Sądy lekarskie będą mogły wymierzać kary pieniężne

Ewa Szarkowska
opublikowano: 07-10-2002, 00:00

Zakończyły się prace nad projektem zmian w systemie odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Kiedy zmienioną ustawą o izbach lekarskich zajmie się rząd, na razie nie wiadomo.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Prace nad ostatecznym kształtem nowelizacji ustawy o izbach lekarskich, w części dotyczącej odpowiedzialności zawodowej lekarzy praktycznie dobiegły już końca. ?Jesteśmy już po konsultacjach. Wkrótce ustawą zajmie się rząd\" - powiedziała nam Renata Furman, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia. Pulsowi Medycyny udało się dotrzeć do ministerialnego dokumentu. Z jego lektury wynika, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zmiany idą w trzech zasadniczych kierunkach.
Rzecznik jak prokurator
W projekcie dokładnie sprecyzowano zadania rzeczników odpowiedzialności zawodowej. I tak rzecznik okręgowy prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej, ale musi je zakończyć w ciągu 3 miesięcy. Rzecznik występuje również jako oskarżyciel przed okręgowym sądem lekarskim. Co pół roku informuje o efektach swojej pracy okręgową radę lekarską, a raz na rok - okręgowy zjazd lekarski.
Zdecydowanie większe uprawnienia przewiduje się dla Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Przede wszystkim zyska on prawo do sprawowania kontroli nad działalnością okręgowych rzeczników. W praktyce będzie to oznaczało możliwość przeprowadzania kontroli i wydawania zaleceń pokontrolnych. Tylko za jego zgodą postępowanie wyjaśniające prowadzone przez rzecznika okręgowego będzie mogło zostać wydłużone o kolejne 3 miesiące. Do jego zadań będzie należało też: występowanie w roli oskarżyciela przed Naczelnym Sądem Lekarskim, rozpatrywanie skarg na przewlekłość postępowania rzeczników okręgowych oraz na wydane przez nich postanowienia o odmowie wszczęcia czy o umorzeniu postępowania.
Warto również dodać, że w przypadku niestawienia się świadka lub biegłego, albo bezpodstawnego odmawiania zeznań, zarówno rzecznik odpowiedzialności zawodowej, jak i sąd lekarski będą mogły poprosić sąd rejonowy o przesłuchanie takiej osoby. W przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa czy bezprawnej odmowy zeznań sąd rejonowy będzie mógł nałożyć karę oraz zarządzić przymusowe doprowadzenie.
Pokrzywdzony stroną w procesie
Projekt zmian zakłada zwiększenie praw osoby skarżącej (pacjenta, jego rodziny lub pełnomocnika), tak by stała się ona stroną w sprawie i czynnie brała udział w postępowaniu wyjaśniającym i w samej rozprawie. Pokrzywdzony będzie miał wgląd do akt sprawy i będzie mógł sporządzać ich odpisy lub kopie, z zachowaniem przepisów o tajemnicy lekarskiej oraz o ochronie danych osobowych. Ponadto będzie mógł zgłaszać wnioski dowodowe oraz wnosić zażalenie na postanowienie rzecznika o odmowie wszczęcia postępowania lub skargę na jego przewlekłość.
Zarówno skarżący, jak i obwiniony będą uprawnieni do otrzymania w ciągu 30 dni orzeczenia wraz z pisemnym uzasadnieniem, od którego będą mogli odwołać się do Naczelnego Sądu Lekarskiego (w przypadku wyroku I instancji) lub Sądu Apelacyjnego w Warszawie (wyrok II instancji).
W przypadku ujawnienia nowych faktów lub dowodów w sprawie obydwie strony będą miały prawo wnioskować o wznowienie postępowania.
Kary dla lekarzy
W omawianym projekcie znalazł się większy wachlarz kar, jakimi będą dysponowały sądy lekarskie. Oprócz upomnienia, nagany, okresowego zawieszenia prawa wykonywania zawodu i pozbawienia takiego prawa, pojawiły się trzy nowe możliwości. Pierwsza to kara pieniężna w wysokości od jednokrotnego do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę (ogłaszanego przez ministra pracy w chwili wydania orzeczenia w pierwszej instancji) z przeznaczeniem na cel społeczny związany z ochroną zdrowia lub prawami pacjenta. Pozostałe dwie to zakaz pełnienia funkcji kierowniczych przez 1-5 lat oraz ograniczenie zakresu czynności wykonywania zawodu na okres od 6 miesięcy do 2 lat. Jeśli projekt wejdzie w życie, sąd będzie mógł też zawiesić lekarzowi prawo do wykonywania zawodu nawet na 5 lat (teraz maksymalnie na 3 lata).
W dokumencie zapisano zasadę, iż lekarza uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu lekarskiego. A wszelkie wątpliwości, których nie da się wyjaśnić, należy tłumaczyć na jego korzyść.
Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Ewa Szarkowska

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.