REGON dla komisji orzekających o zdarzeniach medycznych

  • Tamara Zimna
19-09-2012, 06:23

W związku z wdrażaniem przepisów ustawy o działalności leczniczej, pojawiła się konieczność wyodrębnienia przedsiębiorstw w podmiocie leczniczym oraz nadania im odrębnych numerów REGON. Pozwala to określić, która wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych jest właściwa dla danego szpitala.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Zdrowia z 28 maja 2012 r. w sprawie interpretacji przepisów dotyczących wyodrębnienia przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, w jednym przedsiębiorstwie może być prowadzony tylko jeden z rodzajów działalności leczniczej. Nie ogranicza to możliwości prowadzenia przez podmiot leczniczy więcej niż jednego rodzaju działalności leczniczej, wymaga jednak wyodrębnienia w tym celu więcej niż jednego przedsiębiorstwa. Każdemu przedsiębiorstwu podmiotu leczniczego nadaje się tylko jeden kod rodzaju działalności leczniczej wykonywanej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.
Czternastoznakowy numer REGON nadany jednostce lokalnej (szpitalowi — przedsiębiorstwu podmiotu leczniczego) podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Decydujący 
adres siedziby szpitala

Nie zawsze adres siedziby szpitala jest tożsamy z adresem siedziby podmiotu leczniczego, tj. podmiotu prowadzącego ten szpital. Bywa, że adresy te zlokalizowane są w różnych województwach i wówczas wiodący dla ustalenia właściwości działania konkretnej wojewódzkiej komisji jest adres siedziby szpitala (stosownie do treści art. 67c ust. 1
u.p.p.). Bywa i tak, że poszczególne jednostki lub komórki organizacyjne szpitala zlokalizowane są w różnych województwach (np. stacje dializ), lecz to już nie ma znaczenia. Niezależnie od miejsca udzielenia świadczenia, sprawy o odszkodowanie z tytułu pobytu pacjenta w komórce organizacyjnej szpitala rozpatrywane są przed komisją właściwą terytorialnie zgodnie z adresem szpitala zgłoszonym w rejestrze prowadzonym przez wojewodę. Ustawa określa właściwość komisji „ze względu na siedzibę szpitala”, a nie ze względu na miejsce udzielenia pacjentowi świadczenia zdrowotnego.

Do potwierdzenia właściwości miejscowej i rzeczowej komisji służą:
wydruk danych z księgi rejestrowej podmiotu leczniczego z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zawierający wykaz przedsiębiorstw podmiotu leczniczego i adresów ich siedziby — ze wskazaniem konkretnego szpitala jako przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz identyfikatora terytorialnego dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się ten szpital (www.rejestrzoz.gov.pl); wydruk danych z rejestru REGON podmiotu leczniczego, w którym wpisano konkretny szpital, tj. przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego jako jego jednostkę lokalną w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej (www.stat.gov.pl/regon).

Termin zmian w rejestrze

W związku z wejściem w życie ustawy nowelizacyjnej, podmioty prowadzące w dniu 1 lipca 2011 r. zakłady opieki zdrowotnej powinny dostosować swoją działalność do wymagań ustawy o działalności leczniczej w nowym terminie, wydłużonym za sprawą nowelizacji do 31 grudnia 2012 r. (art. 206 oraz art. 208 ust. 2 u.dz.l.) — poprzednio termin ten był wyznaczony na 30 czerwca 2012 r.

Od 1 stycznia 2013 r. wnioski będą składane wyłącznie w wersji elektronicznej. W okresie do 31 grudnia 2012 r. dopuszcza się składanie wniosku w postaci papierowej.

Wnioski podmiotów wykonujących działalność leczniczą o zmianę wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie wynikającym z nowej ustawy o działalności leczniczej złożone do dnia 31 grudnia 2012 r. są wolne od opłat (art. 217 ust. 3 u.dz.l.) — w poprzednim stanie prawnym zwolnienie z opłat dotyczyło wyłącznie wniosków złożonych do 30 czerwca 2012 r.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Tamara Zimna

Najważniejsze dzisiaj
Puls Medycyny
Prawo / REGON dla komisji orzekających o zdarzeniach medycznych
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.