Supertalenty w Medycynie 2016 - lista laureatów

opublikowano: 08-06-2016, 00:00

Przedstawiamy listę laureatów w konkursie Supertalenty w Medycynie 2016. Pierwszą nagrodę otrzymał dr hab. n. med. Grzegorz Władysław Basak.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

1. PIERWSZA NAGRODA - dr hab. n. med. Grzegorz Basak

Pracuje w Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego na Oddziale Transplantacji Szpiku, gdzie koordynuje prace zespołu transplantacji szpiku, a także wykonuje zabiegi.  

Jest wybitnym lekarzem-klinicystą, specjalistą chorób wewnętrznych i hematologii, cenionym przez pacjentów i współpracowników, pionierem w zakresie wprowadzania nowych technologii medycznych, lekarzem podejmującym wyzwania, autorem i redaktorem jedynego na rynku podręcznika do hematologii dla niehematologów.

Przeprowadza ok. 45 transplantacji rocznie, w tym 80 proc. alogenicznych komórek krwiotwórczych. Odpowiada za organizację pracy w zespole przeszczepowym, przyjęcia pacjentów i podstawowe, codzienne decyzje terapeutyczne. Zarówno pacjenci, jak i personel i współpracujący lekarze cenią jego autorytet w tej dziedzinie.

Jest członkiem licznych towarzystw międzynarodowych i krajowych (m.in. sekretarz Grupy roboczej ds. Powikłań Poprzeszczepowych Europejskiego Towarzystwa ds. Przeszczepiania Krwi i Szpiku), członkiem licznych ciał doradczych (np. Rady Młodych Naukowców przy MNiSW), recenzentem rozlicznych artykułów, w tym europejskiej mapy drogowej dot. badań naukowych w hematologii. Ceniony jako wykładowca (m.in. wykłada w Akademii Dziennikarzy Medycznych) i popularyzator wiedzy medycznej.

2. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik

kierownik Zakładu Intensywnej Terapii i Medycyny Okołozabiegowej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, Associate Professor of Medicine na Uniwersytecie McMaster w Kanadzie. Posiada trzy specjalizacje medyczne: choroby wewnętrzne, anestezjologia i intensywna terapia oraz immunologia kliniczna.

Jest autorem lub współautorem przeszło 85 publikacji naukowych o międzynarodowym zasięgu i współczynniku oddziaływania impact factor (IF >280) oraz autorem przeszło 80 doniesień na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz 22 rozdziałów w podręcznikach medycznych.

Znaczną część pracy poświęca na nauczanie studentów i młodych lekarzy. Prowadzi koło naukowe, które od wielu lat jest wyróżnianie jako najlepsze na UJ CM.

Od trzech lat co roku organizuje w Krakowie międzynarodowe konferencje szkoleniowe — McMaster Review in Internal Medicine, na które sam zdobywa fundusze. Za swoją działalność naukową i dydaktyczną był wielokrotnie nagradzany — jest laureatem nagrody Start przyznawanej przez Fundację Nauki Polskiej, czterokrotnie uznany przez STN jako najlepszy opiekun kół naukowych w UJ CM oraz najlepszy opiekun kół naukowych w Polsce (2014, 2015) — wyróżniony nagrodą STRUNA. Od roku 2013 przewodniczący Sekcji Młodych Internistów Towarzystwa Internistów Polskich, od 2015 roku jest członkiem klubu „Laudatio docendi” zrzeszającego najlepszych nauczycieli akademickich UJ CM. 

W 2015 przeprowadził cykl wykładów dla Uniwersytetu Dzieci pt. „Czy wszystkie serca biją tak samo?” oraz seminariów, za które wraz z zespołem został wyróżniony przez dzieci.

Jest członkiem m.in. Europejskiego Towarzystwa Anestezjologii I Intensywnej Terapii, Europejskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii, European Respiratory Society.

Jest w szczytowej formie naukowej: w 2016 roku powinno się zakończyć postępowanie w sprawie nadania mu tytułu profesora. 

3. dr hab. n. med. Filip Szymański

kierownik Pracowni Prewencji Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny. 

