Zwolnienia na opiekę nad dzieckiem w szpitalu

Sławomir Molęda
opublikowano: 13-11-2008, 00:00

„Proszę o jednoznaczne wyjaśnienie zasad prawnych wypisywania druku ZUS ZLA rodzicom opiekującym się swoim chorym dzieckiem w oddziale szpitalnym w związku z diametralnie różną praktyką stosowaną w różnych szpitalach dziecięcych" - ordynator. Sprawę rozstrzyga ekspert prawny Pulsu Medycyny Sławomir Molęda.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich na drukach ZUS ZLA zostały określone w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zaświadczenia lekarskie są dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy, która może być spowodowana: chorobą, pobytem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej bądź koniecznością osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Służą ustalaniu prawa do zasiłków oraz usprawiedliwianiu nieobecności w pracy.

W przypadku rodziców opiekujących się chorymi dziećmi w szpitalu podstawą wystawienia zaświadczenia jest konieczność osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem. Za taką podstawę nie można uznać samego pobytu rodzica w szpitalu. Chociaż pobyt w szpitalu wiąże się w tym przypadku ze sprawowaniem opieki, to jednak nie on jest powodem niezdolności do pracy. Pobyt w szpitalu, podobnie jak choroba, może być uznany za powód niezdolności do pracy tylko wówczas, gdy następuje z przyczyn dotyczących ubezpieczonego. Jeżeli pobyt rodzica w szpitalu został spowodowany chorobą dziecka, to za powód niezdolności do pracy można uznać tylko konieczność osobistego sprawowania opieki.

Z powyższego rozróżnienia wynika, że nie każdy rodzic, który decyduje się na przebywanie z dzieckiem w szpitalu, może otrzymać zaświadczenie ZUS ZLA. Kluczowe znaczenie ma ocena, czy w danym przypadku rzeczywiście zachodzi konieczność osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, wykraczającej poza opiekę zapewnianą przez szpital. Oceny tej dokonuje lekarz prowadzący leczenie, wyłącznie po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia dziecka. Oprócz stanu zdrowia, lekarz powinien wziąć pod uwagę wszelkie inne okoliczności, takie jak wiek i szczególne potrzeby dziecka, a także realne możliwości sprawowania wystarczającej opieki przez personel szpitalny. Praktyka wystawiania zaświadczeń w szpitalach dziecięcych nie może być jednolita, skoro ocena konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem jest tak złożona. Różnice mogą być spowodowane chociażby aktualnym obłożeniem oddziału i liczebnością personelu.

Należy podkreślić, że przepisy mówią o konieczności, a więc nie o każdej potrzebie, a jedynie o takiej, która ma charakter bezwzględny. W przypadku hospitalizacji, gdy dziecko trafia pod stałą opiekę medyczną, bezwzględna potrzeba osobistego sprawowania opieki przez rodzica zachodzi rzadziej niż w przypadku pobytu chorego dziecka w domu. Opieka rodzica nad dzieckiem przebywającym w szpitalu ma bowiem charakter dodatkowy. Zaświadczenie lekarskie wystawiane z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem powinno zawierać te same informacje, co zaświadczenie wystawiane z powodu choroby. Różnice zachodzą jedynie w zakresie danych o niezdolności do pracy. W polach dotyczących okresu niezdolności do pracy, oznaczonych numerami od 08 do 10, należy wpisać okres zwolnienia z powodu opieki. Zaznaczam, że nie chodzi tu o cały okres choroby dziecka, a jedynie o tę jego część, w jakiej zachodzi konieczność osobistego sprawowania opieki. Pola od 11 do 14 można pominąć. W polu 15 (kod pokrewieństwa) należy wpisać cyfrę 1, oznaczającą dziecko, a w polu 16 - datę urodzenia dziecka. Powyższe zasady wypełniania druku ZS ZLA wynikają z brzmienia art. 55 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Podstawa prawna: 1) art. 53 ust. 1 oraz art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.); 2) § 1 ust. 1 i zał. nr 1 do rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 65, poz. 741, zm. Dz.U. z 2006 r. nr 1, poz. 3).

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda

× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.