Wymogi fachowo-sanitarne wobec ZOZ

Sławomir Molęda
opublikowano: 18-05-2005, 00:00

Prowadzenie działalności przez zakład opieki zdrowotnej wymaga uzyskania wpisu do rejestru tychże zakładów. Wpis następuje po spełnieniu przez zakład warunków wymienionych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej. Zostały one określone m.in w rozporządzeniu ministra zdrowia i opieki społecznej z 21 września 1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 74, poz. 366 ze zm.).

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Zakład niespełniający powyższych wymagań nie może prowadzić działalności. Organ rejestrowy powinien odmówić mu wpisu do rejestru bądź dokonać wykreślenia z rejestru, po stwierdzeniu uchybień w tym zakresie.

Stare przepisy

Przedstawiona wyżej reguła dotyczy wszystkich zakładów opieki zdrowotnej. Ale tylko w teorii. W praktyce reguła ta obowiązuje jedynie nowe ZOZ-y, które zostały utworzone po 17 października 1992 r., czyli najczęściej zakłady niepubliczne. Większość ZOZ-ów publicznych powstała bowiem wcześniej i skorzystała dzięki temu z przywileju ustanowionego w § 5 wspomnianego rozporządzenia, który umożliwił im uzyskanie wpisu do rejestru i kontynuowanie działalności, pomimo nispełnienia części wymagań. Warunkiem skorzystania z tego przywileju było przedstawienie przez organ założycielski, wraz z wnioskiem o wpis do rejestru, programu dostosowawczego z terminem spełnienia wymagań. Termin ten, określony początkowo na maksymalnie trzy lata od dnia uzyskania wpisu, został w 1994 r. przedłużony do lat 10. Termin ów dla większości zakładów już wygasł.
19 listopada 1999 r. ukazało się rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 94, poz. 1098). Rozporządzenie to ustanowiło w § 2 nowe zasady uprzywilejowanego uzyskiwania wpisu do rejestru.
Tym razem możliwość skorzystania z przywileju została przewidziana dla zakładów, które przejęły pomieszczenia i urządzenia niespełniające wymagań, a objęte programem dostosowawczym na poprzednich zasadach. Zwracam uwagę, że nowe uprzywilejowanie powiązane zostało nie z datą tworzenia zakładu, lecz z przejęciem starych pomieszczeń i urządzeń po dotychczas działających zakładach. Z nowej formy uprzywilejowania mógł zatem skorzystać każdy ZOZ, także niepubliczny, który kontynuował działalność w przejętych pomieszczeniach. W tym celu należało wraz z wnioskiem o wpis do rejestru złożyć swój program dostosowania przejętych pomieszczeń i urządzeń do przepisanych wymagań, w okresie nie dłuższym niż do 2 grudnia 2009 r. - dla szpitali i innych zakładów lecznictwa zamkniętego albo do 2 grudnia 2004 r. - dla przychodni i pozostałych ZOZ-ów.

Kolejna nowela

Pod koniec zeszłego roku minister zdrowia ustanowił - za pomocą dwóch rozporządzeń z 20 listopada 2004 r. (Dz.U. nr 251, poz. 2517 i 2518), zmieniających w identyczny sposób obydwa wyżej przedstawione rozporządzenia - ostateczny termin dostosowania pomieszczeń i urządzeń ZOZ do obowiązujących wymagań. Określił go na 30 czerwca 2005 r. Termin ten jest ostateczny dla tych zakładów, w których programy dostosowawcze powinny zostać zrealizowane przed 30 czerwca 2005 roku Zakłady te mogą kontynuować działalność tylko do upływu tego terminu. W praktyce termin ten dotyczy większości ZOZ-ów korzystających z programów dostosowawczych, poza szpitalami, dla których programy dostosowawcze mogą być realizowane do 2009 r. Tak wygląda obowiązujący stan prawny.

W oczekiwaniu na nowe terminy

Kolejny termin dostosowawczy, o którym ostatnio tak głośno, ma ten stan zmienić. Określony został na 31 grudnia 2008 r. i zawarty jest w projekcie nowego rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Nowy termin dostosowawczy ma objąć wszystkie ZOZ-y (prowadzące działalność w dniu wejścia w życie nowych przepisów), które nie będą spełniać nowych wymagań odnośnie pomieszczeń i urządzeń. Kierownicy tych ZOZ-ów będą mieli 6 miesięcy na przedstawienie organowi rejestrowemu programu dostosowawczego wraz z pozytywną opinią inspekcji sanitarnej. Organ rejestrowy oceni program i przyjmie go, określając zarazem termin wykonania nie dłuższy niż do 31 grudnia 2008 r., bądź odmówi przyjęcia programu, jeżeli nie gwarantuje on dostosowania zakładu w terminie albo jeżeli stan pomieszczeń może powodować zagrożenie życia lub zdrowia. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu organ rejestrowy wyznaczy termin dodatkowy, nieprzekraczający 3 miesięcy, po czym wykreśli ZOZ z rejestru w całości bądź w części, w jakiej nie spełni on obowiązujących wymagań. O zamiarze wykreślenia zakładu z rejestru wojewoda będzie zobowiązany powiadomić ministra zdrowia, któremu w szczególnie uzasadnionych wypadkach ma przysługiwać prawo wystąpienia o odroczenie wykreślenia zakładu z rejestru o kolejne trzy lata. Wystąpienie ministra ma być wiążące dla wojewody.
Z dniem wejścia w życie nowych przepisów wygasną dotychczasowe zgody na dostosowanie pomieszczeń, a toczące się postępowania o wykreślenie z rejestru zakładu niespełniającego omawianych wymagań zostaną umorzone. Treść projektu rozporządzenia dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia www.mz.gov.pl

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego - najważniejsze zmiany legislacyjne dotyczące lekarzy, pacjentów oraz kadry zarządzającej w ochronie zdrowia
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego - najważniejsze zmiany legislacyjne dotyczące lekarzy, pacjentów oraz kadry zarządzającej w ochronie zdrowia
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.