Od II roku studiów uczestniczy w pracach Kliniki, początkowo jako przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego, następnie jako lekarz stażysta, a obecnie asystent. Już w rok po ukończeniu studiów uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a dwa lata później zamknął przewód habilitacyjny i uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Opublikował kilkadziesiąt pełnotekstowych prac oryginalnych, przeglądowych oraz opisów przypadków w czasopismach posiadających współczynnik impact factor (łączny IF 68,988). Jest także autorem kilkudziesięciu rozdziałów w podręcznikach oraz autorem lub redaktorem wielu podręczników i monografii. Tematyka tych prac dotyczyła oceny ryzyka sercowo-naczyniowego, zwłaszcza w kontekście użyteczności nowoczesnych biomarkerów oraz nieklasycznych czynników ryzyka i była podstawą do opisania i wprowadzenia do praktyki lekarskiej nowej jednostki chorobowej — zespołu OSAFED. 

W 2013 r. jego sylwetkę naukową opisano na łamach czasopisma „Circulation”. Otrzymał wiele międzynarodowych i krajowych nagród za działalność naukową. Ma na swoim koncie także osiągnięcia dydaktyczne — naucza informatyki medycznej chorób wewnętrznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, jest wykładowcą podyplomowych szkoleń doskonalących. 

Od początku swojej kariery naukowej zainteresowany był tematyką prewencji kardiologicznej, a zwłaszcza poszukiwaniem nowych metod mających na celu opracowanie skal i schematów wczesnej oceny i stratyfikacji ryzyka w nieklasycznych grupach pacjentów podwyższonego ryzyka sercowo-naczyniowego. 

4. dr n. med. Jacek Bil

Klinika Kardiologii Inwazyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego MSW.

Swoją pracę naukową rozpoczął już w trakcie studiów w Zakładzie Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie pracuje w Klinice Kardiologii Inwazyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie i w kwietniu zdał egzamin specjalizacyjny z kardiologii.

W Zakładzie Immunologii badał wpływ leków kardiologicznych na odpowiedź przeciwnowotworową u chorych z chłoniakami, a także analizował potencjalne mechanizmy kardiotoksyczności nowych leków onkologicznych, takich jak inhibitor proteasomu (bortezomib) czy też inhibitor kinaz tyrozynowych (sorafenib). Część uzyskanych wyników stała się podstawą do współpracy z firmami wprowadzającymi na rynek całkowicie ludzkie przeciwciało skierowane przeciw cząsteczce CD20. Efektem tej współpracy, oprócz prowadzenia wspólnych badań, było uzyskanie polsko-holenderskiego patentu dotyczącego możliwości modulowania przez cholesterol skuteczności przeciwnowotworowej przeciwciał rozpoznających cząsteczkę CD20. 

Obecnie prowadzi badania dotyczące patomechanizmów naczynioskurczowej postaci choroby niedokrwiennej serca oraz nowych opcji terapeutycznych w leczeniu zwężeń zlokalizowanych w obrębie bifurkacji w tętnicach wieńcowych. Jest autorem lub współautorem 80 prac naukowych oryginalnych i przeglądowych, 13 rozdziałów w podręcznikach akademickich o łącznym IF wynoszącym 111,91 i punktacji MNiSW 794. Jego prace były publikowane w tak prestiżowych czasopismach jak „Blood”, „PLoS Medicine”, „EuroIntervention, American Journal of Pathology” czy też „International Journal of Cardiovascular Imaging”.

Oprócz zainteresowań naukowych dr Bil jest zatrudniony w Pracowni Hemodynamicznej, gdzie wykonuje szeroki zakres procedur inwazyjnych — posiada certyfikat samodzielnego diagnosty Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych (AISN) i jest w trakcie procedury przyznawania certyfikatu Samodzielnego Operatora AISN.

 5. dr n. med. Katarzyna Gach

adiunkt w Zakładzie Chemii Biomolekularnej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Z wykształcenia jest farmaceutą. Po ukończeniu studiów farmaceutycznych została przyjęta na Studium Doktoranckie na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Choć nie jest lekarzem, to poprzez prowadzone na wysokim poziomie badania naukowe oraz zaangażowanie w działalność dydaktyczną jest ściśle związana z medycyną i jej rozwojem. Prowadzone przez nią badania naukowe mają charakter multidyscyplinarny. Tematyka jej badań skupia się na poszukiwaniu nowych środków przeciwbólowych stosowanych w leczeniu zaburzeń żołądkowo-jelitowych, takich jak biegunka i zespół jelita nadwrażliwego. Jeden z obecnie realizowanych przez nią projektów, finansowany przez Naukową Fundację Polpharmy, ma szansę zaowocować opracowaniem bezpiecznego, skutecznego leku przeciwbólowego i przeciwbiegunkowego o strukturze peptydowej, który mógłby znaleźć zastosowanie w leczeniu schorzeń przewodu pokarmowego, takich jak np. zespół jelita wrażliwego. 

