Subkontrakty poniżej 14 tysięcy euro bez konkursu

  • Sławomir Molęda
29-06-2012, 07:19

Projektuje się wprowadzenie ułatwień dla zamówień na świadczenia zdrowotne. Przedmiot zamówienia będzie mógł wykraczać poza zakres działalności zamawiającego. Mniejsze zamówienia nie będą wymagały zachowania procedury konkursowej. Nowe przepisy mają obowiązywać od 30 czerwca.

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, przedmiot zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych nie może wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń wykonywanych zarówno przez tego, który przyjmuje, jak i tego, który udziela zamówienia. Taki zapis uniemożliwia udzielenie zamówienia na świadczenia, których zamawiający sam nie wykonuje. Zmiana ustawy ma umożliwić udzielanie zamówień w szerszym zakresie. Udzielający zamówienia będzie mógł wykraczać poza wykonywane przez siebie świadczenia, byle tylko zamówienie mieściło się w rodzaju działalności i zakresie świadczeń zarejestrowanych przez przyjmującego je.

Nielegalne zaniżanie 
wartości zamówień

Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert, który wymaga zachowania zasad analogicznych do konkursów prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Projekt zmian przewiduje zwolnienie z obowiązku przeprowadzania konkursu dla zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 14 000 euro. Podstawą ustalenia tej wartości ma być całkowite szacunkowe wynagrodzenie bez podatku VAT. Jest to ten sam próg, który zwalnia z obowiązku stosowania Prawa zamówień publicznych.

W związku z tym planuje się dodanie przepisów, które będą przeciwdziałać zaniżaniu wartości zamówienia. Nie będzie można zaniżać wartości ani dzielić zamówienia w celu uniknięcia konkursu. Wartość zamówień udzielanych w częściach ma podlegać sumowaniu. W przypadku świadczeń powtarzających się podstawą wartości zamówienia ma być łączna wartość zamówień tego samego rodzaju ustalana wstecz albo wprzód, przy czym wybór nie może być podyktowany uzyskaniem zwolnienia. Ustalanie wstecz opiera się na zamówieniach udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku obrotowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych oraz prognozowanego wskaźnika cen. Ustalanie wprzód dotyczy zamówień, których zamierza się udzielić w terminie 12 miesięcy po udzieleniu pierwszego zamówienia. Wartość zamówienia na czas oznaczony ma być ustalana dla całego okresu. Ustalenia wartości będzie się dokonywać nie wcześniej niż 3 miesiące przed wszczęciem postępowania, a w razie zmiany okoliczności trzeba będzie zmienić ustaloną wartość.

Natychmiastowe rozwiązanie

Planuje się ponadto wprowadzenie do subkontraktów zapisów, które w przypadku rażącego naruszenia istotnych postanowień umożliwią ich rozwiązywanie w trybie natychmiastowym. Obowiązujące przepisy przewidują na taką okoliczność konieczność zachowania okresu wypowiedzenia. Zapisy te mają być wprowadzone do zawartych subkontraktów w terminie do 1 sierpnia br. Przypomnę, że subkontrakty zawarte pod rządami ustawy o zakładach opieki zdrowotnej zachowują moc przez okres, na jaki zostały zawarte.


PODSTAWA PRAWNA

1. art. 26, 27 i 211 ustawy o działalności leczniczej;
2. art. 1 pkt 10-12 i art. 12 projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 450).

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda

Najważniejsze dzisiaj

Puls Medycyny

Prawo / Subkontrakty poniżej 14 tysięcy euro bez konkursu
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.