Rozpoczęły się konsultacje projektu ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia

Ewa Szarkowska
opublikowano: 24-06-2002, 00:00

Zasady zawierania umów na świadczenia zdrowotne przez prawnego następcę obecnych kas chorych będą jawne i przejrzyste - zapewniają autorzy projektu ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia.;

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
?Likwidacja kas chorych i przeniesienie dotychczasowych zadań do Funduszu pozwoli na stosowanie jednolitych zasad kontraktacji, ustalenie uniwersalnego nazewnictwa świadczeń zdrowotnych, wyodrębnienie procedur i wprowadzenie ich standardów, będących podstawą zasad kontraktacji" - czytamy w omówieniu do ministerialnego projektu ustawy, skierowanego do międzyresortowych konsultacji. Resort zdrowia zapewnia, że fundusz będzie zobowiązany do traktowania na równych prawach wszystkich świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych i prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji.
Jawne kontrakty
Podstawą udzielania świadczeń zdrowotnych będą nadal umowy zawierane pomiędzy Funduszem i świadczeniodawcami. Wszystkie kontrakty mają być jawne. W tym celu informacje o rodzaju, liczbie i cenach zakupionych usług zdrowotnych będą zamieszczane na stronie internetowej Funduszu. Umowa, której wzór określi zarząd Funduszu, ma obejmować m. in. rodzaj i zakres świadczeń, warunki i zasady ich udzielania oraz rozliczania, jak również zasady kontroli jakości, zasadności i dostępności świadczeń oraz rozpatrywania kwestii spornych, przeprowadzania i dokumentowania postępowania pokontrolnego. Projekt dopuszcza dwa tryby zawierania umów, przy czym za podstawowy uznaje się konkurs ofert. Tryb składania ofert i przeprowadzania konkursu ma określić w swoim rozporządzeniu minister zdrowia.
W sytuacji kiedy postępowanie konkursowe zostanie unieważnione bądź zachodzi pilna potrzeba zawarcia umowy na świadczenia, której wcześniej nie można było przewidzieć, dopuszczalne będzie zawarcie umowy w trybie rokowań.Jednak rokowania muszą być prowadzone z co najmniej trzema świadczeniodawcami, chyba że nie ma ich tylu ze względu na wysoce specjalistyczny charakter usług. Jeżeli wartość umowy przekroczy 200 tys. euro, zawarcie umowy w trybie rokowań będzie możliwe tylko za zgodą Rady Nadzorczej Funduszu.
Wieloletnie nadal ważne?
Projekt ustawy określa kryteria wyboru ofert, przyczyny ich odrzucenia, tryb działania komisji przetargowej, a także kwestie dotyczące unieważnienia postępowań. Oferenci będą mogli odwoływać się od decyzji komisji konkursowej - w formie skargi w przypadku trwającego postępowania bądź w formie protestu - w przypadku zawartej już umowy. W obydwu sytuacjach będą zawieszane wszelkie czynności aż do rozstrzygnięcia odwołania. Przewiduje się wprowadzenie zakazu podpisywania umów na czas nieokreślony. W przypadku umów zawieranych na czas dłuższy niż trzy lata wymagana będzie zgoda Rady Nadzorczej.
Projekt ustawy potwierdza wcześniejsze deklaracje ministerstwa, że Narodowy Fundusz Zdrowia przejmie prawa i obowiązki kas chorych wynikające z umów zawartych przed 1 stycznia 2003 r. Także postępowania, które zostały wszczęte przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, mają być prowadzone na zasadach określonych w dotychczasowych przepisach.
Z przepisów przejściowych zawartych w projekcie nie wynika jednak, co będzie działo się w przypadku umów już podpisanych przez kasy na kilka lat. ?Wszystkie umowy będą respektowane, jeśli tylko nie będzie w nich szczegółowych zapisów stojących w sprzeczności z nowymi zasadami. Ale i w takich sytuacjach zawsze istnieje możliwość podpisania aneksu do umowy" - uspokaja Renata Furman, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia.
Nieznane stawki, większe obowiązki poz
W projekcie nie ma żadnych zapisów na temat zasad, według których będą ustalane stawki dla poz, lecznictwa ambulatoryjnego i zamkniętego. ?Decyzje jeszcze nie zapadły. Ciągle szukamy racjonalnych rozwiązań" - twierdzi resort zdrowia.
Projekt ustawy zakłada, że każdy ubezpieczony ma prawo do wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. W przypadku zmiany wybranego przez siebie lekarza bez zgody Funduszu, pacjent będzie wnosił zryczałtowaną opłatę rejestracyjną w wysokości 2,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia. ?Lekarz poz zapewnia swoim podopiecznym dostęp do badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych, rehabilitacji oraz dziennej i nocnej pomocy wyjazdowej" - czytamy w dokumencie. Szczegółowy zakres kompetencji, z uwzględnieniem kompleksowości udzielanych świadczeń ma określić w drodze rozporządzenia minister zdrowia po zasięgnięciu opinii prezesa Funduszu, Centrum Technologii Medycznych oraz samorządu lekarzy i pielęgniarek.
Maksymalną liczbę ubezpieczonych dla świadczeniodawcy w podstawowej opiece lekarskiej ustali krajowy plan zdrowotny. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek świadczeniodawcy Rada Nadzorcza Funduszu, po uzyskaniu opinii właściwego samorządu wojewódzkiego, może ustalić tę liczbę indywidualnie.
Lekarz poz będzie mógł kierować pacjentów na badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne do wszystkich świadczeniodawców, którzy będą mieli umowę z Funduszem. Projekt ustawy zakłada, że będzie on płacił za wszystkie badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne i świadczenia rehabilitacyjne, na które skieruje swojego pacjenta, jak również za badanie specjalistyczne, na które skieruje pacjenta lekarz udzielający konsultacji specjalistycznej. Lekarz poz - jako płatnik - będzie miał jednak prawo do potwierdzania takiego skierowania.
Nie będzie wymagane skierowanie do: ginekologa i położnika, stomatologa, dermatologa i wenerologa, onkologa, okulisty, psychiatry, a także w przypadku osób chorych na gruźlicę, zakażonych wirusem HIV, inwalidów wojennych w zakresie chorób wojennych oraz osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychoaktywnych - w zakresie lecznictwa odwykowego. Skierowanie nie będzie też konieczne w przypadku świadczeń zdrowotnych związanych z wypadkiem, zatruciem, urazem, stanem zagrożenia życia i porodem.
Ubezpieczony będzie mieć prawo do konsultacji specjalistycznej bez skierowania lekarza poz, ale wówczas będzie musiał wnieść opłatę ryczałtową. Jej wysokość nie będzie mogła być wyższa niż 5 proc. najniższego wynagrodzenia i będzie ustalana przez zarząd Funduszu.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Ewa Szarkowska

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.