Równolegle dr Gach zajmuje się badaniem aktywności przeciwnowotworowej nowych syntetycznych laktonów. Prowadzone badania być może pozwolą na opracowanie nowej przeciwnowotworowej terapii skojarzonej, w której syntetyczne laktony zastosowane zostaną jako czynniki uwrażliwiające komórki nowotworowe na chemio- i radioterapię. W dalszej perspektywie planowane badania mogą prowadzić do znalezienia nowego związku o dużej aktywności przeciwnowotworowej lub opracowania nowej przeciwnowotworowej terapii skojarzonej (zastosowanie laktonów jako środków uwrażliwiających komórki nowotworowe na znane chemioterapeutyki). 

Na dorobek naukowy dr Gach składa się 40 prac, opublikowanych w czasopismach międzynarodowych (w tym w „Tumor Biology”, JPET, „Peptides”, „Biochemistry and Cell Biology”). Jest laureatką licznych nagród: Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską, Zespołowej Nagrody Ministra Zdrowia oraz dwukrotną stypendystką programu Start Fundacji Nauki Polskiej. 

6. mgr Maciej Sałaga

Zakład Biochemii Wydziału Lekarskiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Po czterech latach studiów doktoranckich jego dorobek obejmuje 23 publikacje eksperymentalne i 13 prac przeglądowych o łącznym IF wynoszącym 116. W ubiegłym roku został laureatem stypendium naukowego Naukowej Fundacji Polpharmy oraz stypendium Etiuda Narodowego Centrum Nauki, w ramach którego odbywa 6-miesięczny staż naukowy w renomowanym ośrodku The Scripps Research Institute w USA. Jest kierownikiem 6 projektów badawczych, w tym w programu PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki. Swoje doświadczenie naukowe zdobywał w Polsce i za granicą, m.in. w ośrodkach w USA, Danii, Holandii, Niemczech i Austrii. Regularnie bierze udział w warsztatach dla młodych naukowców organizowanych przez Europejską Unię Gastroenterologiczną. Pełnił też funkcję przewodniczącego rady programowej interdyscyplinarnej szkoły letniej „Kuźnia Młodych Talentów” zorganizowanej pod patronatem Polskiej Akademii Nauk dla doktorantów. 

Na co dzień zajmuje się badaniami, których celem jest opracowanie nowych, efektywnych i łatwych w produkcji, a przez to tanich leków o działaniu przeciwzapalnym i/lub przeciwbólowym w układzie pokarmowym, które mogłyby poprawić codzienny komfort pacjentów cierpiących na NZJ i IBS. 

Pracuje również nad scharakteryzowaniem właściwości terapeutycznych nowych inhibitorów dipeptydylo-peptydazy IV (DPP IV) i już teraz firma Trimen Chemicals działająca na terenie województwa łódzkiego zadeklarowała chęć współpracy i wdrożenia do produkcji najbardziej obiecujących związków, które powstaną w wyniku prowadzonych przez niego badań.

Obecnie pracuje w zespole przygotowującym podręcznik dla lekarzy i pacjentów, którego tematem będą choroby zapalne i zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego.

7. mgr Marcin Magierowski

Katedra Fizjologii Wydziału Lekarskiego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie.

Pracuje na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego na Wydziale Lekarskim UJ CM i w związku z tym aktualnie nie praktykuje jako diagnosta laboratoryjny w laboratorium klinicznym. 

Obszarem jego głównych zainteresowań są molekularne podstawy regulacji fizjologicznych i patofizjologicznych procesów zachodzących w obrębie przewodu pokarmowego. Odbył trzymiesięczny staż w Newcastle University w Wielkiej Brytanii z zakresu zaawansowanych technik biologii molekularnej, jednocześnie uczestnicząc w projektach badawczych realizowanych w jednostce goszczącej. 

Przy stosunkowo krótkim stażu pracy ma na swoim koncie liczne międzynarodowe publikacje, w których jest pierwszym autorem, autorem korespondencyjnym lub współautorem. Pomimo młodego wieku, jest już rozpoznawany w międzynarodowym środowisku naukowym, czego dowodem jest nawiązanie współpracy naukowej z prof. Johnem L. Wallace’m, światowym liderem badań nad mechanizmami obronnymi przewodu pokarmowego. Wynikiem tej współpracy było zaproszenie do odbycia stażu naukowego w McMaster University w Kanadzie, gdzie brał udział w projekcie naukowym dotyczącym wpływu endogennego siarkowodoru na aktywność mieloperoksydazy. Efektem tego jest oryginalna publikacja w prestiżowym „British Journal of Pharmacology”. Współpracując z prof. Wallace’m Marcin Magierowski brał także udział w części pionierskich badań nad niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, co zaowocuje najprawdopodobniej jego kolejnym wyjazdem naukowym do Universita degli Studi di Napoli Federico II i pracą badawczą w zespole prof. Giuseppe Cirino. 

