SUPERTALENTY W MEDYCYNIE - REGULAMIN

opublikowano: 01-03-2019, 14:50

Regulamin konkursu "Supertalenty w Medycynie" - konkursu na liderów młodego pokolenia lekarzy.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

I. Organizatorzy i cele

1. Organizatorem konkursu „Supertalenty w Medycynie” (dalej: „Konkurs”) jest Bonnier Business Polska sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Kijowska 1, wpisaną do Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000024847, NIP 113-01-55-210 (dalej: „Organizator”), wydawca dwutygodnika „Pulsu Medycyny”.

2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady Konkursu, uprawnienia Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

3. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie liderów młodego pokolenia lekarzy (do 39. roku życia), którzy dzięki swojej wiedzy, umiejętnościom i predyspozycjom będą w najbliższych latach istotnie wpływać na zmiany w sektorze ochrony zdrowia w Polsce.

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia laureatów Konkursu, Organizator powoła jury konkursowe (zwane dalej: „Jury”). 

II. Warunki udziału w Konkursie

1. W Konkursie nominowanymi mogą być lekarze oraz inne osoby, które ukończyły kierunek studiów pokrewny medycynie, które cieszą się autorytetem w swoim środowisku zawodowym i wśród pacjentów oraz mogą się posiadają w swoim dorobku udokumentowane osiągnięcia zawodowe, naukowe i/lub organizacyjne (zwani dalej: „Uczestnikami Konkursu”).

2. Do udziału w Konkursie osoby, o których mowa w Pkt II.1 Regulaminu mogą zgłaszać się osobiście lub mogą być zgłaszane przez osoby trzecie (w szczególności pracodawcy oraz organizacje społeczne lub zawodowe), pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody nominowanego kandydata na udział w Konkursie.

3. Zgłoszenia Uczestników Konkursu dokonywane są z wykorzystaniem interaktywnego formularza zgłoszeniowego (zwanego dalej: „Formularzem”) udostępnianego przez Organizatora na stronie internetowej „Puls Medycyny” działającej w domenie www.pulsmedycyny.pl (zwanej dalej: „Stroną Konkursową”) 

4. Termin zgłoszeń upływa 12 kwietnia 2019 roku o godz. 12.00.

5. Wypełnione Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: d.dys@pulsmedycyny.pl (w tytule wiadomości należy wpisać Supertalenty) lub rejestrując się za pomocą Formularza dostępnego na Stronie Konkursowej

6. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

III. Postępowanie konkursowe i nagradzanie laureatów

1. Jury składa się z przedstawiciela „Pulsu Medycyny” oraz  liderów opinii i ekspertów środowiska medycznego, powołanych przez Organizatora.

2. Przy ocenie Uczestników Konkursu Jury bierze pod uwagę następujące kryteria, stanowiące kategorie przyznawania punktów (zwane dalej: „Kategoriami”):

1) osiągnięcia naukowe (m.in. granty, stypendia, publikacje, nagrody),

2) zaangażowanie w działalność publiczną (m.in. działalność społeczna, charytatywna, związkowa, w organizacjach pozarządowych),

3) perspektywy dalszego rozwoju (szanse na wpływy w sektorze ochrony zdrowia w najbliższych latach).

3. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

1) Etap I. – weryfikacja prawidłowości zgłoszeń przez Organizatora oraz wybór dziesięciu (10) Uczestników Konkursu uznanych za najlepsze ze względu na cel Konkursu, 

4. Etap II. – prezentacja Jury, Uczestników Konkursu wybranych w Etapie I. oraz ich ocena przez członków Jury w trzech (3) Kategoriach, o których mowa w Pkt III.3 Regulaminu poprzez przydział, przy zastrzeżeniu, że w każdej z Kategorii, każdy członek Jury może przyznać danemu Uczestnikowi Konkursu punkty w liczbie od 1 do 10. Laureatem Konkursu zostaje Uczestnik Konkursu, który uzyska największą liczbę punktów przydzielonych przez członków Jury w Etapie 2. Konkursu.

5. Jury zastrzega sobie prawo do ustanowienia dodatkowych kategorii konkursowych oraz do przyznania dodatkowych wyróżnień. 

6. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 30 czerwca 2019 r.. O terminie i miejscu uroczystości Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w Formularzu.

7. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu ukaże się w wydaniu drukowanym dwutygodnika „Puls Medycyny” oraz na Stronie Konkursowej.

IV. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Bonnier (Polska) Sp. z o. o , ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa, e-mail: prenumerata@pb.pl (zwana dalej Spółką). Spółka posiada powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na potrzeby realizacji Konkursu. Dane przetwarzane będą w celu organizacji Konkursu, przyjęcia zgłoszeń i prawidłowej jego realizacji, dokonania niezbędnych rozliczeń, koordynacji Konkursu, archiwizacji, rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia, bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń, jak też marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług prowadzonego w formie tradycyjnej, co nie wymaga zgody. Za odrębnie wyrażonymi zgodami dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Uczestnik Konkursu oraz zgłaszający kandydaturę posiadają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażenia) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych w zakresie wskazanym jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przystąpienia do Konkursu. Uczestnik Konkursu oraz osoba zgłaszająca kandydaturę ma także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

V. Postanowienia końcowe

1. Prawo do składania reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem służy każdemu Uczestnikowi Konkursu oraz osobie zgłaszającej Uczestnika Konkursu w trakcie Konkursu oraz w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje należy składać w formie pisemnej (zastrzeżonej pod rygorem nieważności) osobiście w siedzibie Organizatora lub listem poleconym na wskazany adres korespondencji Organizatora: System Partnerski Bankier.pl, Bonnier Business (Polska) sp. z o.o., ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa (z dopiskiem „Supertalenty Medycyny”). Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 (czternastu) dni od jej otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi drogą pisemną, pocztą, na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację.

2. Osobie zgłaszającej reklamację po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, jak również co do roszczeń nie rozpatrzonych w ramach postępowania reklamacyjnego, przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przed właściwym sądem powszechnym.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, jak również do ostatecznej jego interpretacji, jak również do wydłużania terminów wskazanych w Regulaminie oraz odwołania Konkursu.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.