Złoty Skalpel 2008: wyniki konkursu

  • Marta Koton-Czarnecka
opublikowano: 08-04-2009, 00:00

"Konkurs Złoty Skalpel dał możliwość szerszego poznania nowych terapii i technologii, które są przygotowywane przez polskich lekarzy i naukowców z korzyścią dla całego środowiska i systemu opieki medycznej” - powiedział wiceminister zdrowia Marek Haber podczas gali wręczenia dyplomów zwycięzcom konkursu Pulsu Medycyny na wybitnego innowatora w polskiej opiece zdrowotnej.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Uroczystość odbyła się w warszawskim Hotelu Le Royal Meridien Bristol 28 maja 2009 r. W I edycji konkursu na wybitnego innowatora w ochronie zdrowia z rąk wiceministra zdrowia nagrody odebrali autorzy pięciu najlepszych projektów. Kierownikom pięciu kolejnych, uzupełniających dziesiątkę prac zakwalifikowanych do II etapu konkursu, pamiątkowe dyplomy wręczyła Magda Sowińska, przewodnicząca jury, redaktor naczelny Pulsu Medycyny.

Gościem specjalnym Gali był dr Wojciech Matusewicz, dyrektor Agencji Oceny Technologii Medycznych.

zastosowanie bakteriofagów w leczeniu infekcji antybiotykoopornych , czyli projekt zespołu prof. Andrzeja Górskiego z Ośrodka Terapii Fagowej przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.

telerehabilitacji pacjentów po operacjach słuchu oraz programu telemedycznego pozwalającego zdalnie kontrolować pracę wszczepionego implantu ślimakowego .

Internetowej bazy danych patologii kardiologicznych u płodów - jest prof. Maria Respondek-Liberska z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

program promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego wśród mieszkańców tego miasta .

przygotowywaniem autologicznych chondrocytów do przeszczepów w leczeniu ubytków chrząstki stawu kolanowego .

Szczegóły wszystkich nagrodzonych projektów w I edycji konkursu Złoty Skalpel 2008!

1. Złoty Skalpel 2008: terapia fagowa

2. Gdynia stawia na profilaktykę zdrowia psychicznego

3. Chondrocyty ratują staw kolanowy

4. Polski sposób na heparynę

5. Chirurgia bez blizn

6. Nowoczesne techniki komputerowe w medycynie

7. Kompleksowa opieka nad chorymi z owrzodzeniami goleni

8. Wyprzedzający przeszczep nerki w trosce o lepszą jakość życia

Kategoria: rozwiązania teleinformatyczne w medycynie:

9. Zdalna opieka po operacji słuchu

10. Lepsza wykrywalność wad prenatalnych

O KONKURSIE ZŁOTY SKALPEL

W I edycji konkursu Pulsu Medycyny Złoty Skalpel 2008 na adres redakcji nadesłano 24 ważne zgłoszenia. Przewodniczący jury, Magda Sowińska (redaktor naczelny Pulsu Medycyny), kierując się m.in. znaczeniem zgłoszonych rozwiązań dla zdrowia publicznego, wybrała 10 wiodących projektów innowacyjnych.

Następnie pięcioosobowe jury w składzie: Magda Sowińska, dr Joanna Zabielska-Cieciuch, prof. Jan Kulig, prof. Krzysztof Strojek, prof. Marian Zembala wybrało najlepszy projekt.
Kryteriami wyboru były m.in. wkład w rozwój opieki zdrowotnej w Polsce w trosce o dobro pacjenta oraz szanse na upowszechnienie ocenianych rozwiązań.

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU ZŁOTY SKALPEL 2008 ZAKWALIFIKOWANE DO DRUGIEGO ETAPU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

1. DR N. MED. HENRYK BURSIG
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

Chondrocyty w leczeniu ubytków chrząstki stawu kolanowego

Opracowano i wdrożono technologię przygotowania autologicznych chondrocytów w celu leczenia ubytków chrząstki stawu kolanowego. Choć autologiczne przeszczepy chondrocytów (ACI) są z powodzeniem wykonywane przez wiele ośrodków na świecie, w Polsce technika ta jest mało znana i mało dostępna. Zespół dr. H. Bursiga jako pierwszy w Polsce rozpoczął leczenie chorych z ubytkami chrząstki stawu kolanowego za pomocą zaawansowanej terapii komórkowej.

Nowatorskim aspektem opracowanej metody przygotowania chondrocytów do przeszczepu jest zastosowanie fibrynogenu otrzymanego z krwi własnej pacjenta jako nośnika dla hodowanych komórek. Dzięki temu, podniesiono bezpieczeństwo ACI i zmniejszono ryzyko przeniesienia choroby zakaźnej. Z takim sposobem zawieszenia chondrocytów nie spotkano się dotąd w piśmiennictwie światowym i metodę można było opatentować.

