Regionalne programy stwarzają różnorodne szanse pozyskania funduszy na rozwój usług medycznych

Krzysztof Jakubiak
opublikowano: 18-03-2015, 00:00

Wszystkie regionalne programy operacyjne przygotowane przez 16 polskich województw znajdują się już w fazie wdrażania. Jest w nich do wykorzystania 31,28 miliarda euro. Możliwości pozyskania wsparcia finansowego na projekty związane z ochroną zdrowia znalazły się we wszystkich programach, ale priorytety i plany działania w tym zakresie opracowane przez poszczególne województwa różnią się od siebie.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Regionalne programy operacyjne stwarzają różnorodne szanse pozyskania funduszy na rozwój usług medycznych. W „PM” nr 2 prezentowaliśmy programy województw małopolskiego i wielkopolskiego, teraz opisujemy, na co mogą liczyć potencjalni beneficjenci z obszaru ochrony zdrowia w ramach programów przygotowanych przez kolejne sześć regionów.

Pomorskie

Region wyodrębnił w programie oś priorytetową Zdrowie. Jej celem jest wsparcie regionalnej bazy szpitalnej oraz poradni specjalistycznych. Możliwe będzie finansowanie rozwoju, przede wszystkim oddziałów kardiologicznych, neurologicznych, onkologicznych, pneumonologicznych oraz diabetologicznych. Dodatkowo pieniądze przeznaczone zostaną na ośrodki opieki geriatrycznej oraz psychiatrycznej. Wspierane będzie także wdrażanie zintegrowanych systemów e-zdrowia (wraz z infrastrukturą) z zakresu: tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania, diagnostyki, terapii, logistyki, bezpieczeństwa, systemu informacji, katalogu zdarzeń niepożądanych, archiwizacji. Ponadto finansowane będzie wdrożenie usług telemedycznych, w tym telerehabilitacji, teleopieki, telekonsultacji i telediagnostyki.

Kujawsko-pomorskie

Priorytetem jest poprawa stanu zdrowia i jakości życia jako czynników umożliwiających kontynuowanie aktywności zawodowej, w tym zwłaszcza zwiększenie dostępności do programów polityki zdrowotnej i badań profilaktycznych. Planuje się finansowanie szczególnie profilaktyki chorób układu krążenia, układu ruchu, chorób onkologicznych oraz programów w zakresie profilaktyki zdrowotnej (pierwotnej i wtórnej). Środki programu mają finansować rozwój usług o charakterze pielęgnacyjno-opiekuńczym świadczonych dla osób starszych w całodobowych formach opieki, takich jak: zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, zakłady rehabilitacji leczniczej, szpitale.

Warmińsko-mazurskie

Do finansowania są przewidziane projekty likwidujące deficyt nowoczesnej aparatury medycznej, a także lekarzy odpowiednich specjalności. Priorytetowe będą inwestycje w infrastrukturę zdrowotną dedykowaną opiece nad osobami starszymi, a także zakupy nowoczesnej aparatury leczniczej i specjalistycznego sprzętu medycznego dla ośrodków świadczących specjalistyczne usługi zdrowotne. W ramach RPO WiM w obszarze ochrony zdrowia przewiduje się również podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób zagrożonych chorobami zakaźnymi, w szczególności przenoszonymi przez kleszcze poprzez podniesienie standardów leczenia chorób zakaźnych (wynika to ze zdiagnozowanych specyficznych potrzeb w regionie).

Lubelskie

Region uznał za priorytetowe wsparcie inwestycji w infrastrukturę ochrony zdrowia, takich jak zakup i modernizacja aparatury oraz sprzętu medycznego. Na finansowanie mogą liczyć m.in. szpitale, zakłady opiekuńcze i rehabilitacji leczniczej oraz specjalistycznej opieki ambulatoryjnej. Podstawowym warunkiem finansowania inwestycji jest ich ukierunkowanie na choroby układu krążenia, nowotworowe, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, psychiczne, jak również na opiekę nad matką i dzieckiem. Kolejnym obszarem wsparcia będą inwestycje skierowane na osoby starsze, zwłaszcza w kontekście trendów demograficznych.

Łódzkie

Wśród priorytetów zapisano usługi dla społeczeństwa, w tym m.in. wsparcie projektów z zakresu e-zdrowia przez podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Podmioty lecznicze mogą także liczyć na dofinansowanie prac remontowo-budowlanych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w aparaturę medyczną. Przede wszystkim będzie to wsparcie dla obiektów ochrony zdrowia w zakresie m.in. terapii chorób układu krążenia, nowotworowych, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego i chorób psychicznych.

Mazowieckie

Fundusze zostaną przeznaczone na zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych oraz na inwestycje w zakresie e-zdrowia. Na wsparcie mogą liczyć także projekty z obszaru infrastruktury ochrony zdrowia, związane w szczególności z chorobami psychicznymi, onkologicznymi, układu krążenia, układu ruchu oraz oddechowego. Planowane jest również dofinansowanie usług społecznych i medycznych dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych (np. poprzez rozwój dziennych form wsparcia). Przewidziano także środki na poprawę dostępności usług opieki zdrowotnej, w tym profilaktyki i rehabilitacji.


Więcej informacji o poszczególnych programach regionalnych udzielają punkty informacyjne. Dane kontaktowe do nich znajdują się na stronie http://www.fundusze europejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Krzysztof Jakubiak

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.