Umowy na wydawanie refundowanych leków: NFZ wprowadza zmiany

JW/NFZ
opublikowano: 06-06-2022, 12:12

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zarządzenie prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania umów na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę. Co się zmieni w stosunku do obowiązujących dotąd regulacji?

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
NFZ wprowadza szereg zmian związanych z umowami na leki refundowane.
FOT. Pixabay

Zarządzenie prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania umów na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę zostało opublikowane w piątek (3 czerwca).

Umowy na wydawanie refundowanych leków: lista zmian

W zarządzeniu wprowadzono zmiany, które obejmują:

  1. Aktualizację nazwy zarządzenia poprzez dookreślenie przedmiotu zarządzenia.
  2. Dostosowanie treści przepisów do obowiązujących uregulowań prawnych.
  3. Wprowadzenie unormowania, które w przypadku wniosku o aneks do umowy na realizację recept w związku ze zmianą osoby pełniącej funkcję kierownika apteki nakłada na podmiot prowadzący aptekę obowiązek złożenia do oddziału Funduszu kopii wniosku do wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, dotyczącego zgłoszenia zmiany kierownika apteki wraz z jego potwierdzeniem dostarczenia do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Zasada ta ma ograniczyć ryzyko podpisania umowy na realizację recept z osobą nieposiadającą wymaganych uprawnień.
  4. Rezygnację z obowiązku składania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji we wniosku o zawarcie umowy na realizację recept. Powyższe wynika z treści obowiązujących przepisów, które określają zakres odpowiedzialności oraz konsekwencje prawne jakie wiążą się z danymi stanami faktycznymi, za które podmiot prowadzący aptekę ponosi odpowiedzialność.
  5. Modyfikację sposobu składania wniosku, poprzez rezygnację z nałożonego na wnioskującego obowiązku pisemnego powiadamiania oddziału wojewódzkiego o poprawie, uzupełnieniu wniosku, a także jego wycofaniu. Dodatkowo zmodyfikowano zapis zezwalający na uzupełnienie lub poprawę wniosku bezpośrednio w oddziale Funduszu (o ile jest taka możliwość), co ma na celu uproszczenie procesu zawierania umów na realizację recept.
  6. Doprecyzowanie kwestii terminu rozpatrywania wniosków o zawarcie ww. umowy, ustalając zasadę, iż jest on rozpatrywany niezwłocznie, nie dłużej niż 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, co umożliwia zawarcie umowy na realizację recept niezależnie do czasu rozpoczęcia kolejnego okresu sprawozdawczego.
  7. Określenie, że wyznaczony przez oddział Funduszu termin na usunięcie braków wniosku o zawarcie umowy na realizację recept nie może być dłuższy niż 14 dni, przy czym w uzasadnionych przypadkach przewidziano możliwość przedłużenia tego terminu pod warunkiem uzyskania zgody prezesa Funduszu lub osoby przez niego upoważnionej do podpisania umowy na realizację recept.
  8. Wskazanie, że zawierane z podmiotem prowadzącym aptekę umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę realizowane jest przez Fundusz reprezentowany przez prezesa Funduszu lub osobę przez niego upoważnioną, nie zaś przez dyrektora oddziału Funduszu.
  9. Zmodyfikowanie treści oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dotyczącą realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych, stanowiącego załącznik nr 1 do wniosku o zawarcie umowy na realizację recept, poprzez określenie zobowiązania do zapoznania osób wymienionych we wniosku o zawarcie umowy na realizację recept z ww. klauzulą informacyjną.
  10. Rezygnację z obowiązku wydawania przez oddział Funduszu dokumentu potwierdzenia złożenia wniosku, stanowiącego załącznik nr 2 do dotychczas obowiązującego zarządzenia. Wskazana zmiana ma na celu usprawnienie procesu obsługi wniosku o zawarcie umowy na realizację recept w oddziale Funduszu.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Miłkowski o ograniczeniach w zakupie leków: takie przepisy powinny funkcjonować

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.