Rzecznik: znacznie więcej naruszeń praw pacjenta w czasie pandemii. Najgorzej było w szpitalach i AOS [RAPORT]

AS/RPP
opublikowano: 17-01-2023, 07:50

Odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych, kwalifikacji do leczenia szpitalnego, odwoływanie planowych zabiegów, nieprzestrzeganie procedur sanitarnych i brak środków ochrony indywidualnej, to tylko część naruszeń, jakie zostały zgłoszone do Rzecznika Praw Pacjenta w okresie pandemii. Jak wynika z raportu RPP, w latach 2019-2021 tych naruszeń było wyjątkowo dużo.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
W latach 2019-2021 przedmiotem prowadzonych spraw było najczęściej prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych. Stwierdzono naruszenia w 2292 przypadkach, co stanowiło 74% wszystkich zakończonych spraw.
W latach 2019-2021 przedmiotem prowadzonych spraw było najczęściej prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych. Stwierdzono naruszenia w 2292 przypadkach, co stanowiło 74% wszystkich zakończonych spraw.
iStock

Najwięcej zgłoszeń dotyczyło lecznictwa szpitalnego

Stanowiły one 60 proc. wszystkich spraw, którymi zajmował się Rzecznik w latach 2019-2021. W 71 proc. przypadków potwierdzono naruszenia praw pacjenta.

Najczęściej naruszanym prawem na oddziałach szpitalnych, było prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością. Wiązało się to ze standardami udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności brakiem przestrzegania procedur sanitarnych oraz zapewnienia środków ochrony indywidualnej dla personelu medycznego i pacjentów, a także zastrzeżeniami odnoszącymi się do jakości udzielanych świadczeń.

Postępowania dotyczyły m.in.:

 • odmowy udzielenia świadczenia w ramach kontroli leczenia,
 • odmowy kwalifikacji do leczenia szpitalnego (głównie w pierwszych miesiącach epidemii),
 • odwoływania zabiegów planowych (z długim terminem oczekiwania) i niewyznaczenia nowego terminu.

Rodziny pacjentów przebywających w szpitalach skarżyły się na wprowadzony zakaz odwiedzin. Chodziło w szczególności o nieuprawnione uzależnienie odwiedzin u ciężko chorych pacjentów od przedstawienia przez osobę bliską negatywnego testu na COVID-19 oraz braku możliwości uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta przebywającego w szpitalu.

Znaczący wzrost naruszeń praw pacjenta na oddziałach ginekologii i położnictwa

Jak wyjaśnia RPP, wzrost naruszeń praw pacjenta na oddziałach ginekologii i położnictwa o 24 proc. związany był m.in. z organizacją opieki okołoporodowej w warunkach epidemii, a w szczególności nieuzasadnionego oraz całkowitego zakazu przeprowadzania porodów rodzinnych lub znacznego ich ograniczenia.

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS)

Postępowania wyjaśniające prowadzone przez Rzecznika w zakresie AOS, w latach 2019-2021, stanowiły 14 proc. wszystkich zakończonych postępowań wyjaśniających w sprawach indywidualnych. 79 proc. z nich zostało zakończonych stwierdzeniem naruszenia praw pacjenta.

W roku 2021 wskaźnik ten wyniósł aż 85 proc. wszystkich rozstrzygnięć w ramach AOS. W porównaniu do pozostałych świadczeń finansowanych przez NFZ, liczba stwierdzonych naruszeń jest równie wysoka jak w POZ.

Postępowania dotyczyły głównie:

 • poradni ginekologicznej (17,7 proc.);
 • poradni chirurgicznej (10,0 proc.);
 • poradni stomatologicznej (8,5 proc.);
 • poradni ortopedycznej (6,3 proc.);

Ponad połowa stwierdzonych uchybień w wydanych rozstrzygnięciach, dotyczyła nieprzestrzegania przez podmioty lecznicze prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, w tym braku obiektywnej procedury ustalającej kolejność udzielania świadczeń zdrowotnych, m.in. umieszczania pacjentów na listach oczekujących bez względu na stan ich zdrowia.

ZOBACZ TAKŻE: Bartłomiej Chmielowiec podsumowuje rok 2022: ludzie najczęściej skarżą się na słabą dostępność i jakość świadczeń

Wysoki wzrost naruszeń praw pacjenta w stomatologii

W roku 2019 – 4 stwierdzenia, w roku 2020 już 15, a w 2021 roku aż 27. Gabinety stomatologiczne, które świadczyły usługi w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, na początku epidemii w wielu miejscach były zamknięte i nie przyjmowały pacjentów, nawet w przypadku silnego bólu zęba. Pacjenci nie mogli również uzyskać pomocy w gabinetach prywatnych.

