Zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej. Lista 33 poprawek dot. ratowników, pielęgniarek i leków

KL
opublikowano: 29-12-2021, 11:49

Wprowadzenie limitów cen leków recepturowych, bezpłatnych leków dla kobiet w połogu, nadanie dodatkowych uprawnień ratownikom medycznym, obniżenie wymagań dla dyspozytorów - to min. zakłada projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Ratownicy medyczni będą uprawnieni do wykonywania badania kwalifikacyjnego do szczepienia przeciw grypie u osób dorosłych.

System opiekę zdrowotną czekają spore zmiany, które mają zapewnić jego lepsze funkcjonowanie oraz skuteczniejsze działanie w czasie epidemii COVID-19. Takie efekty ma przynieść wdrożenie rozwiązań wpisanych do nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, której projekt znalazł się w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia projekt przewiduje wprowadzenie m.in. zmian dotyczących w funkcjonowaniu ratownictwa medycznego, usprawnienie weryfikacji ilości i rodzaju przepisanych leków czy rozszerzenie uprawnienia do bezpłatnych leków i wyrobów medycznych o kobiety w okresie połogu.

Nowela ustawy o świadczeniach, co zmienia?

Za opracowanie projektu odpowiedzialny jest minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak czytamy w projekcie ustawy jego celem jest wprowadzenie rozwiązań w ochronie zdrowia w zakresie:

1) nadania uprawnień do wykonywania badania kwalifikacyjnego do szczepienia zalecanego przeciw grypie u osób dorosłych przez ratownika medycznego;

2) usprawnienia procesu weryfikacji ilości oraz rodzaju przepisanych świadczeniobiorcy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z systemu teleinformatycznego usługodawcy lub z Systemu Informacji Medycznej;

3) rozszerzenia zakresu uprawnienia do bezpłatnych leków i wyrobów medycznych o osoby będące w okresie połogu;

4) umożliwienia uzyskania przez jednostki samorządu terytorialnego dofinansowania nie tylko na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ale również na realizację szczepień ochronnych;

5) wprowadzenia zmiany umożliwiającej prezesowi NFZ, adekwatne do zapotrzebowania kadrowe podejście do organizacji egzaminu kwalifikacyjny na stanowisko kontrolera, zgodne z potencjałem komórki organizacyjnej realizującej zadania kontrolne;

6) formy elektronicznej udzielanych upoważnień i pełnomocnictw przez prezesa NFZ;

7) umożliwienia określenia maksymalnej kwoty zobowiązania, jaką rozdysponować może świadczeniodawca podstawowej opieki zdrowotnej, przez uzupełnienie przepisów dotyczących budżetu powierzonego, wprowadzonego w art. 159 ust. 2b pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

8) umożliwienia przyjęcia za podstawę wyliczenia kolejnego ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, na pierwsze półrocze 2022 r., odpowiednich danych sprawozdawczych za 2019 r., czyli za ostatni okres rozliczeniowy przypadający przed pandemią COVID-19;

9) nadzoru sprawowanego przez właściwych państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych na obiektami należącymi do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz w stosunku do funkcjonariuszy tych służb;

10) usprawnienia procesu kierowania pacjenta do szpitala psychiatrycznego;

11) umożliwienia, osobom, które zdobyły kwalifikacje zawodowe pielęgniarki albo położnej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii do dnia 31 grudnia 2020 r., uzyskanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki albo położnej w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach obowiązujących do tego dnia;

12) dopuszczenia do odbywania specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia za zgodą dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego osób z tytułem licencjata;

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Grupa Rx sp. z o.o. Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

13) zawężenia katalogu kanałów komunikacji, w ramach, których pacjent może otrzymać informację o skierowaniu wystawionym w postaci elektronicznej;

14) obniżenia wymagań kwalifikacyjnych dla dyspozytorów medycznych;

15) prowadzenia szkoleń operatorów numerów alarmowych nie w centralnym ośrodku szkolącym, a centrach powiadamia ratunkowego, w których są zatrudnieni;

16) uchylenia przepisu o terminie obowiązywania certyfikatu operatora numerów alarmowych;

17) umożliwienia osobom przebywającym w izolacji lub kwarantannie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej bez konieczności hospitalizacji;

18) rozszerzenia uprawnień na osoby kierujące akcją w zespołach ratownictwa medycznego do prowadzenia medycznych czynności ratunkowych;

19) organu nadzoru rynku w zakresie zadań dotyczących produktów kosmetycznych, substancji chemicznych i ich mieszanin oraz produktów biobójczych;

20) możliwości podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej innym rodzajem podpisu elektronicznego, niż dotychczas, zapewniającym autentyczność wytworzonego dokumentu;

21) wprowadzenia nowego identyfikatora pracownika medycznego odpowiadającego numerowi prawa wykonywania zawodu dla osób, które uzyskały kwalifikacje poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw zdrowia na wykonywanie zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

22) zmiany nazwy Systemu Monitorowania Zagrożeń na System Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych;

23) wprowadzenia nowego systemu dziedzinowego, tj. Systemu Ewidencji Występowania Chorób Zakaźnych i Przeciwdziałania tym chorobom;

24) przesunięcia terminu przekazywania przez System Informacji Medycznej do NFZ danych niezbędnych do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnych;

25) doprecyzowania definicji technologii lekowej o wysokiej istotności klinicznej w taki sposób, że dookreślono, iż z definicji tej wyłączono technologie stosowane w ramach procedury tzw. RDTL (ratunkowego dostępu do technologii lekowej);

26) uregulowania marży leków recepturowych;

27) wprowadzenia limitów cen leków recepturowych;

28) wprowadzenia procedury zmiany podmiotu – strony decyzji refundacyjnej umożliwiającej przeniesie wydanej decyzji na inny podmiot, który wszedł w prawa i obowiązki podmiotu dotychczasowego, na rzecz, którego została wydana decyzja refundacyjna;

29) przepisów regulujących możliwość wystawiania zleceń na zaopatrzenie i naprawę wyrobów medycznych w formie uproszczonej;

30) ułatwienia procesu wystawiania tzw. recept 75+ oraz tzw. recept ciąża + oraz wyrobów medycznych;

31) uregulowania zasad potwierdzania odbioru wyrobu medycznego przez świadczeniobiorcę;

32) dofinansowania kosztów związanych ze szkoleniem specjalizacyjnym w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;

33) uchylenia obowiązku sporządzania sprawozdania z działań określonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wobec bieżącego informowania o podejmowanych działaniach.

Projekt ma zostać przyjęty przez rząd do końca roku 2021.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Fundusz Medyczny: jakie zmiany w 2022 roku?

Refundacja leków. Co się zmienia od nowego roku?

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.