prezydent podpisał ustawę, która umożliwi wystawianie zwolnień lekarskich przez asystentów medycznych. Asystentem będzie mogła zostać praktycznie każda osoba upoważniona przez lekarza. Rozwiązanie to z pewnością ułatwi pracę lekarzom, będzie się jednak wiązało z przyjęciem odpowiedzialności za błędy asystenta. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Postulat odciążenia lekarzy od obowiązków pozamedycznych znalazł wreszcie wyraz w ustawie, która dopuszcza wystawianie zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy, czyli zwolnień lekarskich, przez tzw. asystentów medycznych. Pojęcie asystenta medycznego jest szersze, niż mogłaby sugerować nazwa, ponieważ obejmuje nie tylko osoby wykonujące zawody medyczne.

O wyborze asystenta medycznego i okresie obowiązywania upoważnienia do wystawiania zwolnień będzie decydował nie podmiot leczniczy, lecz lekarz.
iStock

Oprócz pielęgniarki czy technika, asystentem może zostać rejestratorka, sekretarka i każdy inny pracownik wykonujący czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Warunkiem jest tylko to, by osoba pełniąca funkcję asystenta posiadała upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dotyczących czasowej niezdolności do pracy. Chodzi o zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wystawianiem zaświadczeń. Upoważnienie do przetwarzania danych może mieć formę pisemną lub elektroniczną i powinno zostać wydane przez pracodawcę.

Procedura rejestrowa

Ustanowienie asystenta medycznego wymagać będzie w pierwszej kolejności uzyskania dostępu do Rejestru Asystentów Medycznych. Otrzymać go będzie można za pośrednictwem Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Osoba uprawniona do składania wniosków o wpis w Rejestrze Podmiotów będzie musiała założyć w Rejestrze Asystentów konto zakładu lub praktyki, a następnie konta dla asystentów oraz lekarzy.

W Rejestrze Asystentów będą przechowywane upoważnienia do wystawiania zwolnień z unikalnymi identyfikatorami oraz dane osobowe dotyczące lekarzy i asystentów (imię i nazwisko oraz numery PESEL i prawa wykonywania zawodu).

Utworzenie profili informacyjnych

Ponieważ asystent będzie mógł wystawiać zwolnienia wyłącznie w formie elektronicznej, kolejnym krokiem będzie utworzenie przez lekarza i asystenta swoich profili informacyjnych na portalu PUE ZUS. W tym celu należy zarejestrować się na stronie www.zus.pl, wypełniając formularz i ustalając hasło. Założony profil wymaga potwierdzenia tożsamości, co można dokonać osobiście, stawiając się w ciągu 7 dni z dowodem osobistym lub paszportem w dowolnej placówce ZUS, albo przez Internet za pomocą profilu zaufanego ePUAP, podpisu elektronicznego bądź internetowego konta w banku.

Osoby, które nie mają profilu ePUAP ani podpisu elektronicznego, będą musiały ponadto złożyć wniosek do ZUS o wydanie certyfikatu do podpisywania e-zwolnień. Certyfikat jest bezpłatny, a wniosek składa się za pośrednictwem profilu założonego na portalu ZUS. Certyfikat można pobrać na swój komputer lub na nośnik zewnętrzny, np. pendrive. Na marginesie dodam, że certyfikatem ZUS można się również posługiwać w celu wystawiania innych e-dokumentów medycznych, np. e-recept oraz autoryzowania wpisów w elektronicznej dokumentacji medycznej.

Okresowe upoważnienie do wystawiania zwolnień

Udzielenie upoważnienia do wystawiania zwolnień będzie następowało w Rejestrze Asystentów Medycznych. Za pomocą konta w tym rejestrze asystent lub podmiot leczniczy wytworzą upoważnienie, a lekarz podpisze je podpisem elektronicznym, profilem ePUAP lub certyfikatem ZUS. Zanim upoważnienie zacznie działać, ZUS dokona weryfikacji, czy osoba wskazana jako asystent posiada profil na jego portalu.