W okresie od czerwca 2006 do grudnia 2008 r. przygotowano autologiczne chondrocyty dla 77 pacjentów z 2 ośrodków klinicznych, z czego 39 było przygotowanych w autologicznym fibrynogenie. Wszystkie zoperowane ubytki stawu kolanowego techniką ACI zagoiły się, a pacjenci nie zgłaszali dolegliwości bólowych.2. DR KRZYSZTOF SZCZUBIAŁKA
Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Polimer do neutralizacji i usuwania heparyny z krwiobiegu

Bazując na substancjach naturalnych otrzymano materiał polimerowy – chitozan, nadający się do szybkiej neutralizacji heparyny w krwiobiegu pacjenta, u którego zaistniała konieczność przerwania antykoagulacyjnego działania heparyny. Otrzymany biomateriał jest alternatywą, zarówno ze względów medycznych, jak i ekonomicznych do stosowanego obecnie siarczanu protaminy.

Działanie siarczanu protaminy obarczone jest szeregiem poważnych działań niepożądanych, których pozbawiony jest nowy polimer. Ponadto powstające agregaty heparyny i chitozanu są dużo mniejsze niż te, które tworzy z heparyną siarczan protaminy, co powinno być korzystne w warunkach terapeutycznych.

Nowo zsyntetyzowany biomateriał można przygotować także w postaci mikrocząstek, które usuwają heparynę z roztworu i z osocza, co otwiera niedostępną dotychczas drogę usuwania heparyny w warunkach krążenia pozaustrojowego, przed wprowadzeniem krwi do krwiobiegu pacjenta. Następnie możliwe jest odzyskanie heparyny zaadsorbowanej na powierzchni odwirowanych mikrosfer chitozanowych i ich regeneracja. Trwają poszukiwania partnera biznesowego zainteresowanego komercjalizacją produktu.3. PROF. ANDRZEJ GÓRSKI
Ośrodek Terapii Fagowej Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu

Terapia fagowa infekcji bakteriami antybiotykoopornymi

Eksperymentalna terapia infekcji opornych na antybiotyki za pomocą specyficznych bakteriofagów prowadzona przez wrocławski ośrodek ma charakter unikatowy w UE. W zgromadzonej kolekcji Instytutu znajduje się ponad 300 terapeutycznych preparatów fagowych o szerokiej specyficzności, skierowanych przeciwko 14 różnym rodzajom bakterii, w tym także przeciw najgroźniejszym patogenom, np. MRSA.

Dotychczas bakteriofagi były stosowane w leczeniu m.in. zakażeń bakteryjnych skóry, kości i szpiku, stawów, przetok, ran, owrzodzeń podudzi, dróg moczowych, dróg rodnych, gruczołu krokowego, przewodu pokarmowego, zatok i dolnych dróg oddechowych. Projekt został opisany w „Nature Medicine”.

W 2008 roku do ośrodka zgłosiło się 495 pacjentów, spośród których 174 zakwalifikowano do terapii fagowej. Były wśród nich osoby z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, USA i Czech.

Znaczenie terapii fagowej potęguje obecny kryzys antybiotykoterapii i wycofywanie się światowego przemysłu farmaceutycznego z badań nad nowymi antybiotykami.4. DR N. MED. GRZEGORZ KRASOWSKI
Oddział Chirurgii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

Program opieki nad pacjentami z przewlekłymi ranami kończyn dolnych

Wdrożony system leczenia ran przewlekłych kończyn dolnych polega na identyfikacji pacjentów z ranami przewlekłymi (według ujednoliconej diagnostyki), zastosowaniu nowoczesnych opatrunków i uruchomieniu opieki nad pacjentami w miejscu ich przebywania. Program powstał przy współpracy z EWMA. Konieczne było m.in. wyszkolenie personelu (4 szkolenia dla 400 osób).

Podjęto współpracę z Caritas Diecezji Opolskiej i Betumed jako firmami zajmującymi się pacjentami w miejscach ich stałego pobytu. Dzięki wdrożeniu programu kompleksowej opieki nad pacjentami z ranami przewlekłymi kończyn dolnych uzyskano m.in. skrócenie czasu pobytu pacjentów w oddziałach chirurgicznych, zmniejszenie ilości stosowanych leków przeciwbólowych i antybiotyków, a tym samym obniżono koszty leczenia.5. MGR INŻ. ZBIGNIEW TRZECIAK
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

Komputerowe planowanie operacji ortopedycznych

Opracowana, nowatorska metodyka komputerowego planowania operacji polega na zintegrowaniu kilku współczesnych technik komputerowych. Pozwoliło to na trójwymiarową wizualizację operowanego stawu z uwzględnieniem jego właściwości anatomicznych i budowy strukturalnej, a także na symulacje różnorodnych rozwiązań repozycji uszkodzonego stawu. Dzięki wcześniejszemu komputerowemu zaplanowaniu możliwa stała się optymalizacja warunków i przebiegu operacji.

