Umowy cywilnoprawne- zatrudnienie, które lubią pracodawcy

  • Sławomir Molęda
03-10-2013, 09:38

Zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej lekarz, który jest radnym w gminie, otrzymał wypowiedzenie z pracy. Czy jest ono ważne? Czy miesięczny okres wypowiedzenia może być z dowolną datą, np. od 24 czerwca do 23 lipca 2013 r.? Czy można wypowiedzieć umowę cywilnoprawną bez podania przyczyny? — pyta czytelnik.

Ochrona radnych przed rozwiązaniem stosunku pracy nie dotyczy umów cywilnoprawnych. Wypowiedzenie takiej umowy może nastąpić z dowolną datą, a miesięczny okres wypowiedzenia kończy się w dniu, którego data odpowiada dacie złożenia wypowiedzenia. Umowę cywilnoprawną można wypowiedzieć bez podania przyczyny, chyba że możliwość wypowiedzenia została ograniczona w umowie.

Chronieni wyłącznie pracownicy

Szczególna ochrona prawna przed wypowiedzeniem umowy o pracę przysługuje wyłącznie pracownikom. Przykładem może być ochrona radnych. Rozwiązanie umowy o pracę z lekarzem, który jest radnym w gminie, wymaga uprzedniej zgody rady gminy. Jeżeli dojdzie ona do wniosku, że powodem zwolnienia lekarza mogą być zdarzenia związane z wykonywaniem mandatu radnego, to odmawia zgody na wypowiedzenie. Podobna ochrona przysługuje lekarzowi będącemu członkiem organu okręgowej bądź naczelnej izby lekarskiej (rady, komisji rewizyjnej, sądu lekarskiego), a także rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej albo jego zastępcą. Pracodawca nie może mu wypowiedzieć umowy ani nawet warunków pracy i płacy bez zgody właściwej rady lekarskiej. Kolejne przykłady to ochrona kobiet w ciąży, działaczy związków zawodowych itd. Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej nie daje ochrony przed wypowiedzeniem umowy, co stanowi jeden z powodów, dla których pracodawcy preferują taką formę zatrudnienia.

Na równi z umową-zleceniem

Do umów cywilnoprawnych, które są umowami o świadczenie usług, stosuje się przepisy o zleceniu. A te stanowią, że zlecenie może być wypowiedziane w każdym czasie. Oznacza to, że umowę zlecenia można rozwiązać w trybie natychmiastowym, bez konieczności zachowywania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia ani podawania przyczyny. Dotyczy to także umów zawartych na czas określony. Dający zlecenie (zleceniodawca) musi tylko zwrócić przyjmującemu je (zleceniobiorcy) wydatki poczynione w celu wykonania umowy, a także wypłacić wynagrodzenie w części odpowiadającej wykonanej pracy. Obie strony muszą ponadto liczyć się z odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną wypowiedzeniem, które nastąpiło bez ważnego powodu.

Warunek: ważny powód

Powyższe zasady mają zastosowanie wtedy, gdy strony nie ustalą odmiennych reguł w umowie. Swobodę stron ogranicza tylko jedno zastrzeżenie: nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia z ważnych powodów. Jeżeli więc strony zechcą nadać zleceniu trwały charakter i postanowią, że umowa nie podlega rozwiązaniu przez okres, na jaki została zawarta, to takie postanowienie nie będzie w pełni skuteczne. Ograniczy wprawdzie możliwość wypowiedzenia, lecz nie wykluczy jej. Każda ze stron będzie mogła dokonać wypowiedzenia, o ile poda ważny powód. Takim powodem może być przede wszystkim niewywiązanie się z umowy, a także nadużycia związane z jej wykonywaniem. Zazwyczaj strony wyliczają w umowie ważne powody, takie jak rażące naruszenia jej postanowień, które uzasadniają rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Oprócz tego ustalają okres wypowiedzenia, którego zachowanie nie wymaga podania przyczyny złożenia wypowiedzenia.

Z kalendarzem w ręce

Obliczanie okresu wypowiedzenia zależy od tego, jak został on oznaczony w umowie. Okres oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, przy czym nie uwzględnia się dnia, w którym wypowiedzenie zostało złożone. Na przykład trzydniowy okres wypowiedzenia złożonego 1 września upływa 4 września. Okres oznaczony w tygodniach lub miesiącach kończy się z upływem dnia, który swoją nazwą lub datą odpowiada dniowi złożenia wypowiedzenia. Na przykład tygodniowy okres wypowiedzenia złożonego w czwartek upływa w następny czwartek, a miesięczny okres wypowiedzenia złożonego 24 czerwca upływa 24 lipca. Jeżeli w miesiącu, w którym upływa okres wypowiedzenia, nie ma dnia odpowiadającego datą złożeniu wypowiedzenia, to wypowiedzenie upływa w ostatnim dniu tego miesiąca. Na przykład dwumiesięczny okres wypowiedzenia złożonego 31 lipca upływa 30 września.


Powyższe reguły mają zastosowanie do obliczania okresów wypowiedzenia umów cywilnoprawnych, lecz nie umów o pracę. Różnica polega na tym, że Kodeks pracy nie tylko wyznacza okresy wypowiedzenia, ale i ustala, kiedy się kończą. Okres oznaczony w tygodniach kończy się w sobotę, a oznaczony w miesiącach — w ostatnim dniu miesiąca. Czyli tygodniowe wypowiedzenie umowy o pracę złożone w czwartek upływa w następną sobotę, a wypowiedzenie miesięczne złożone 24 czerwca upływa 31 lipca. Analogiczne ustalenia w odniesieniu do umów cywilnoprawnych wymagałyby odpowiednich zapisów w umowie.

PODSTAWA PRAWNA
1. art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym;
2. art. 11 ustawy o izbach lekarskich;
3. art. 110-112, 746 i 750 Kodeksu cywilnego;
4. art. 30 § 2(1) Kodeksu pracy;
5. wyrok Sądu Najwyższego z 28 września 2004 r., sygn. IV CK 640/03.Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda

Najważniejsze dzisiaj

Puls Medycyny

Prawo / Umowy cywilnoprawne- zatrudnienie, które lubią pracodawcy
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.