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ)

W latach 2019–2021 podstawowa opieka zdrowotna znalazła się na trzecim miejscu spraw (po szpitalnictwie i AOS) pod kątem liczby rozpatrzonych postępowań wyjaśniających przez Rzecznika. Stanowiła także 15 proc. wszystkich zakończonych postępowań wyjaśniających, którymi w latach 2019-2021 zajmował się Rzecznik.

W 2021 roku liczba zakończonych postępowań wyjaśniających, które dotyczyły POZ, wzrosła o 14,6 proc. w stosunku do 2020 roku oraz o 16,7 proc. w stosunku do 2019. Nieprawidłowości występujące w POZ dotyczyły głównie braku dostępu do świadczeń zdrowotnych medycyny rodzinnej oraz – w mniejszym stopniu – pediatrii.

Z zakończonych postępowań wyjaśniających wynika, że w 93 proc. przypadków potwierdziliśmy naruszenia praw pacjenta. W porównaniu do innych rodzajów świadczeń ten wskaźnik stwierdzeń jest najwyższy.

Powtarzającym się problemem był przede wszystkim:

 • brak możliwości rejestracji na wizytę do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, szczególne podczas pandemii oraz odmowa jej udzielenia w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia;
 • brak kontaktu telefonicznego z placówką, z powodu nadmiernego obciążenia linii telefonicznej;
 • brak informacji o standardzie teleporady – pacjenci nie otrzymywali informacji, kiedy teleporadą można bezpiecznie zastąpić osobistą wizytę u lekarza, a kiedy są wskazania do bezpośredniego z nim kontaktu;
 • brak możliwości skorzystania z teleporady, jak również braku należytej staranności podczas teleporad (np. pomimo wskazań medycznych odmówiono pacjentowi wizyty stacjonarnej czy informacji o stanie zdrowia).

Nieprawidłowości dotyczyły także organizacji i sposobu udzielania świadczeń. Była to np. odmowa przyjęcia deklaracji do lekarza/pielęgniarki POZ, czy udostępnienia wyników badania pacjenta (uzależniając to od wizyty lekarskiej).

Najczęściej łamane było prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych

W latach 2019-2021 przedmiotem prowadzonych spraw było najczęściej prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych. Stwierdzono naruszenia w 2292 przypadkach, co stanowiło 74% wszystkich zakończonych spraw, które zostały podjęte w związku z możliwym naruszeniami praw pacjentów do świadczeń zdrowotnych. Zasadnicza część stwierdzonych naruszeń prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych jest związana z lecznictwem szpitalnym (medycyna ratunkowa – SOR, ginekologia i położnictwo, chirurgia) oraz odnosi się do przebiegu leczenia.

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych jest Bonnier Healthcare Polska.

Główne powody prowadzonych postępowań wyjaśniających dotyczyły:

 • udzielania pacjentom świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze bez dołożenia należytej staranności (m.in.: nieprawidłowa organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych, braki w obsadzie personelu, zwłoka w udzieleniu świadczenia zdrowotnego, nieodpowiednie warunki udzielania świadczeń zdrowotnych);
 • braku niezwłocznego udzielenia pacjentowi świadczeń zdrowotnych z uwagi na stan zagrożenia życia lub zdrowia (m.in. który to problem uwidocznił się szczególnie w okresie obciążenia systemu w związku ze zwiększoną liczbą zachorowań na COVID-19);
 • udzielania świadczeń opieki zdrowotnej niezgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej (m.in. zastosowanie u pacjenta nieodpowiedniego leczenia, brak wdrożenia pogłębionej diagnostyki, adekwatnej do prezentowanych przez pacjenta objawów czy też wyników innych badań);
 • nieprawidłowej procedury ustalania kolejności przyjęcia do podmiotu leczniczego, (m.in. prowadzenie list oczekujących, również w sytuacji szczególnych uprawnień pacjentów w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej).

Zasadnicza część stwierdzonych naruszeń prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych jest związana z lecznictwem szpitalnym (medycyna ratunkowa – SOR, ginekologia i położnictwo, chirurgia) oraz odnosi się do przebiegu leczenia.