Marcin Magierowski jest kierownikiem projektów badawczych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki. Został wyróżniony stypendium dla wybitnych młodych naukowców przyznanym przez Naukową Fundację Polpharmy oraz uzyskał wsparcie finansowe w ramach programu Etiuda z Narodowego Centrum Nauki, w ramach którego odbędzie czteromiesięczny staż naukowy w Laboratory of Gastroenterology and Hepatology, Erasmus Medical Center w Rotterdamie. 

8. dr n. med. Marcin Gierach

adiunkt w Katedrze i Klinice Endokrynologii i Diabetologii Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy; ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych w „Nowym Szpitalu” w Wąbrzeźnie. 

Ukończył specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych oraz w dziedzinie medycyny nuklearnej. Aktualnie odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie endokrynologii. Interesują go zagadnienia ogólnointernistyczne oraz z zakresu diagnostyki obrazowej, a także zaburzeń hormonalnych. Szczególną uwagę skupia na zagadnieniach związanych z zespołem metabolicznym oraz zjawiskiem insulinooporności. Wyniki jego prac nad zespołem metabolicznym były przedmiotem licznych publikacji, a także stały się tematem przewodnim Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Zespół metaboliczny — problem społeczny?”, zorganizowanej przez niego w 2012 roku w Wąbrzeźnie.

W 2015 roku uzyskał tytuł Eksperta Lipidologii Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, potwierdzony certyfikatem otrzymanym za uczestnictwo w cyklicznych Warsztatach Lipidologicznych w ramach Ogólnopolskiego Forum Zaburzeń Lipidowych.

Aby poszerzyć i usystematyzować swoją wiedzę w zakresie organizacji i zarządzania ukończył podyplomowe studia „Zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia”. Od sześciu lat co roku organizuje konferencje naukowo-szkoleniowe z zakresu zagadnień internistycznych pod patronatem rektora CM UMK oraz starosty wąbrzeskiego. 

Jest nauczycielem akademickim w zakresie chorób wewnętrznych, endokrynologii i medycyny nuklearnej, zarówno dla studentów polskich, jak i uczestników studiów anglojęzycznych w CM UMK w Bydgoszczy.

Jest współzałożycielem Fundacji EuroMelmed, której celem jest profilaktyka i ochrona zdrowia, niesienie pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym oraz rozwój kultury fizycznej i sportu w województwie kujawsko-pomorskim. Fundacja organizuje pomoc finansową oraz wsparcie dla osób chorych i potrzebujących. 

W planach ma napisanie książki dla pacjentów z otyłością brzuszną i zespołem metabolicznym, a także otwarcie Centrum Profilaktyki i Leczenia Otyłości i Zaburzeń Kardiometabolicznych. 

9. dr n. med. Agata Bielecka-Dąbrowa

Zakład Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Centralny Szpital Weteranów w Łodzi. 

Specjalizację uzyskała w 2012 roku jako najmłodszy kardiolog w Polsce wg CEM. Mimo młodego wieku, jest cenionym kardiologiem — obecnie pracuje jako niezależny konsultant w Szpitalu Uniwersyteckim i w poradni kardiologicznej. 

Jest autorką wielu publikacji naukowych, redaktorem naukowym czasopisma „Farmakoekonomika Szpitalna”. Od 2011 roku jest członkiem honorowym Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, laureatką wielu nagród, m.in. stypendium habilitacyjnego L’Oréal i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dla Kobiet i Nauki (2015 r.). 

Była na stażach naukowych i klinicznych m.in. w Australii, Barcelonie, Chicago.

Jej dorobek naukowy obejmuje 56 publikacji pełnotekstowych, w tym 7 rozdziałów w książkach. Od 2014 r. jest w radzie naukowej „International Journal of Cardiology and Lipidology Research”.