W metodyce wykorzystano i zintegrowano następujące techniki: obrazowanie medyczne (w systemie CT- tomografii komputerowej), modelowanie i projektowanie operacji chorobowo zmienionego stawu (w systemie CAD) oraz komputerową biomechanikę stawu po operacji (w systemie CAE – analiza inżynierska). Opracowaną metodykę wdrożono na przykładzie stawu kolanowego w planowaniu operacji repozycji złamania nasady bliższej kości piszczelowej.

Dotychczas operację wspomaganą komputerowym planowaniem przeprowadzono dla 14 pacjentów. Wykazano znaczną poprawę w odczuwaniu pooperacyjnych dolegliwości bólowych u tych pacjentów. Metodyka może być przeniesiona na planowanie operacji chirurgicznych innych stawów.6. LEK. JAROSŁAW KOBIELA
Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej Akademickiego Centrum Klinicznego w Gdańsku

Chirurgia bez blizn – NOTES

Już 12 miesięcy po światowej premierze dostępu chirurgicznego bez pozostawiania blizn na skórze (tj. przez naturalne otwory ciała - NOTES) podjęto próbę wykonania takiego zabiegu w Polsce.

Wykonano cholecystektomię z dostępu przez pochwę, a artykuł na ten temat opublikowano w czasopiśmie o zasięgu światowym. Rozpoczęto też badania nad możliwościami szerszej implementacji tej rewolucyjnej techniki w Polsce. Podjęto się oceny zapotrzebowania na technologię NOTES w Polsce oraz próby zidentyfikowania pacjentów najbardziej zainteresowanych chirurgią bez blizn.7. PROF. BOLESŁAW RUTKOWSKI
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Akademickiego Centrum Klinicznego w Gdańsku

Program wyprzedzającego przeszczepiania nerek (tj. u pacjentów nie dializowanych)

W piśmiennictwie światowym udowodniono, że korzyści z transplantacji nerki wykonanej zanim istnieje konieczność dializowania są ogromne. Im dłużej trwa leczenie dializami, tym gorsze są wyniki późniejszej transplantacji. Przeżywalność nerek i biorców pogarsza się w miarę upływu czasu spędzonego na dializie.

Pacjenci, którzy pomijają etap leczenia dializami unikają ryzyka związanego z przewlekłymi dializami, np. znacząco podwyższonego ryzyka sercowo-naczyniowego (wśród dializowanych 20-45-latków zagrożenie chorobami sercowo-naczyniowymi jest kilkaset razy większe niż w odpowiedniej wiekowo zdrowej populacji).

Najistotniejsze korzyści z tzw. wyprzedzającej transplantacji dotyczą dzieci, którym umożliwia się prowadzenie dotychczasowego trybu życia i m.in. kontynuację nauki. Ponadto bezpośrednie koszty (m.in. leki, opieka medyczna) transplantacji wyprzedzających są w wymiarze długoterminowym znacząco niższe niż koszty ponoszone w przypadku innych metod leczenia nerkozastępczego.

Program wyprzedzającego przeszczepiania nerek rozpoczęto w Gdańskim Ośrodku Transplantacyjnym w 2003 roku. Do grudnia 2008 roku przeszczepiono nerki 43 pacjentom, którzy nigdy wcześniej nie byli dializowani. Zakwalifikowanie pacjenta do przeszczepu w okresie przeddializacyjnym i wykonanie przeszczepu wymaga sprawnego systemu opieki nefrologicznej oraz koordynacji działań wielu specjalistów (niezbędne są opinie: nefrologa, chirurga, urologa, diabetologa, kardiologa etc).

Dotychczasowe wyniki programu świadczą, że wyprzedzająca transplantacja nerki jest optymalną metodą leczenia pacjentów w ostatnich fazach przewlekłej choroby nerek.8. PROF. MARIA RESPONDEK-LIBERSKA
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Internetowa baza danych patologii kardiologicznych u płodów

Opracowana baza danych kazuistycznych patologii kardiologicznych u płodów jest jedyną na świecie, stanowiącą dorobek wszystkich lekarzy zajmujących się prenatalną diagnostyką kardiologiczną w danym kraju. Baza danych powstała z wykorzystaniem dostępu do Internetu z każdego miejsca, po zalogowaniu się (nie było potrzeby zakupu dodatkowego sprzętu jak w przypadku wielu innych baz danych). Baza umożliwia wprowadzenie danych ciężarnej oraz chorego płodu (diagnozy, porodu, losów noworodka). Dane zostają zakodowane. Diagnoza jest uzupełniana obrazami zamrożonymi i filmami z badania serca płodu. Wprowadzane dane są weryfikowane przez kierowników wiodących ośrodków kardiologii prenatalnej.

