Senacka komisja za przyjęciem ustawy o  medycynie laboratoryjnej. Jest kilka poprawek

  • Katarzyna Lisowska
opublikowano: 04-10-2022, 13:55

Senacka Komisja Zdrowia rozpatrzyła ustawę o medycynie laboratoryjnej i wniesie o wprowadzenie do niej kilku poprawek.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Komisja Zdrowia rozpatrzyła ustawę o medycynie laboratoryjnej i wniesie o wprowadzenie do niej poprawek.
Komisja Zdrowia rozpatrzyła ustawę o medycynie laboratoryjnej i wniesie o wprowadzenie do niej poprawek.
fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu
  • 4 października senacka Komisja Zdrowia rozpatrzyła ustawę o medycynie laboratoryjnej. Senatorowie zdecydowali, że wniosą do regulacji kilka poprawek.
  • Wśród poprawek znalazła się ta skreślająca przepis umożliwiający uznanie przez ministra zdrowia dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny laboratoryjnej.
  • Komisja opowiedziała się też za wykreśleniem zapisu wprowadzonego w ustawie o działalności leczniczej, które uzależnia możliwość tworzenia i likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest uczelnia medyczna, od konieczności uzyskania zgody ministrów ds.: szkolnictwa wyższego i nauki oraz zdrowia.

We wtorek (4 października) senacka Komisja Zdrowia pochyliła się nad przyjętą 15 września przez Sejm ustawą o medycynie laboratoryjnej. W tracie posiedzenia wiceminister zdrowia Piotr Bromber przekonywał, że ustawa to bardzo ważna i oczekiwana regulacja. - Reguluje zasady i warunki wykonywania czynności w tym obszarze, wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz nadzoru i kontroli laboratoriów, co jest bardzo potrzebne, gdyż poprzednie przepisy pochodzą sprzed 20 lat - mówił wiceminister.

Środowisko oczekuje na przyjęcie ustawy

Dodał, że ustawa wprowadza nowe regulacje, m.in. w dostępie do zawodu diagnosty i zakłada dofinansowanie do szkoleń specjalizacyjnych. Obecnie diagności sami płacą za specjalizacje. Wprowadza też 6 dni płatnego urlopu szkoleniowego. Zakłada też uznanie dorobku naukowego w danej dziedzinie, wprowadza przepisy umożliwiające wykonywanie zawodu diagnosty w formie indywidualnej, jak i grupowych praktyk zawodowych.

Bromber wskazał, że w ocenie resortu zdrowia nowa regulacja powinna przełożyć się na wzrost zainteresowania tym zawodem diagnosty laboratoryjnego poprzez podniesienie jego rangi. W tym samym tonie wypowiadała się Alina Niewiadomska, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. – Mówimy o dokumencie, o który środowisko diagnostów zabiega od lat. Ten akt prawny jest gwarantem jakości wykonywania zawodu, powinien być uchwalony i wejść w życie jak najszybciej. Rekomenduję tę ustawę - podsumowała.

Jakich poprawek chcą senatorowie?

Przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia Beata Małecka-Libera przyznała, że o ile sama ustawa o medycynie laboratoryjnej była wyczekiwana i co do jej meritum Komisja nie mam wiele uwag, to obserwuje, jak po raz kolejny do danej ustawy dodaje się artykuły, które wykraczają poza jej meritum i są niezgodne z przepisami konstytucji.

Zastrzeżenia senatorów, podobnie jak biura legislacyjnego, budziły zmiany wprowadzone w czasie drugiego czytania ustawy w Sejmie, odnoszące się do działalności leczniczej. Chodzi o zapis, na mocy którego uzależnia się możliwość tworzenia i likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest uczelnia medyczna, od konieczności uzyskania zgody ministrów ds.: szkolnictwa wyższego i nauki oraz zdrowia.

Senackie biuro legislacyjne zwróciło uwagę, że zmiany te nie tylko wykraczają poza materię wniesionego przez rząd projektu ustawy, ale mogą być uznane za niezgodne z konstytucją. Ponadto - jak wskazywano - nie przeszły pełnej procedury trzech czytań.

W trakcie głosowania senatorowie opowiedzieli się za wykreśleniem z ustawy tych zmian.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Diagnostka laboratoryjna: lekarzy negujących pandemię i szczepienia może trzeba pozbawiać dyplomów

Komisja przyjęła też poprawki rozszerzające zakres wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego o możliwość udzielania informacji diagnostycznej i wprowadzające definicję tego określenia.

Przyjęta została też poprawka skreślająca przepis umożliwiający uznanie przez ministra zdrowia dorobku naukowego lub zawodowego za równoważnego ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny laboratoryjnej.

Co reguluje ustawa o medycynie laboratoryjnej?