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

Kolejnym, najczęściej badanym prawem było prawo pacjenta do dokumentacji medycznej, które znalazło się w co piątej sprawie badanej przez Rzecznika. W latach 2019-2021 najwięcej stwierdzonych naruszeń prawa pacjenta do dokumentacji medycznej w podziale na poziomy opieki, dotyczyło szpitali – 422. Ta liczba stanowi 49 proc. zakończonych postępowań wyjaśniających w tym zakresie. Stwierdzenia naruszenia prawa do dokumentacji medycznej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej stanowiły 27 proc. stwierdzeń, podstawowa opieka zdrowotna stanowiła zaś 11 proc.

Stwierdzone przez Rzecznika uchybienia w zakresie prawa pacjenta do dokumentacji medycznej dotyczyły przede wszystkim:

 • nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej polegającej m.in. na wpisywaniu danych dotyczących zdrowia innego pacjenta czy dokonywaniu wpisów w sposób nieczytelny oraz bez zachowania porządku chronologicznego, braku autoryzacji dokonywanych wpisów;
 • uchybień w zakresie przechowywania dokumentacji medycznej, m.in. braku zapewnienia przez podmiot leczniczy odpowiednich środków ochrony dokumentacji przed zniszczeniem, czy celowe jej zniszczenie przed upływem okresu wskazanego w obowiązujących przepisach, braku dokumentacji z teleporady lub jej zniszczenie przed upływem 30 dni, braku przechowywania dokumentacji w formie elektronicznej;
 • niewłaściwego stosowania przepisów ustawy o prawach pacjenta dotyczących udostępniania dokumentacji medycznej, w szczególności w zakresie konieczności składania wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej przez osoby uprawnione, w określonej formie; czasu realizacji wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej, w tym braku udostępnienia „bez zbędnej zwłoki” (np. oczekiwanie na otrzymanie karty informacyjnej z leczenia szpitalnego po miesiącu);

Liczba zgłoszeń kierowanych do Rzecznika Praw Pacjenta

W latach 2019-2021 r. odnotowano znaczny wzrost zgłaszanych sygnałów, zarówno przez pacjentów, jaki i ich bliskich. Ma to związek z sytuacją epidemiczną, spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2:

 • w roku 2019 wpłynęło o 24,87 proc. więcej zgłoszeń w odniesieniu do roku 2018;
 • w roku 2020 wpłynęło o 57,49 proc. więcej zgłoszeń w stosunku do roku 2019;
 • w roku 2021 wpłynęło o 20,85 proc. więcej zgłoszeń w odniesieniu do roku 2020.

W roku 2021 Rzecznik odnotował znaczny wzrost wpływu wniosków od osób indywidualnych (19 847) – tj. o prawie 65 proc. więcej w stosunku do 2020 r.

Wzrosła liczba spraw prowadzonych przez RPP z własnej inicjatywy

W latach 2019-2021 wzrosła także liczba spraw prowadzonych przez RPP z własnej inicjatywy. W roku 2019 podjęto 294 sprawy, natomiast w 2021 roku było ich już 469, czyli nastąpił wzrost o 60 proc.

W 2019 roku Rzecznik prowadził 1683 postępowania wyjaśniające, z czego 1389 postępowań było prowadzonych na wniosek, zaś 294 z własnej inicjatywy Rzecznika. Rzecznik zakończył 979 postępowań i wydał 1030 rozstrzygnięć. W wydanych rozstrzygnięciach Rzecznik dokonał badania naruszeń poszczególnych praw pacjenta 1312 razy.

W roku 2020 Rzecznik prowadził 1861 postępowań wyjaśniających, z czego 1502 postępowania prowadził na wniosek, zaś 359 z własnej inicjatywy. Zakończył 1345 postępowań, wydał 1421 rozstrzygnięć, w których badał naruszenia poszczególnych praw pacjenta 1938 razy.

Zalecenia RPP wykonane w 81 proc.

W 2020 r. względem 2019 r. wzrosła zarówno liczba prowadzonych postępowań wyjaśniających, jak i zakończonych postępowań w sprawach indywidualnych. Wzrost ten wynosił odpowiednio 10,6 proc. oraz 37,4 proc. W związku ze stwierdzonymi naruszeniami praw pacjenta Rzecznik wydał placówkom medycznym 9164 zaleceń, które zostały wykonane w ponad 81 proc.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rpp/raport--postepowania-wyjasniajace-prowadzone-przez-rzecznika-praw-pacjenta-w-sprawach-indywidualnych-w-latach-2019-2021

PRZECZYTAJ TAKŻE: RPP apeluje do MEiN o zmiany ws. standardów kształcenia na kierunkach lekarskich

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.