Studenci kierunków lekarskich z Ukrainy mogą kontynuować naukę w Polsce, ale na określonych zasadach

MJM
opublikowano: 17-03-2022, 12:19

Na jakich warunkach studenci kierunków lekarskich, kształcący się dotychczas na Ukrainie, mogą kontynuować naukę w Polsce, wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Przepisy zakładają niepobieranie opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim od cudzoziemca, który korzysta z ochrony czasowej.
iStock

12 marca 2022 r. weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, która wprowadziła m.in. szereg ważnych zmian do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ich celem jest umożliwienie kontynuowania nauki na studiach w Polsce dotychczasowym studentom – obywatelom Polski i Ukrainy – z uczelni ukraińskich.

Studenci studiów medycznych z Ukrainy. Przyjęcia na studia i kontynuacja studiów w Polsce - szczególne zasady funkcjonowania uczelni

Jak wyjaśnia MZ, ustawa wprowadza rozwiązania, które pozwalają uczelniom na określenie szczególnych zasad ich funkcjonowania w związku z koniecznością przyjęcia studentów, którzy w wyniku działań wojennych w Ukrainie zostali zmuszeni opuścić ten kraj.

 • Polskie uczelnie będą mogły przyjmować na studia - w celu kontynuacji kształcenia - obywateli polskich i obywateli Ukrainy, będących 24 lutego 2022 r. studentami uczelni działającej w Ukrainie, także w szczególnej sytuacji, tj. gdy nie będą oni dysponować dokumentami potwierdzającymi odbywane dotychczas kształcenie.

Przepisy przewidują, że osobom tym mogą zostać uznane odpowiednie okresy studiów w drodze weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się. Niezbędne w tym celu jest złożenie oświadczenia, że 24 lutego 2022 r. osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia studiowała na określonym roku studiów na danym kierunku i poziomie studiów w uczelni działającej w Ukrainie i nie dysponuje dokumentami poświadczającymi okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe, wydanymi przez tę uczelnię. Następnie uczelnia, w której student ubiega się o przyjęcie, przeprowadza weryfikację osiągniętych efektów uczenia się.

Zasady przeprowadzania tej weryfikacji ustala uczelnia samodzielnie i są to zasady odrębne od tych, które mogły przed 24 lutego 2022 r. obowiązywać w przepisach wewnętrznych uczelni. W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów lub efektach uczenia się uczelnia będzie mogła zobowiązać studenta do ich uzupełnienia m.in. poprzez złożenie określonych egzaminów lub odbycie praktyk zawodowych.

 • Uczelnie będą miały możliwość dokonania w roku akademickim 2021/2022 zmian w już podjętych uchwałach rekrutacyjnych (ustalających warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji) na studia rozpoczynające się w drugim semestrze roku akademickiego 2021/2022 oraz w roku akademickim 2022/2023.

Pozwoli to uczelniom na bieżące regulowanie kwestii przyjęć na studia w związku z sytuacją osób opuszczających Ukrainę. Zmiany mogą przykładowo polegać na obniżeniu progów punktowych dla wyników z matury uprawniających do podjęcia studiów w danej uczelni.

 • Będzie możliwość dokonywania do 30 września 2022 r. zmian w regulaminach studiów w zakresie niezbędnym do przyjęcia na studia osób, które 24 lutego 2022 r. były studentami uczelni działających w Ukrainie (z wyłączeniem stosowania niektórych przepisów ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

W przypadku tych zmian nie obowiązuje wymóg zachowania terminu ich uchwalenia na co najmniej 5 miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego i wejścia ich w życie z początkiem roku akademickiego. Pozwoli to uczelniom określić lub zmienić obowiązujące procedury przyjęć na studia, w trybie przeniesienia, tak aby uwzględnić sytuację osób, które 24 lutego 2022 r. były studentami uczelni działających w Ukrainie.

Ponadto termin uzgodnienia regulaminu z samorządem studenckim wynosi w takim przypadku 5 dni roboczych, a w przypadku braku uzgodnienia regulamin wchodzi w życie na mocy ponownej uchwały senatu podjętej zwykłą większością głosów jego statutowego składu.

 • Rektor będzie mógł zmienić organizację roku akademickiego 2021/2022 określoną w aktach wewnętrznych uczelni, m.in. zmienić terminy sesji egzaminacyjnej w drugim semestrze bieżącego roku akademickiego dla całości lub części grup studenckich w uczelni.
 • W roku akademickim 2021/2022 możliwe będzie prowadzenie w uczelni zajęć łącznie dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie niezbędnym do umożliwienia odbywania studiów przez osoby, które 24 lutego 2022 r. były studentami uczelni działających w Ukrainie.
 • Wprowadzono nowelizację przepisu dot. potwierdzania przez polskie uczelnie ukończenia studiów na określonym poziomie, osobom które nie dysponują dyplomem ukończenia studiów.

Rozwiązanie to zostanie rozszerzone na obywateli polskich, którzy wjechali do Polski bezpośrednio z Ukrainy w okresie od 24 lutego 2022 r. do dnia określonego na podstawie przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny. Dzięki temu osoby, które nie dysponują dyplomem ukończenia studiów, będą mogły mieć potwierdzone ukończenie studiów na określonym poziomie w drodze postępowania przeprowadzonego przez uprawnioną uczelnię.

