Zarobki zarządu będą zależeć od wielkości szpitala

Sławomir Molęda
opublikowano: 21-09-2016, 00:00

W spółkach z udziałem Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego przestała obowiązywać ustawa kominowa. Nowa ustawa, która reguluje wynagrodzenia w zarządach spółek, uzależniła ich wysokość od skali działalności. W ustawie kominowej, która nadal obowiązuje w SP ZOZ-ach, podniesiono limit wynagrodzeń dyrektorów oraz przyznano im prawo do nagród jubileuszowych.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Jedyną ustawą, która określała maksymalne wynagrodzenia osób kierujących publicznymi podmiotami leczniczymi, była jak dotąd ustawa kominowa. Dotyczyła ona zarówno dyrektorów SP ZOZ-ów, jak i członków zarządów spółek powstałych w wyniku komercjalizacji. 9 września weszła w życie nowa ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, która wyłącza zarządy spółek spod regulacji ustawy kominowej i poddaje je unormowaniom odrębnym. Różnią się one od dotychczasowych unormowań w kilku istotnych aspektach. 

Ważna wysoka wartość aktywów lub obrotów 

Wynagrodzenie członka zarządu spółki będzie, jak dotąd, składało się z dwóch części: stałej — podstawowego wynagrodzenia miesięcznego, oraz zmiennej — wynagrodzenia uzupełniającego, wypełniającego formułę nagrody rocznej. Podstawą wymiaru wynagrodzenia pozostaje przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale poprzedniego roku. Nowa ustawa nie podtrzymuje zamrożenia podstawy na poziomie 3454 zł, jakie w ustawie kominowej trwa od 5 lat. W efekcie podstawa wynagrodzenia w zarządach spółek jest wyższa i wynosi 4280 zł. 

Najważniejsze zmiany zajdą w zasadach ustalania wysokości wynagrodzeń. Miejsce limitów przewidzianych przez ustawę kominową zajmą widełki, określające nie tylko maksymalną, ale i minimalną wysokość wynagrodzenia miesięcznego. Przy czym wysokość wynagrodzenia zostanie uzależniona od skali działalności spółki, określanej na podstawie wartości aktywów, przychodów i wielkości zatrudnienia. Wielkość tych parametrów obrazuje tabelka. Przypisanie do odpowiedniego poziomu wynagrodzenia wymaga osiągnięcia co najmniej dwóch parametrów w jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych. Nie wystarczy zatem wysokie zatrudnienie, by pobierać wynagrodzenia na najwyższym poziomie. Konieczne jest ponadto posiadanie wystarczających aktywów albo uzyskanie odpowiedniego obrotu. Dlatego też wynagrodzenia na najwyższym poziomie są na razie dla szpitali nieosiągalne. Biorąc jednak pod uwagę limit wyznaczony przez ustawę kominową (20 724 zł), wynagrodzenia prezesów zarządów największych szpitali mogą wzrosnąć, podczas gdy w najmniejszych będą musiały zostać zredukowane.

Kryteria ustalania części zmiennej wynagrodzenia

Wysokość części zmiennej wynagrodzenia nie może przekroczyć połowy podstawowego wynagrodzenia w poprzednim roku obrotowym, chyba że akcje szpitala wejdą do obrotu publicznego. Wysokość ta będzie uzależniona od poziomu realizacji celów zarządczych, takich jak wzrost zysku, zmniejszenie straty, realizacja planu restrukturyzacji lub inwestycji czy redukcja zatrudnienia. Cele mogą być wyznaczane dla poszczególnych członków lub całego zarządu. Wyznacza je zgromadzenie wspólników, określając ich wagi, jak również obiektywne i mierzalne kryteria realizacji i rozliczania. Wynagrodzenie uzupełniające przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków przez danego członka zarządu. Część lub całość tego wynagrodzenia może być wypłacona pod warunkiem, że w terminie do 3 lat nie zajdą okoliczności mające wpływ na realizację celów zarządczych. 

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Umowa określi dodatkowe uprawnienia

Wynagrodzenia będą wypłacane na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej na czas pełnienia funkcji. Umowa ta może określać dodatkowe uprawnienia do korzystania z urządzeń technicznych i innego mienia spółki. Może też przewidywać wypłatę odprawy w wysokości do trzykrotności części stałej wynagrodzenia pod warunkiem pełnienia funkcji przez co najmniej rok. Może ponadto określać odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji obowiązującego po zwolnieniu ze spółki w wysokości do 100 proc. podstawowego wynagrodzenia miesięcznego. Odszkodowanie może być wypłacane co miesiąc przez maksymalnie pół roku.

Jeżeli chodzi o wynagrodzenia w radach nadzorczych, to zostaną one zróżnicowane na zasadach analogicznych do wynagrodzeń miesięcznych członków zarządu, bez określania wysokości minimalnych. W zależności zatem od skali działalności maksymalne wynagrodzenia na poszczególnych poziomach wyniosą: I — 2140 zł, II — 3210 zł, III — 4280 zł, IV — 6420 zł, V — 11 770 zł. Mogą być podwyższone o 10 proc. ze względu na pełnione funkcje.

Wynagrodzenia w zarządach i radach nadzorczych spółek powinny zostać dostosowane do wyżej przedstawionych zasad najpóźniej do dnia zgromadzenia wspólników zwołanego w celu rozpatrzenia sprawozdań za rok obrotowy rozpoczęty w 2016 r. Warto nadmienić, że do wprowadzenia tych zasad powinni dążyć przedstawiciele Skarbu Państwa i samorządu także w spółkach z udziałem mniejszościowym. 

Regulacje dla ZOZ-ów

Wynagrodzenia dyrektorów SP ZOZ-ów pozostaną regulowane przez ustawę kominową, co oznacza, że skala działalności zakładu nadal nie będzie miała przełożenia na wysokość wynagrodzeń. Nowa ustawa podnosi tylko limit wynagrodzenia miesięcznego dyrektorów do sześciokrotności zamrożonej podstawy wymiaru (20 724 zł) oraz przyznaje im prawo do świadczeń dodatkowych, takich jak nagroda jubileuszowa.

 

PODSTAWA PRAWNA

ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1202/1).

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.