Rola IOB w nowej perspektywie unijnej dla sektora medycznego

opublikowano: 17-06-2015, 00:00

W ramach programu Inteligentny Rozwój (PO IR) mikro, małe i średnie firmy będą mogły pozyskać dofinansowanie na zakup usług proinnowacyjnych, świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu (IOB).

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Chodzi przede wszystkim o usługi związane z rozwojem działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej. Zgodnie z założeniami programu, IOB będą mogły uzyskać akredytację, dzięki której potencjalny beneficjent będzie mógł wystąpić do PARP z wnioskiem o dofinansowanie oraz zwrócić się do takiej akredytowanej instytucji o wykonanie odpowiedniej usługi.

W PO IR przewiduje się aktywny udział zwłaszcza niektórych podmiotów tworzących otoczenie biznesu, takich jak fundusze kapitałowe. Ich rolą jest przede wszystkim finansowanie firm będących na wczesnych etapach rozwoju i realizujących ryzykowne projekty, np. badawczo-rozwojowe. Fundusze mogą być zaangażowane w procesie dystrybucji środków unijnych do finansowania badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych oraz ich wykorzystania komercyjnego. Dla przykładu, w PO IR planuje się także wspólne wykorzystywanie środków publicznych oraz pozostających w dyspozycji funduszy typu venture capital (krajowych i zagranicznych) do realizacji inwestycji kapitałowych w nowe firmy innowacyjne. W ten sposób środki publiczne zaspokoją braki kapitałowe małych i średnich firm, a jednocześnie przyczynią się do generowania nakładów prywatnych na finansowanie działań badawczo-rozwojowych. Zaangażowanie prywatnych, wyspecjalizowanych funduszy inwestycyjnych powinno zwiększyć szanse na skuteczną komercjalizację projektów B+R prowadzonych przez wsparte firmy.

Rola IOB w wybranych programach regionalnych

Instytucje otoczenia biznesu mają do odegrania ważną rolę także w programach regionalnych (RPO). W tym przypadku każdy region zdecyduje o ich zaangażowaniu i zakresie aktywności, także w kontekście wyboru inteligentnych specjalizacji. Małe i średnie firmy z sektora medycznego mogą zatem wykorzystywać IOB w różny sposób.
Przykładowo w programie regionalnym dla Dolnego Śląska, w ramach priorytetów inwestycyjnych  przewidziano dla IOB istotne zadania. Należy do nich m.in. zapewnienie infrastruktury niezbędnej nowo założonym firmom we wczesnej fazie ich działalności, a także rozwój inkubatorów przedsiębiorczości i parków biznesu, mogących zaoferować zaplecze administracyjne i biurowe. Dodatkowo IOB będą świadczyć  usługi doradcze dla małych i średnich firm oraz wsparcie w formie voucherów, którymi można sfinansować opracowanie strategii, spełnienie norm jakościowych czy  odnowienie certyfikatów. Doradztwo obejmować będzie również pomoc przy pozyskiwaniu nowych źródeł finansowania.

Region pomorski przewidział z kolei nie tylko zabezpieczenie infrastruktury dla firm we wczesnej fazie rozwoju, z wykorzystaniem np. parków technologicznych, ale również wyspecjalizowane usługi doradcze na rzecz przedsiębiorstw. Planuje się wybór jednej instytucji, która będzie dystrybuować środki na dofinansowanie m.in. planowania strategicznego, globalizacji produktów, transferu technologii i know-how. W ramach programu regionalnego można też liczyć na wsparcie we wdrażaniu usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz przedsiębiorców przez IOB i administrację samorządową. Także wsparcie eksportu i promocji firm na rynkach zagranicznych będzie zarządzane przez jeden wybrany IOB, w formie przekazywania grantów. Zajmie się on m.in. analizą potencjału eksportowego, organizowaniem wydarzeń gospodarczych, misji i wizyt studyjnych, finansowaniem udziału w targach i innych wydarzeniach gospodarczych oraz tworzeniem innych ułatwień w nawiązywaniu zagranicznych kontaktów przez pomorskie firmy.

Podobne działania instytucji otoczenia biznesu będą finansowane w Wielkopolsce. Ten region kładzie szczególny nacisk na wspieranie rozwoju małych i średnich firm działających w obszarach związanych z inteligentnymi specjalizacjami, do których zaliczono m.in. e-zdrowie.