W latach 2004-2008 w bazie zarejestrowano 2158 płodów z 21 ośrodków. Dane te są przeglądane w postaci zaprogramowanych aktualnie 33 raportów.

Analiza danych umożliwiła wprowadzenie nowego podziału wad serca u płodów na: wady serca krytyczne, ciężkie i łagodne. Baza danych umożliwiła też wypracowanie definicji dla poszczególnych ośrodków kardiologii prenatalnej w zależności od liczby analizowanych patologii rocznie (tj. 3-stopniowego systemu referencyjności).

Planowana rozbudowa bazy danych umożliwi raportowanie do ośrodków kardiochirurgii dziecięcej o spodziewanych porodach noworodków z wadami serca. Dobra dystrybucja pacjentów do różnych ośrodków pomoże zapewnić im optymalne postępowanie terapeutyczne.

Ponadto zgromadzona biblioteka obrazów i filmów wspomoże edukację młodzieży lekarskiej.9. PROF. HENRYK SKARŻYŃSKI
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

Program telemedyczny zdalnie kontrolujący pracę implantu ślimakowego + Program telerehabilitacji – Domowa Klinika Rehabilitacji

Opracowany program telemedyczny tzw. telefitingu umożliwia zdalną kontrolę nad funkcjonowaniem oraz korygowanie pracy implantu ślimakowego u użytkownika będącego w dowolnym miejscu na świecie. Dotychczas pacjenci byli skazani na bezpośredni kontakt z placówką przeprowadzającą operację wszczepienia implantu. Obecnie komunikacja między specjalistą a pacjentem może odbywać się za pośrednictwem internetowego połączenia audio oraz wideo. Nowo opracowanym programem objęto 1237 pacjentów z wszczepionym systemem implantu ślimakowego.

Domowa Klinika Rehabilitacji została skierowana przede wszystkim do dzieci po operacjach słuchu. Dzięki opracowanemu programowi, dziecko może realizować kolejne etapy rehabilitacji pooperacyjnej aż w 97 proc. w domu, czyli tam, gdzie przyswajanie nowych umiejętności przychodzi mu najłatwiej, a efekty są największe. Domowa Klinika Rehabilitacji to jednocześnie doskonałe przygotowanie i włączenie rodziców oraz osób z najbliższego otoczenia dziecka do programu rozwoju słuchu, mowy i języka.

Wdrożenie Domowej Kliniki Rehabilitacji wiązało się z opracowaniem zasad korzystania z łącz internetowych, szkoleniem rodziców oraz przygotowaniem materiałów dydaktycznych. Do korzystania z tego zupełnie nowego rozwiązania terapeutycznego przygotowano 1754 rodziny. W praktyce wdrożenie programu telerehabilitacji znacznie przyspieszyło rozwój słuchu u implantowanych dzieci, ograniczyło wydatki rodzin na dojazdy, zmniejszyło absencję rodziców w pracy.10. GMINA GDYNIA
Urząd Miasta Gdyni

Program promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego

Od 2005 roku w Gdyni realizowany jest program, którego celem jest wyłonienie osób, dotychczas nie leczonych w poradni zdrowia psychicznego, a których zachowanie (np. izolacja czy utrudniony kontakt z otoczeniem) budzi podejrzenie schorzenia psychicznego. Osoby te zgłaszane są przez rodzinę, pracowników ochrony zdrowia, pracowników socjalnych oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne prowadzone jest po wyrażeniu pisemnej zgody pacjenta i odbywa się w warunkach domowych.

Świadczeniodawcy (dwa ZOZ-y) wyłonieni w drodze konkursu ofert, gwarantują porady i terapię lekarza psychiatry i psychologa klinicznego oraz opiekę pielęgniarki psychiatrycznej (realizowana usługa jest więc kompleksowa). W zależności od potrzeb prowadzona jest terapia interwencyjna, podtrzymująca lub wzmacniająca. Dzięki przyspieszeniu diagnostyki i skróceniu czasu oczekiwania na specjalistyczną terapię, program pozwala zahamować postęp choroby, ograniczyć jej powikłania i zapobiec konsekwencjom.

W 2008 roku w programie profilaktycznym wzięło udział 211 osób. Wszystkie skorzystały z badań diagnostycznych, a 91 z terapii.
Inicjatywa samorządu Gdyni wyprzedza działania w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, które będą wdrażane w 2009 roku. Gdyński program profilaktyczny dotyczy obszarów zdrowia dotychczas zaniedbywanych i niedofinansowanych. Jego dodatkowym celem jest zmiana postrzegania chorych z zaburzeniami psychicznymi i edukacja zdrowotna mieszkańców miasta.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Marta Koton-Czarnecka

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.