To, co udało się wprowadzić do noweli, a na czym zależało diagnostom, to m.in. zapewnienie możliwości wykonywania zawodu w formie praktyk. Do tej pory nie mogli oni np. pracować na kontraktach. To uregulowano. Po wejściu w życie ustawy przedstawiciele tego zawodu będą mogli wykonywać swój zawód w formie praktyk indywidualnych (tzn. jednoosobowej działalności gospodarczej lub indywidualnej praktyki diagnosty). Ta forma udzielania świadczeń zdrowotnych jest przystosowana do prowadzenia działalności leczniczej osobiście i, w zależności od jej zakresu, nie wymaga spełniania wszystkich wymagań organizacyjnych, które są stawiane podmiotom leczniczym.

Zmiana wprowadza diagnostów laboratoryjnych w poczet wolnych zawodów, a jego przedstawiciele staną się pełnoprawnym zawodem medycznym zaufania publicznego, obok lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów.

W myśl ustawy, osobami uprawnionymi do samodzielnego wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej w laboratoriom będzie diagnosta laboratoryjny; lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu oraz specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie analityki lub w dziedzinie mikrobiologii lub w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej; lekarz posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie mikrobiologii i serologii; lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej lub tytuł specjalisty w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej.

Minister zdrowia będzie mógł – na wniosek osoby legitymującej się dorobkiem naukowym lub zawodowym na podstawie opinii ekspertów – uznać ten dorobek za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego.

Wnioski o uznanie dorobku naukowego i zawodowego osoby zainteresowane będą mogły składać do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Diagności laboratoryjni, których dorobek naukowy lub zawodowy zostanie uznany przez ministra zdrowia, będą mogli od razu przystąpić do egzaminu specjalizacyjnego, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku z tego egzaminu będą posiadać tytuł specjalisty w danej dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.

Zgodnie z regulacją, diagnosta laboratoryjny będzie miał obowiązek doskonalenia zawodowego przez samokształcenie oraz udział w kursach realizowanych metodą wykładów, seminariów, warsztatów oraz ćwiczeń, a także za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, zakończonych testem.

Kolejną ważną zmianą, o którą głośno postulowali diagności i która znalazła się w ustawie, to finansowania kształcenia specjalizacyjnego z publicznych pieniędzy. Obecnie wszystkie koszty kształcenia zawodowego ponoszą sami diagności. W tej sprawie samorząd diagnostów złożył owego czasu wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, skarżąc się na nierówne traktowanie wobec innych zawodów medycznych.

Jak ten problem rozwiązano w ustawie? Nowe regulacje przewidują, że specjalizacja będzie dofinansowywana przez ministra zdrowia w ramach środków budżetu państwa, których jest dysponentem, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia minimalnej liczby miejsc szkoleniowych dla diagnostów laboratoryjnych, którzy mogą corocznie rozpocząć specjalizację dofinansowywaną z tych środków.

Zgodnie z ustawą, wprowadzone zostanie do sześciu dni roboczych płatnego urlopu szkoleniowego, który diagnosta laboratoryjny będzie mógł wykorzystać na realizację ustawicznego rozwoju zawodowego. Termin urlopu szkoleniowego jest uzgadniany każdorazowo z pracodawcą. Ten może być udzielony jednorazowo albo w częściach.

Szkolenie specjalizacyjne realizują uczelnie, które prowadzą studia przygotowujące do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, po uzyskaniu akredytacji udzielonej przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Przyjęta przez Sejm regulacja wprowadza również m.in. przepisy umożliwiające wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka diagnosty laboratoryjnego i grupowa praktyka diagnostów laboratoryjnych.

Jak określono w ustawie, wykonywanie czynności z zakresu medycyny laboratoryjnej jest wykonywaniem działalności leczniczej. Podmiot wykonujący działalność leczniczą w zakresie czynności medycyny laboratoryjnej oraz uczelnia, która prowadzi laboratorium, posiadają pomieszczenia i urządzenia niezbędne do zakresu wykonywanych badań laboratoryjnych oraz zatrudniają personel i kierownika laboratorium, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych przez ministra zdrowia w drodze rozporządzenia.

Standardy jakości w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych

Ustawa doprecyzowuje także przepisy w zakresie sprawowania przez Krajową Radę nadzoru nad wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz doprecyzowuje zasady przeprowadzania wizytacji w laboratoriach.

Przypomnijmy - Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych już wcześniej podkreślała, że jedynym gwarantem prawidłowego wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego są osoby kończące pięcioletnie jednolite studia magisterskie na kierunku analityka medyczna.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Bukowska-Straková: ustawa o medycynie laboratoryjnej wymaga strategicznych zmian

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.