Tryb szkolenia a zakres odpowiedzialności

Sławomir Molęda
opublikowano: 17-09-2014, 00:00

„Jestem lekarzem posiadającym prawo wykonywania zawodu. Dostałam się na specjalizację w trybie pozarezydenckim w wybranej przez siebie placówce. Podpisałam umowę cywilnoprawną o szkolenie specjalizacyjne na okres pięciu lat. W mojej umowie nie został zawarty żaden zapis o ubezpieczeniu i odpowiedzialności karnej, zawodowej ani cywilnej. Jaka jest moja odpowiedzialność za ewentualne błędy lekarskie? Jak bardzo różni się ona od odpowiedzialności rezydenta? Jaki rodzaj ubezpieczenia powinnam posiadać?” — pyta czytelniczka.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Oprócz rezydentury, szkolenie specjalizacyjne może na wniosek lekarza odbywać się w innych trybach wymienionych w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Jednym z nich jest szkolenie odbywane na podstawie umowy cywilnoprawnej o szkolenie specjalizacyjne, zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie. Ustawa stanowi, iż taka umowa powinna określać szczegółowy tryb odbywania szkolenia i zakres wzajemnych zobowiązań na czas jego trwania. Regulowanie zasad odpowiedzialności w umowie nie jest zatem konieczne. W braku zapisów umownych zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa.

Rezydent pod ochroną prawną Kodeksu pracy

Rezydentura jest szkoleniem specjalizacyjnym odbywanym na podstawie umowy o pracę, co nadaje specjalizującemu się lekarzowi status pracownika. Status ten związany jest ze szczególną ochroną prawną, jaką przyznaje pracownikom Kodeks pracy. Obejmuje ona m.in. odpowiedzialność majątkową za szkody wyrządzone pracodawcy. Na mocy Kodeksu pracy rezydent nie odpowiada bezpośrednio wobec pacjenta, lecz wyłącznie wobec szpitala i jedynie do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. Tylko wyrządzając szkodę umyślnie rezydent zobowiązany byłby do jej naprawienia w pełnej wysokości.

Lekarz specjalizujący się na podstawie umowy cywilnoprawnej nie korzysta z takiej ochrony. Za wszelkie szkody wyrządzone pacjentowi odpowiada na ogólnych zasadach odpowiedzialności deliktowej (za czyny niedozwolone), co oznacza, że może odpowiadać bezpośrednio wobec pacjenta i bez ograniczeń. Szpital odpowiada solidarnie z lekarzem za szkody wyrządzone z winy lekarza przy zabiegach szkoleniowych, ponieważ podlegają one jego kierownictwu i lekarz ma obowiązek stosować się do wskazówek. Oznacza to, że pacjent może według swojego wyboru dochodzić odszkodowania również od jednostki szkolącej, nie tylko od lekarza. Natomiast lekarz nie odpowiada solidarnie ze szpitalem za szkody wyrządzone pacjentom z powodów organizacyjnych. Odpowiada wyłącznie za szkody, które wyrządził z własnej winy.

Nie ma zwolnień za przestępstwa i wykroczenia

Tryb szkolenia specjalizacyjnego nie wpływa natomiast na odpowiedzialność karną ani zawodową lekarzy. Rezydent i lekarz na cywilnoprawnej umowie szkoleniowej odpowiadają tak samo za popełnienie przestępstwa lub wykroczenia zawodowego.
Warto w tym miejscu podkreślić, że odbywanie specjalizacji nie jest bynajmniej okolicznością zwalniającą lekarza z odpowiedzialności karnej. Potwierdził to niedawny wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku, który skazał rezydentkę na 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Sprawa dotyczyła opóźnienia decyzji o cesarskim cięciu. Nie pomogły argumenty obrony o odbywaniu szkolenia pod nadzorem specjalisty, który podejmował decyzje kliniczne. Niepoinformowanie go na czas o przebiegu porodu wystarczyło, by pełna odpowiedzialność została przypisana rezydentce.

OC obowiązkowe i dobrowolne

Obecnie obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) ciąży wyłącznie na podmiotach wykonujących działalność leczniczą, czyli podmiotach leczniczych i praktykach zawodowych. Nie podlega mu lekarz, który nie prowadzi zarejestrowanej działalności, a swój zawód wykonuje jedynie w ramach zatrudnienia lub szkolenia specjalizacyjnego. Taki lekarz może zdecydować się na ubezpieczenie dobrowolne, którego zakres i warunki mogą odbiegać od ubezpieczenia obowiązkowego.

Decydując się na wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej, warto wiedzieć, że odpowiednie kwoty dla obowiązkowego OC lekarzy prowadzących praktyki wynoszą: 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń objętych ubezpieczeniem. Natomiast maksymalne kwoty odszkodowań orzekanych przez wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych to 100 000 zł za zakażenie, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, a 300 000 zł za śmierć pacjenta.PODSTAWA PRAWNA
1. art. 16h ust. 2 pkt 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
2. art. 119, 120 i 122 Kodeksu pracy;
3. art. 415 i 430 Kodeksu cywilnego;
4. art. 67k ust. 7 ustawy o prawach pacjenta;
5. § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia ministra finansów z 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. nr 293, poz. 1729).

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.