Rządowy projekt ustawy dot. zwalczania COVID-19. Jakie zmiany wprowadza w dotychczasowych przepisach?

EG/PAP
opublikowano: 26-03-2020, 14:00

Projekt zmian w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ma na celu wprowadzenie kolejnych instrumentów w zakresie ochrony zdrowia, które pozwolą na skuteczniejszą walkę z epidemią. 26 marca trafił do Sejmu, wprowadza zmiany w aż 14 obowiązujących już ustawach, których zapisy regulują działanie systemu opieki zdrowotnej.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Projekt zakłada zmiany w wielu ustawach:

iStock
 • o Państwowej Inspekcji Sanitarnej; 
 • o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 
 • o publicznej służbie krwi; 
 • o diagnostyce laboratoryjnej; 
 • Prawo farmaceutyczne; 
 • o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów; 
 • o Państwowym Ratownictwie Medycznym; 
 • o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz o zawodach pielęgniarki i położnej;
 • o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia; 
 • o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw; 
 • o Agencji Badań Medycznych;
 • o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zmiany w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doprecyzują wydawanie decyzji, zaleceń i wytycznych wydawanych przez Inspekcję, tak aby mogły one objąć także produkty biobójcze, w tym środki dezynfekujące. Ponadto, w projekcie zaproponowano, by państwowy wojewódzki inspektor sanitarny mógł wydawać powiatowym inspektorom, mającym siedzibę na obszarze jego działania, polecenia realizacji dodatkowych zadań lub podjęcia określonych czynności - w przypadku gdy właściwy powiatowy inspektor sanitarny, ze względu na brak zasobów, nie będzie mógł ich wykonać.

Co zmieni się w postępowaniach kwalifikacyjnych na specjalizacje?

Zmiany w ustawach m.in. o poszczególnych zawodach medycznych, diagnostyce laboratoryjnej i w Prawie farmaceutycznym mają umożliwić zmianę organizacji m.in. przeprowadzania egzaminów zawodowych. Chodzi np. o możliwość zmiany terminów: rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego na specjalizację w zawodach medycznych oraz składania wniosków na te postępowania; składania wniosków na państwowe egzaminy medyczne w czy ich przeprowadzenia. Projekt przewiduje ponadto możliwość skierowania lekarza stażysty, jak również lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne do wykonywania zadań przy zwalczaniu epidemii, przy czym wykonywane zadania mają być dostosowane do umiejętności lekarza. Wprowadzona ma być też możliwość np. zwolnienia lekarza z jednego, ostatniego kursu w trakcie szkolenia specjalizacyjnego, jeżeli jego odbycie jest niemożliwe w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, a do jego odbycia koniecznym byłoby przedłużenie specjalizacji o okres przekraczający 3 miesiące.

Recepta farmaceutyczna zawsze w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia

Projektowane zmiany w ustawie o publicznej służbie krwi zakładają, że w określonych sytuacjach kierownik jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi może zdecydować, że pewne czynności, związane z kwalifikacją dawców do pobrania krwi, będą mogły wykonywać pielęgniarki i położne – po spełnieniu przez nie  określonych wymagań. Takie rozwiązanie – jak wskazano w uzasadnieniu projektu - jest konieczne z uwagi na często zaawansowany wiek lekarzy zatrudnionych w jednostkach publicznej służby krwi (znajdują się więc w grupie ryzyka) albo ze względu na braki kadrowe lekarze będą bardziej przydatni w szpitalach.

Proponowane zmiany zakładają wystawianie tzw. recepty farmaceutycznej zawsze w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta (a nie tylko nagłego – jak obecnie) oraz recepty pro auctore (dla osoby wystawiającej) i pro familiae (dla małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa osoby wystawiającej).

Izolacja w warunkach domowych

Projekt precyzuje przepisy w zakresie obowiązkowej hospitalizacji, izolacji, w tym izolacji w warunkach domowych i kwarantanny. Wprowadzona została dodatkowa instytucja – izolacji w warunkach domowych, która może być zastosowana w przypadku osób o lekkim przebiegu choroby, który nie uzasadnia bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych.

Również przepisy dotyczące kwarantanny zostały dostosowane do wytycznych ECDC w zakresie oceny ryzyka zwalczania zakażeń na obszar Europy i krajów Unii Europejskiej. Zmiany uwzględniają aktualną wiedzę epidemiologiczną, według której wyróżnia się dwie formy narażenia: narażenie epidemiologiczne, które ma charakter potencjalny (np. pobyt na obszarze epidemii) oraz narażenie kliniczne charakterze faktycznym (tzw. styczność z osobą chorą lub innym źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego).

Osoby narażone poprzez styczność z zakażonym pacjentem, ale które w danym momencie nie wykazują jeszcze objawów chorobowych, będą podlegać kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu. W projekcie zaproponowano również zmiany dotyczące zgłaszania podejrzenia zakażeń i chorób zakaźnych oraz rejestru chorób zakaźnych.

Łatwiejszy powrót do zawodu dla pielęgniarek i położnych

Zmiany umożliwią polecenie pracy przy zwalczaniu epidemii osobom, które wychowują dzieci do lat 18 (nadal nie będzie można polecać jej kobietom w ciąży i osobom wychowującym samotnie dzieci do lat 14).

Kierownicy podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej całodobowo będą mogli wykorzystać przy organizacji pracy instytucję dyżuru medycznego oraz tzw. klauzuli opt-out, czyli dobrowolnej zgody pracownika na wykonywanie pracy w wymiarze przekraczającym 48 godzin na tydzień.

Kolejna zmiana to umożliwienie powrotu do czynnego wykonywania zawodu przez pielęgniarki lub położne, posiadające co najmniej 5-letnią przerwę w jego wykonywaniu w trybie uproszczonym, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej.

Proponowane zmiany mają ponadto umożliwić m.in. wykonywanie dodatkowej – ponadwymiarowej (w ramach dyżuru) – pracy w podmiotach leczniczych osobom wykonującym zawód medyczny, w godzinach innych niż normalne godziny pracy. Czas ponadwymiarowej pracy nie może jednak kolidować z opieką nad dzieckiem. Pracownik medyczny objęty obowiązkową kwarantanną będzie mógł pracować zdalnie - bez ryzyka utraty dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Zmiany mają też umożliwić uzyskanie zasiłku chorobowego, którego miesięczny wymiar wynosi 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ubezpieczonemu wykonującemu zawód medyczny zatrudnionemu w podmiocie leczniczym, w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym.

Projektodawcy uznali, że niezbędnym elementem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronowirusa i leczenia zakażonych pacjentów jest konieczność możliwie pilnego dostosowania infrastruktury ochrony zdrowia do aktualnych potrzeb. Zdecydowano o konieczności uproszczenia i przyśpieszenia procedur temu służących – m.in. procesu przygotowania tzw. programu inwestycji.

W celu zapewnienia skuteczności działań związanych z zapobieganiem szerzenia się chorób zakaźnych, w tym COVID-19, za niestosowanie się do zakazów, nakazów i ograniczeń przemieszczenia i gromadzenia się wprowadzono kary pieniężne w wysokości od 5 tys. do 30 tys.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: EG/PAP

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.