Rozwiązania te mają zapewnić możliwość płynnego dostosowana regulacji wewnątrzuczelnianych do sytuacji związanej ze skutkami wojny w Ukrainie, w szczególności pozwolić na dokonanie zmian ułatwiających przyjęcie studentów z uczelni ukraińskich do uczelni polskich oraz na dostosowanie sposobu organizacji zajęć do sytuacji z tym związanej.

Uczelnie w ramach gwarantowanej autonomii są upoważnione do dokonywania zmian w przepisach wewnętrznych przewidując szczególne rozwiązania, nawet jeśli byłyby one niespójne z dotychczas obowiązującymi rozwiązaniami.

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych jest Bonnier Healthcare Polska.

Studenci studiów medycznych z Ukrainy. Opłaty za studia

1. Opłaty za studia dla obywateli Ukrainy – studentów kierunków medycznych w uczelniach działających na terytorium Ukrainy:

 • Brak opłat na studiach stacjonarnych w języku polskim:

Jak wyjaśnia MZ, obywatel Ukrainy objęty specustawą jest osobą objętą ochroną czasową. Zgodnie z przepisami, od takich osób nie pobiera się opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim w czasie obowiązywania tej ochrony.

WAŻNE

Dotyczy to obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego nie wcześniej począwszy od 24 lutego 2022 r. oraz Obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy opuścili Ukrainę począwszy od 24 lutego 2024 r.

 • Program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) dla obywateli Ukrainy, którzy nie znają języka polskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie nauki na studiach stacjonarnych w języku polskim.

Dla Obywateli Ukrainy, którzy podejmą naukę na studiach na kierunkach medycznych w języku angielskim NAWA, na zlecenie ministrów: zdrowia oraz edukacji I nauki, przygotowała program, którego celem jest m.in. współfinansowanie kosztów kształcenia na studiach w języku angielskim do wysokości 18 tys. zł za semestr. Pozostałą część opłaty za studia student ponosi samodzielnie.

Obywatele Ukrainy objęci ustawą będą mieli możliwość ubiegania się o stypendium socjalne i kredyt studencki, przy czym ubieganie się o te świadczenia odbywać się będzie na podstawie dołączonego do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej.

Obywatele Ukrainy objęci specustawą będą również mieli prawo ubiegać się o stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę na ogólnych zasadach obowiązujących w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z zastrzeżeniem, że w stosunku do nich zniesione będzie ograniczenie w zakresie liczby zapomóg, które może przyznać uczelnia.

2. Opłaty za studia dla obywateli Polskich - studentów kierunków medycznych w uczelniach działających na terytorium Ukrainy

Od obywateli polskich, którzy 24 lutego 2022 r. byli studentami uczelni działającej w Ukrainie na kierunkach:

 • lekarskim,
 • lekarsko-dentystycznym,
 • pielęgniarstwo,
 • położnictwo,
 • analityka medyczna,
 • farmacja,
 • fizjoterapia,
 • ratownictwo medyczne

i zostali przyjęci przez uczelnię polską na studia na kierunku odpowiadającym odbywanym przez nich studiom, opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach odpłatnych (niestacjonarnych w języku polskim lub studiach w języku angielskim) będą pobierane w wysokości nieprzekraczającej wysokości udokumentowanych przez studenta dotychczas ponoszonych opłat za te studia w uczelni w Ukrainie.

W roku akademickim 2021/2022, w przypadku gdy osoby te wniosły już przed 24 lutego 2022 r. opłatę za kształcenie w drugim semestrze tego roku w uczelni działającej w Ukrainie – nie pobiera się opłaty za studia.

Na wniosek uczelni, która nie pobrała od studenta ww. opłaty lub pobrała tę opłatę w niższej wysokości, niż wynosi wysokość opłaty za te usługi ustalona przez uczelnię, złożony w określonych terminach do ministra nadzorującego daną uczelnię – przysługuje refundacja, na łączny okres nie dłuższy niż 12 semestrów. Refundacja nie przysługuje za okres udzielonych studentowi urlopów. W związku z tym okresu tych urlopów nie wlicza się do łącznego okresu refundacji.

WAŻNE

Począwszy od 15 marca 2022 r. dokonany zostanie podział zgłoszonych osób na poszczególne uczelnie według następujących zasad:

 • Obywatele Ukrainy, którzy posługują się językiem polskim na studia stacjonarne w języku polskim,
 • Obywatele Ukrainy, którzy nie posługują się językiem polskim, a posługują się językiem angielskim na studia stacjonarne lub niestacjonarne w języku angielskim,
 • Obywatele Polski na studia odpłatne w języku polskim lub angielskim (niestacjonarne w języku polskim lub studia w języku angielskim).
 • Przy podziale zostaną uwzględnione w miarę możliwości zgłoszone preferencje co do uczelni.
 • Uczelnie, do których zostaną przekazane dane osób objętych procedurą przeniesienia, będą kontaktować się w celu ustalenia szczegółowej procedury kwalifikacji i przyjęcia na studia.
 • Przydzielenie dokonane przez ministra zdrowia nie jest równoznaczne z decyzją o przyjęciu na studia w danej uczelni. Decyzja ta pozostaje w ramach autonomii w wyłącznej kompetencji uczelni.

Źródło: MZ

PRZECZYTAJ TAKŻE: MZ: studenci medycyny z Ukrainy będą mogli kontynuować studia w Polsce

Prawnik o uprawnieniach ukraińskich lekarzy w Polsce, którzy chcą pomóc rodzinie

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.