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Grupa Rx sp. z o.o. Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Upoważnienie będzie mogło być udzielone na maksymalnie 12 miesięcy. Po upływie tego okresu będzie wymagało odnowienia. Upoważnienie będzie uprawniało do wystawiania zaświadczeń w imieniu danego lekarza i na podstawie danych zawartych w sporządzanej przez niego dokumentacji medycznej.

Warto podkreślić, że o wyborze asystenta i okresie obowiązywania upoważnienia będzie decydował nie podmiot leczniczy, lecz lekarz. Musi on mieć zaufanie do wybranej osoby, ponieważ w okresie obowiązywania upoważnienia będzie ponosił odpowiedzialność za skutki nieprawidłowo wystawionych zwolnień. Nie będzie to odpowiedzialność karna ani cywilna, a tylko administracyjna, jaka wynika z przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Chodzi zatem wyłącznie o możliwość cofnięcia przez ZUS upoważnienia do wystawiania zwolnień.

Skutki uchybień i zawiedzionego zaufania

Przypomnę, że ZUS może cofnąć upoważnienie lekarzowi z powodów dotyczących zarówno uchybień w procedurze orzekania, jak i wystawiania zwolnień. Uchybienia w orzekaniu polegają na nieprzeprowadzeniu bezpośredniego badania pacjenta bądź nieudokumentowaniu rozpoznania, a więc dotyczą bezpośrednio lekarza. Mogą one skutkować cofnięciem upoważnienia na okres do 12 miesięcy.
Natomiast asystent będzie mógł popełnić tylko uchybienia związane z czynnościami technicznymi, takimi jak nieprawidłowe wypisanie zwolnienia, nieprzekazanie go do ZUS lub pracodawcy, niewydanie wydruku pacjentowi itp. Tego rodzaju uchybienia mogą skutkować cofnięciem upoważnienia udzielonego lekarzowi przez ZUS na okres do 3 miesięcy.

Cofnięcie upoważnienia lekarzowi będzie powodowało natychmiastowe wygaśnięcie upoważnień dla jego asystentów. Poza tym lekarz będzie mógł odebrać asystentowi swoje upoważnienie w każdym czasie, gdy tylko zawiedzie on jego zaufanie.

Wpisywanie danych i korygowanie błędów

Asystent uzyska możliwość wystawiania zaświadczeń lekarskich w ciągu 48 godzin od weryfikacji przez ZUS. Jednocześnie otrzyma on na swoim profilu ZUS dostęp do danych pacjentów, ich rodzin oraz pracodawców. Nie będzie miał jednak dostępu do informacji o wcześniej wystawionych zwolnieniach. W zwolnieniu będzie wpisywał wszystkie dane na podstawie dokumentacji medycznej, łącznie z danymi lekarza, i podpisywał je swoim podpisem elektronicznym, profilem ePUAP lub certyfikatem ZUS.

Jeżeli wystawienie zwolnienia w formie elektronicznej nie będzie możliwe,zwolnienie papierowe będzie musiał wystawić lekarz. Asystentowi pozostanie wówczas obowiązek potwierdzenia w formie elektronicznej wystawionego zwolnienia i przesłania go na skrzynkę ZUS w ciągu 3 dni roboczych. Asystent będzie mógł ponadto korygować błędy w zaświadczeniach wystawionych zarówno przez siebie samego, jak i przez lekarza oraz innych asystentów. Przypominam, że korekty należy dokonywać w ciągu 3 dni roboczych od stwierdzenia błędu lub otrzymania takiej informacji od pacjenta, jego pracodawcy lub ZUS. W tym celu przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS informację o stwierdzeniu nieważności błędnego zwolnienia wraz z nowym, sprostowanym zwolnieniem.PODSTAWA PRAWNA:
1. art. 55a, 58a i 60 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r., poz. 1368);
2. art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. poz. 1150);
3. art. 1 i 5 projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk sejmowy nr 2773).

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda partner w Kancelarii Kondrat i Partnerzy

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.