Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności systemu ochrony zdrowia

opublikowano: 06-05-2015, 00:00

O celach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, potencjalnych jego beneficjentach oraz rodzajach projektów, które mogą uzyskać wsparcie z tego programu „Puls Medycyny” rozmawia z Michałem Kępowiczem, dyrektorem Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Jakie źródła finansowania innowacji i rozwoju w ochronie zdrowia są dostępne dla polskich podmiotów publicznych i prywatnych?
Obszar innowacji i rozwoju technologicznego jest jednym z szeregu obszarów, w których przewiduje się wsparcie dla sektora ochrony zdrowia w perspektywie finansowej UE 2014-2020. Wsparcie projektów w zakresie innowacji w ochronie zdrowia będzie realizowane na poziomie krajowym przez Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), jak również na poziomie regionalnym w ramach poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych (w zakresie Celu Tematycznego 1 — Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji). Obszar innowacji oraz B+R w ochronie zdrowia jest wspierany także w ramach sektorowych programów krajowych (STRATEGMED, INNOMED) oraz inicjatyw i programów UE, takich jak Horyzont 2020.

Co jest najważniejszym celem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i do kogo jest on skierowany?
Głównym celem PO IR jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się przede wszystkim wzrostem nakładów prywatnych na B+R. Cel główny będzie realizowany przez następujące cele szczegółowe:
wzmocnienie powiązań między przedsiębiorstwami i nauką,
rozwój innowacyjności przedsiębiorstw,
podniesienie jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Kto może być beneficjentem tego programu?
Głównymi odbiorcami wsparcia w ramach PO IR są: przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP), jednostki naukowe oraz podmioty zrzeszające ww. odbiorców wsparcia (np. konsorcja, klastry, platformy technologiczne). W przypadku działań o charakterze systemowym, bezpośrednimi odbiorcami wsparcia będą jednostki administracji publicznej, natomiast pośrednimi — przedsiębiorstwa i jednostki naukowe.
Interwencja PO IR będzie koncentrowała się na obszarach tematycznych o najwyższym potencjale naukowym i gospodarczym w skali kraju i regionów, czyli tzw. inteligentnych specjalizacjach. Trzy z nich przypisano do obszaru „Zdrowe społeczeństwo”:
technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne,
diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej,
technologie wytwarzania i wytwarzanie produktów leczniczych.

Jakie mocne strony w obszarze zdrowego społeczeństwa można znaleźć w polskich regionach?
Do mocnych stron inteligentnych specjalizacji w obszarze zdrowego społeczeństwa zalicza się m.in. liczną kadrę naukową, rozwiniętą bazę techniczną dla badań na etapie B+R, wysoką jakość osiąganych wyników badań naukowych, naukochłonność branży, wysoki udział eksportu w produkcji sprzedanej, wysoką jakość produktów. Do szans można także zaliczyć starzenie się społeczeństw jako zjawisko powodujące wzrost zapotrzebowania na innowacyjne rozwiązania z dziedziny opieki zdrowotnej.
Jako słabe strony obszaru specjalizacji identyfikuje się: brak mechanizmów transferu wiedzy do przemysłu, co powoduje, że mała liczba opracowań naukowych kończy się sukcesem komercyjnym, małą liczbę przedsiębiorstw high-tech, niski poziom wydatków na sferę B+R pochodzących ze środków pozabudżetowych (zwłaszcza w porównaniu do liderów europejskich), emigrację kadry naukowej.
Środki w ramach wsparcia obszaru innowacji ukierunkowane będą na wzmacnianie zdolności i potencjału do prowadzenia badań naukowych w Polsce i ich komercjalizacji, wsparcie projektów B+R realizowanych zarówno samodzielnie przez przedsiębiorstwa, jak i wspólnie z jednostkami naukowymi, a także na rzecz generowania i absorpcji innowacyjnych rozwiązań przez firmy.

Ile środków będzie dostępnych w ramach tego programu i na jakie typy projektów będą przeznaczone?
Na realizację Programu Inteligentny Rozwój przeznaczono ok. 8,6 mld euro z Funduszy Europejskich, a więc niemal 36 mld zł. Zostaną one przeznaczone na następujące działania:
wsparcie przedsiębiorstw rozpoczynających lub rozwijających działalność B+R w obszarze medycyny i farmacji, które planują realizację projektów badawczo-rozwojowych samodzielnie bądź we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, w tym z innymi przedsiębiorstwami oraz jednostkami naukowymi;
wsparcie przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia procesu komercjalizacji wyników prac B+R z obszaru medycyny i farmacji;
wsparcie dla tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw działających w obszarze innowacji medycznych i farmaceutycznych, poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług;
wsparcie przedsiębiorstw i jednostek naukowych w udziale w programach międzynarodowych, takich jak Horyzont 2020 czy COSME;
wsparcie inwestycji w nowoczesną infrastrukturę badawczą, m.in. poprzez wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych, rozwój kadr sektora B+R.

Pięć osi priorytetowych PO IR
W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przewiduje się realizację 5 osi priorytetowych:
1  Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa — alokacja ok. 3,85 mld euro. Przykładowe typy projektów: projekty B+R realizowane przez przedsiębiorstwa, sektorowe programy B+R realizowane przez konsorcja naukowo-przemysłowe oraz prace B+R prowadzone z udziałem funduszy kapitałowych.
2  Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw — alokacja ok. 1,04 mld euro. Przykładowe typy projektów: tworzenie warunków infrastrukturalnych dla prowadzenia działalności B+R przez przedsiębiorstwa, wsparcie rozwoju otwartych innowacji, proinnowacyjne usługi dla MŚP świadczone przez instytucje otoczenia biznesu, wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw, bony na innowacje dla MŚP na sfinansowanie współpracy z jednostkami naukowymi.
3  Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach — alokacja ok. 2,2 mld euro. Przykładowe typy projektów: wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, kredyt na innowacje technologiczne, fundusz gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych firm, wsparcie przedsiębiorstw przez fundusze typu venture capital, sieci aniołów biznesu oraz fundusze kapitału zalążkowego (we wdrażaniu III osi PO IR duże znaczenie będą miały instrumenty finansowe), wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw.
4  Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego — alokacja ok. 1,22 mld euro. Przykładowe typy projektów: finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych, zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R (projekty finansowane w IV osi PO IR będą realizowane głównie przez konsorcja jednostek naukowych i naukowo-przemysłowych); nacisk położony zostanie na dostosowanie wspieranych prac B+R do potrzeb gospodarki oraz na zaangażowanie przedsiębiorstw (np. jako członków konsorcjów) w realizację projektów.
5  Pomoc techniczna.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.