Rząd przyznaje, że Narodowy Fundusz Zdrowia ma poważne kłopoty finansowe

opublikowano: 18-07-2003, 00:00

Rząd na posiedzeniu 8 lipca przyjął dwa dokumenty przygotowane przez resort zdrowia: ?Informację o sytuacji finansowej kas chorych w I kwartale 2003 roku" oraz ?Bilans otwarcia Narodowego Funduszu Zdrowia". Ze względu na duże zainteresowanie naszych czytelników sytuacją finansową ochrony zdrowia, publikujemy treść komunikatu wydanego po posiedzeniu Rady Ministrów.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Informacja o sytuacji finansowej kas chorych
Plan finansowy kas chorych na 2003 r. zakładał osiągnięcie przychodów z tytułu składek zdrowotnych brutto w wysokości 29,27 mld zł. Faktyczne przychody w I kwartale br. wyniosły 6,997 mld zł, co stanowi 98,2 proc. przychodów prognozowanych przez resort zdrowia. Główną przyczyną niższych przychodów było obniżenie poziomu zatrudnienia oraz przeciętnych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w stosunku do założeń Ministerstwa Zdrowia przyjętych na podstawie prognoz resortu finansów.
W stosunku do planu kosztów świadczeń zdrowotnych na rok bieżący - do 31 marca kasy nie zakontraktowały świadczeń o wartości 4,7 mld zł. Z tej kwoty 91,1 proc. przypada na 6 kas chorych z kontraktacją poniżej 80 proc. planu kosztów świadczeń zdrowotnych. Są to kasy: kujawsko-pomorska, mazowiecka, podkarpacka, pomorska, śląska i świętokrzyska. W pozostałych kasach poziom kontraktacji świadczeń przekroczył 90 proc. zakładanego planu.
Wydatki kas chorych na świadczenia zdrowotne w I kwartale 2003 r. wyniosły 6,97 mld zł.
W planach finansowych kas chorych na 2003 r. nie zostały ujęte wydatki dotyczące procedur wysokospecjalistycznych, ratownictwa medycznego i spłaty pożyczek. Koszty wspomnianych procedur wysokospecjalistycznych oszacowano na 250 mln zł rocznie.
Wydatki kas chorych na koszty administracyjne w I kwartale br. były o 0,6 proc. wyższe niż w I kwartale ub.r. i o 10,6 proc. niższe niż planowane na rok 2003.
Stan środków pieniężnych kas chorych w I kwartale 2003 r. wyniósł 434 mln zł, co oznacza, że w stosunku do roku ubiegłego zmniejszył się o 101 mln zł, należności wzrosły o 122,5 mln zł (wynikło to z tego, że kasy chorych wypłaciły zaliczki świadczeniodawcom), zobowiązania zaś zmniejszyły się o 271,9 mln zł. W I kwartale br. kasy chorych przeznaczyły środki z funduszu rezerwowego na pokrycie zobowiązań z tytułu świadczeń zdrowotnych, co wpłynęło na zmniejszenie kwoty zobowiązań. Najgorsza sytuacja występowała w Dolnośląskiej Regionalnej Kasie Chorych, gdzie suma środków pieniężnych zamknęła się niedoborem w wysokości 27,7 mln zł.
W roku 2000 kasom chorych udzielono pożyczki w wysokości 1 mld zł. Była ona przeznaczona wyłącznie na sfinansowanie kosztów zobowiązań powstałych w 1999 roku i w styczniu roku 2000. Podpisane aneksy do umowy pożyczki przesunęły jej spłatę na 31 grudnia 2004 r. W Sejmie trwają prace na projektem ustawy o przedłużeniu terminu spłaty pożyczki.
Wstępny bilans otwarcia Narodowego Funduszu Zdrowia na 31 marca 2003 r.
4 czerwca br. NFZ przedstawił resortowi zdrowia bilans otwarcia, który ma charakter bardzo ogólnikowy. Ujęte w nim wielkości finansowe są mało wiarygodne, bowiem zmieniają się niemalże z tygodnia na tydzień. Bez względu jednak na zmieniające się dane, ostateczny wynik finansowy osiągnięty przez byłe kasy chorych będzie z pewnością wielkością ujemną.
Wydłużający się okres wiarygodnego bilansu otwarcia NFZ jest spowodowany następującymi czynnikami:
o -do 4 czerwca br. oddziały NFZ nie uzgodniły między sobą sald rozrachunków;
o -nie wszystkie kasy stosowały w pełnym zakresie przepisy wynikające z ustawy o rachunkowości;
o -w niektórych kasach tworzono odpisy aktualizujące na należności między kasami, w niektórych natomiast nie tworzono takich odpisów.
Należy również zaznaczyć, że wykazana w bilansie kwota funduszu podstawowego nie jest kwotą ostateczną, ponieważ nie wszystkie oddziały NFZ dokonały do 4 czerwca br. podziału mienia zgodnie z przepisami ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Z informacji przekazanych przez NFZ wynikało, że wstępny bilans otwarcia będzie przygotowany w końcu czerwca br. Ostateczne zbadanie przez biegłych rewidentów sprawozdania finansowego za rok 2002 może nastąpić w końcu lipca br., natomiast potwierdzone przez biegłych audytorów wyniki za I kwartał 2003 r. będą dostępne dopiero pod koniec września.
Podstawowe wskaźniki bilansu, wynikające ze wstępnego sprawozdania:
o -wskaźnik należności finansowej liczony jako iloraz sumy aktywów do sumy zobowiązań wynosi 0,88, co oznacza, że należności pokrywają w 88 proc. sumę zobowiązań wobec świadczeniodawców;
o -wskaźnik płynności bieżącej, liczony jako iloraz majątku obrotowego do zobowiązań krótkoterminowych wynosi 1,4, co oznacza, że fundusz może pokryć wszystkie zobowiązania krótkoterminowe majątkiem obrotowym;
o -zdolność do zadłużania krótkoterminowego, liczona jako iloraz kapitału własnego do zadłużenia, jest wielkością ujemną, co świadczy o braku zdolności do zadłużania;
o -stopa zadłużenia, liczona w procentach jako stosunek zobowiązań do sumy pasywów, wynosząca 113,5 proc. świadczy o tym, że zadłużenie przekroczyło poziom bezpieczny;
o -wskaźnik płynności, liczony jako stosunek sumy należności krótkoterminowych i należności wewnątrzkasowych do sumy zobowiązań krótkoterminowych i wewnątrzkasowych wynosi 1,07, co oznacza zagrożenie dla płynności finansowej funduszu;
o -wskaźnik udziału aktywów obrotowych w przychodach ze sprzedaży, liczony jako stosunek aktywów obrotowych do kosztów działalności operacyjnej, wynosi 0,53, co świadczy o tym, że koszty działalności bieżącej mają pokrycie w 53 proc. przychodów z działalności.
Najważniejsze problemy w dotychczasowym funkcjonowaniu NFZ:
1. -Brak ostatecznego planu finansowego na rok bieżący.
2. -Przedłużanie się zjawiska tymczasowości w działaniu kierownictwa NFZ.
3. -Problemy integracji w zakresie:
- kontraktowania świadczeń,
- integracji systemów informacyjnych, komunikacji i dokumentacji,
- ujednoliconych procedur załatwiania spraw,
- integracji planu finansowego byłej kasy branżowej i kas regionalnych w związku z tworzeniem planów finansowych oddziałów NFZ.
4. -Dostosowanie struktur terenowych i restrukturyzacja zatrudnienia. (...)Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.