Jeśli powiodą się badania, którymi się zajmuje, ich wyniki będą miały wpływ na indywidualizację leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego, pozwolą zapobiec rozwojowi powikłań i wystąpieniu niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych. Wczesne diagnozowanie oraz optymalne leczenie przyczynowe i objawowe niewydolności serca, a także program specjalnych poradni niewydolności serca, nad którym pracuje dr Bielecka-Dąbrowa, przynoszą wymierne korzyści nie tylko samym pacjentom, ale również — poprzez ograniczenie hospitalizacji — istotnie zmniejszają koszty opieki nad tymi pacjentami. 

Dr Bielecka-Dąbrowa ma także doświadczenie jako nauczyciel akademicki: od 2008 r. prowadzi zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w Zakładzie Nadciśnienia Tętniczego z medycyny rodzinnej, kardiologii, a dodatkowo z nefrologii i hipertensjologii oraz biologii molekularnej dla studentów anglojęzycznych.

Dr Agata Bielecka-Dąbrowa jest obecnie w końcowym etapie postępowania habilitacyjnego.

10. dr n. med. Monika Mielcarek

Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu.

Jak ocenia laureatkę jej bezpośredni przełożony: „swój nieustanny rozwój dr Mielcarek zawdzięcza niezwykłej kreatywności, ciekawości i silnej wewnętrznej motywacji. Jest żywym uzupełnieniem hasła „Człowiek — najlepsza inwestycja”. 

Dr Mielcarek łączy pracę zawodową lekarza specjalisty w wąskiej dziedzinie jaką jest transplantologia kliniczna i immunologia z podstawowymi badaniami naukowymi prowadzonymi w laboratorium, co jest rzadkością wśród lekarzy. Połączenie to doprowadziło już do wdrożenia metody hodowli i stymulacji limfocytów in vitro z jej pracy doktorskiej do praktyki klinicznej i zastosowania eksperymentalnej terapii komórkowej u pacjenta kliniki, u którego wykorzystano już wszystkie dostępne opcje terapeutyczne. Obecnie jest zaangażowana w inne nowatorskie i przyszłościowe terapie, m.in. przy użyciu mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC) i fotoferezę pozaustrojową (ECP).

Dr Mielcarek jest osobą o duchu społecznika: była lekarzem wolontariuszem podczas Przystanku Woodstock oraz badań przesiewowych dzieci z Kudowy--Zdroju, współorganizuje międzynarodowy obóz rehabilitacyjny oparty na pozytywnych przeżyciach dla dzieci leczonych onkologicznie na Węgrzech, współpracuje z Fundacją Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową, pomaga w pracach Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Na co dzień pracuje również jako nauczyciel akademicki zarówno ze studentami polskimi, jak i zagranicznymi. 

 

Nagroda specjalna za działalność na rzecz środowiska młodych lekarzy: Damian Patecki

Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi.

Damian Patecki potrafił skonsolidować i zmobilizować środowisko lekarzy rezydentów i lekarzy specjalizujących się w innej niż rezydentura formie oraz lekarzy stażystów do podjęcia różnych działań na rzecz poprawy warunków szkolenia podyplomowego (zwłaszcza specjalizacyjnego) oraz warunków wynagradzania osób specjalizujących się i ich opiekunów. 

Opracował i wdrożył szereg działań na rzecz młodych lekarzy, m.in. akcję „adoptuj posła”, czyli bezpośrednie spotkania młodych lekarzy z parlamentarzystami różnych ugrupowań. Spopularyzował w mediach środowiskowych i ogólnych problematykę lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne. W krótkim czasie stał się rozpoznawalnym reprezentantem środowiska młodych lekarzy w Polsce. 

Reaktywował po 8 latach przerwy Porozumienie Rezydentów, będące częścią Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Jako przewodniczący Porozumienia nie ogranicza swojej działalności tylko do związku zawodowego, lecz jest orędownikiem dialogu z całym środowiskiem lekarskim, o czym świadczą liczne spotkania z przedstawicielami samorządu lekarskiego. Stara się zmotywować swoich kolegów do większej aktywności zarówno po stronie związkowej, jak i w pracach samorządu.

Jest reprezentantem najmłodszego pokolenia lekarskiego, który sprawił, że problemy lekarzy dotarły do szerokiego gremium odbiorców. Porozumienie Rezydentów opracowało w ramach ministerialnych konsultacji dokument zawierający omówienie wszystkich problemów środowiska wraz z propozycjami ich rozwiązań. Jako przedstawiciel Porozumienia Rezydentów bierze udział w pracach ministerialnego zespołu do spraw zmian w kształceniu podyplomowym. Zachęca też swoich kolegów do większej aktywności w obrębie organizacji lekarskich.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.