Zasady postępowania podatkowego

Sławomir Molęda
opublikowano: 24-06-2002, 00:00

Dla tych z naszych Czytelników, którzy zdecydują się podważyć omnipotencję fiskusa i jego organów, przydatne będą podstawowe informacje dotyczące postępowania podatkowego. Oto kilka zasad, których przestrzegania należy domagać się na każdym etapie postępowania.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Organy podatkowe działają na podstawie przepisów prawa, co oznacza, że wolno im tylko tyle, na ile zezwalają przepisy. Stąd zawsze można żądać uzasadnienia przesłanek, jakimi się kierują, z podaniem podstawy prawnej w postaci konkretnego przepisu, na którym się opierają. Ponadto mają obowiązek udzielać podatnikowi na jego wniosek obiektywnej informacji o przepisach prawa podatkowego dotyczących jego sprawy.
Jawne i dwuinstancyjne
Postępowanie podatkowe jest jawne dla tego, kogo dotyczy. W każdym stanie sprawy organ podatkowy ma obowiązek umożliwić stronie postępowania przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek, kopii i odpisów.
Postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne, co oznacza, że z zasady od każdej decyzji podatkowej można się odwołać do wyższej instancji. Dla podatków lokalnych (w tym podatku od nieruchomości) organem I instancji jest burmistrz albo prezydent miasta lub wójt gminy, a instancją odwoławczą jest samorządowe kolegium odwoławcze. Dla pozostałych podatków organem I instancji jest z reguły dany urząd skarbowy, a odwołania kieruje się do izby skarbowej.
Dwa tygodnie na odwołanie
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Skierować je należy do organu odwoławczego, ale za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. W odwołaniu należy przedstawić zarzuty przeciwko decyzji, określić istotę i zakres żądania oraz wskazać dowody przemawiające za uchyleniem decyzji i uwzględnieniem żądania. Organ odwoławczy może utrzymać lub uchylić decyzję albo umorzyć postępowanie.
Uchylając decyzję, organ odwoławczy sam orzeka o sprawie albo - jeżeli postępowanie w sprawie odbyło się nieprawidłowo - przekazuje ją do ponownego rozpatrzenia.
Niezwłocznie, czyli długo
Wielce uciążliwą kwestią w postępowaniu przed urzędami jest przewlekłość załatwiania spraw. Przepisy ordynacji podatkowej nakazują niezwłoczne załatwianie tych spraw, które nie wymagają postępowania wyjaśniającego. Sprawy bardziej skomplikowane powinny być załatwiane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, czyli od dnia doręczenia żądania organowi podatkowemu. Sprawy odwoławcze powinny być załatwiane w ciągu 2 miesięcy od dnia wpłynięcia odwołania. Na niezałatwienie sprawy w terminie przysługuje skarga do organu wyższego stopnia.
Po wyczerpaniu środków odwoławczych przed organami podatkowymi pozostaje możliwość wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skargę wnosi się bezpośrednio do Sądu w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatecznego rozstrzygnięcia. Skargę można wnieść także na bezczynność organu.
Skarga do NSA powinna zawierać:
1) -oznaczenie skarżącego, jego miejsca zamieszkania lub siedziby,
2) -wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności,
3) -oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy,
4) -określenie naruszenia prawa bądź interesu prawnego,
5) -podpis osoby wnoszącej skargę, a w przypadku wniesienia jej przez pełnomocnika - jego podpis z załączeniem do skargi pełnomocnictwa.
Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.