Warto zwrócić uwagę na Podlasie, gdzie działania IOB w ramach regionalnego programu będą finansowane także w przypadku świadczenia ich drogą elektroniczną. Region podlaski jako jeden z pierwszych szczegółowo opracował kryteria oceny i akredytacji instytucji otoczenia biznesu. Zawierają one warunki do spełnienia, aby otrzymać dofinansowanie przeznaczone do wspierania przedsiębiorczości. Wymagane jest posiadanie strategii biznesowej wyraźnie wskazującej różnorodne źródła przychodów i potwierdzającej zdolność do samodzielnego działania w warunkach rynkowych. Pod uwagę brany będzie również dotychczasowy dorobek i doświadczenie we wspieraniu rozwoju przedsiębiorstw. IOB powinny także posiadać roczny plan działalności z wyraźnie przedstawionymi projektami wspieranymi w ramach programu regionalnego. Instytucje te powinny również wykazać stosowanie standardów jakości oraz monitorowanie satysfakcji klientów.

Region śląski, który uznał medycynę za swoją inteligentną specjalizację, oczekuje bardziej wyspecjalizowanego wsparcia ze strony IOB dla małych i średnich firm. Ich zadaniem ma być m.in. szkolenie i doradztwo w zakresie strategii i monitorowania biznesu, prowadzenie audytów technologiczno-innowacyjnych, wsparcie transferu technologii, pilotażowe rozwiązania w zakresie komercjalizacji czy przygotowania firm do włączenia się w sieci kooperacyjne.

Instytucje otoczenia biznesu, definicja i działanie w Polsce

Pojęcie instytucji otoczenia biznesu (IOB) używane jest w odniesieniu do instytucji non-profit, które świadczą usługi na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. IOB nie działają dla zysku lub też wypracowany zysk przekazują w całości na cele statutowe, czyli wsparcie przedsiębiorczości w Polsce.

Wyróżnia się trzy główne grupy instytucji otoczenia biznesu:
Ośrodki przedsiębiorczości — prowadzą promocję i inkubację przedsiębiorczości, dostarczają usług wsparcia do małych firm, aktywizują rozwój regionów.
Ośrodki innowacji — prowadzą promocję i inkubację innowacyjnych firm oraz transfer technologii, świadczą usługi proinnowacyjne, aktywizują przedsiębiorczość akademicką, wspierają współpracę nauki z biznesem.

Instytucje finansowe — ułatwiają dostęp do finansowania działalności nowych firm, świadczą usługi finansowe dostosowane do specyfiki innowacyjnych przedsięwzięć.

Do IOB są zaliczane m.in. agencje rozwoju regionalnego, ośrodki szkoleniowo-doradcze, fundusze, centra transferu technologii, instytuty i ośrodki badawczo-rozwojowe, inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne i ośrodki wspierania przedsiębiorczości. Duża część z nich została utworzona przez samorządy lub administrację rządową.

IOB działają najczęściej w formie stowarzyszenia lub fundacji, ale także izb gospodarczych, spółek prawa handlowego czy jednostek badawczo-rozwojowych. Każda taka instytucja specjalizuje się w świadczeniu jednej lub kilku usług, takich jak np. kojarzenie partnerów biznesowych, doradztwo, szkolenia, udzielanie wsparcia finansowego (kredyty, inwestycje w nowe firmy, poręczenia), a także zarządzanie programami pomocowymi.

Najnowsze badanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zidentyfikowało 130 instytucji otoczenia biznesu, które odgrywają istotną rolę we wspieraniu innowacyjnych firm, w tym zwłaszcza udostępniania nowoczesnych technologii. Zaliczono do nich 42 parki technologiczne, 23 inkubatory technologii, 41 centrów transferu technologii oraz 24 akademickie inkubatory przedsiębiorczości.

Według tego badania, najcenniejsze wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw świadczone przez te instytucje dotyczy:

- inkubacji nowo powstających firm,
- aktywizacji przedsiębiorczości w regionach słabiej rozwiniętych,
- tworzenia nowych powiązań nauki z biznesem,
- rozwoju przedsiębiorczości akademickiej,
- dostępu do finansowania dla nowych firm bez historii kredytowej.

Jeśli szukamy informacji na temat wsparcia z unijnych funduszy, zajrzyjmy na stronę internetową www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Informacji bezpłatnie udzielają specjaliści z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Listę punktów i ich adresy znajdziemy na: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty
Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego - najważniejsze zmiany legislacyjne dotyczące lekarzy, pacjentów oraz kadry zarządzającej w ochronie zdrowia
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego - najważniejsze zmiany legislacyjne dotyczące lekarzy, pacjentów oraz kadry zarządzającej w ochronie zdrowia
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.