Reforma szpitali. Projekt ustawy już w wykazie prac legislacyjnych. Co zawiera?

 • Katarzyna Lisowska
opublikowano: 08-12-2021, 12:05

Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa znalazł się w wykazie prac legislacyjnych rządu. Zapisane w nim rozwiązania mają być przyjęte w I kwartale 2022 r., a wkrótce po tym ma ruszyć cała reforma szpitali. Jakie zmiany dla tych lecznic przewidziano w projekcie?

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Projektowana regulacja zakłada utworzenie systemu nadzoru nad restrukturyzacją podmiotów szpitalnych przez powołanie instytucji - Agencji Rozwoju Szpitali (ARS).
iStock

Tak jak pisaliśmy w zeszłym tygodniu, prace związane z przyjęciem projektu ustawy reformującej polskie szpitalnictwo stają się faktem. Odpowiedzialnym za jego prowadzenie jest wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski. Wkrótce z proponowanymi rozwiązaniami zapozna się rząd, w najbliższych dniach projekt ustawy ma też trafić do konsultacji publicznych.

Pierwotnie resort zakładał, że ustawa zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Teraz już wiadomo, że tego terminu nie uda się dotrzymać, bo nowe regulacje mają być przyjęte w I kwartale przyszłego roku.

Co zawiera projektowana ustawa?

Projektowana regulacja - jak przekonuje MZ - ma stanowić odpowiedź na problem niedopasowania szpitali do potrzeb zdrowotnych w kraju. Jej celem jest też poprawa ich sytuacji finansowej, ale też zwiększenie jakości leczenia poprzez wdrożenie systemowych rozwiązań dotyczących jakości i efektów leczenia takich jak np.: koncentracja leczenia specjalistycznego oraz zwiększenie dostępności udzielanych świadczeń.

Jak przekonuje resort zdrowia rozwiązania zawarte w projekcie ustawy mają także zapewnić prowadzenie spójnej polityki w zakresie zabezpieczenia świadczeń medycznych dzięki optymalnemu zabezpieczeniu potrzeb zdrowotnych obywateli, zgodnego z mapami potrzeb zdrowotnych i planami transformacji.

Projektowana regulacja zakłada utworzenie systemu nadzoru nad procesami naprawczo-rozwojowymi podmiotów szpitalnych przez powołanie instytucji - Agencji Rozwoju Szpitali (ARS), która będzie odpowiedzialna za inicjowanie, wspieranie i monitorowanie tych procesów oraz zapewnienie rozwoju sektora szpitalnictwa. Ta nowa instytucja będzie miała również inne zadania dotyczące podmiotów szpitalnych, takie jak organizowanie i koordynowanie wspólnych zakupów, wsparcie finansowe, merytoryczne i eksperckie. Wspierane będą również inwestycje w szpitalach dzięki skoordynowaniu działań na rzecz rozwoju szpitalnictwa, a także skierowaniu na ten cel dodatkowych środków z różnych źródeł: budżetu państwa, funduszy unijnych, czy funduszy celowych zarządzanych przez ministra zdrowia.

Projekt ustawy wprowadza mechanizmy restrukturyzacyjne, które mają poprawić rentowność szpitali, w tym również restrukturyzację zobowiązań tych jednostek. Nowe regulacja zmierzają też do tego, aby wyeliminować dublowania oferowanych świadczeń w szpitalach oraz konkurowanie lecznic o pacjentów i kontrakty.

Jak zapowiada MZ wdrożenie nowych rozwiązań mocą ustawy doprowadzi do efektywniejszego wykorzystania dostępnych zasobów kadrowych szpitali i nowoczesnej infrastruktury medycznej, a także do wzmocnienia kadry zarządzającej i popularyzacji nowoczesnych systemów, narzędzi i metod zarządzania w ochronie zdrowia, jak również certyfikacji umiejętności kadry zarządzającej.

Jakie zmiany w zakresie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia (PSZ) przewidziano?

1. rezygnację z definiowania i wyodrębniania poziomów PSZ, na rzecz kwalifikowania wszystkich świadczeniodawców mających przynajmniej jeden tzw. profil kwalifikujący realizowany na podstawie umowy z NFZ, której okres trwania wynosi co najmniej dwa ostatnie pełne lata kalendarzowe, w trybie pełnej hospitalizacji, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że w przypadku profili zabiegowych dodatkowym kryterium kwalifikacji będzie określony minimalny udział świadczeń zabiegowych w ostatnim pełnym roku kalendarzowym, a w przypadku profilu położnictwo i ginekologia minimalna liczba odebranych porodów w tym samym okresie;

2. uproszczenie i złagodzenie zasad regulujących udzielanie przez świadczeniodawców w ramach PSZ dodatkowych rodzajów świadczeń, tj. świadczeń:

 • realizowanych w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego albo izby przyjęć,
 • z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii lub anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci,
 • z zakresu chemioterapii lub chemioterapii – leczenie jednego dnia,
 • z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych,
 • z zakresu rehabilitacji leczniczej, realizowanych w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego lub stacjonarnych,
 • z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanych w poradniach przyszpitalnych,
 • w ramach programów lekowych,
 • objętych kompleksową opieką zdrowotną;

3. wyłączenie z PSZ świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych jest Bonnier Healthcare Polska.

4. wprowadzenie regulacji umożliwiającej, na wniosek świadczeniodawcy, dokonanie w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach PSZ zmiany polegającej na zastąpieniu określonych profili kwalifikujących odpowiadającymi im profilami świadczeń realizowanymi w trybie hospitalizacji planowej albo leczenia jednego dnia;

5. umożliwienie wszystkim świadczeniodawcom realizującym w ramach PSZ określony profil świadczeń, który nie zostałby objęty kwalifikacją na nowych zasadach, kontynuację udzielania świadczeń w ramach takiego profilu w trybie hospitalizacji planowej albo leczenia jednego dnia, na okres obowiązywania kolejnego wykazu świadczeniodawców zakwalifikowanych do PSZ.

Szpitale zostaną podzielone na kategorie A,B,C i D

Zaproponowane rozwiązania prawne mają przynieść:

1) poprawę efektywności szpitalnictwa przez wprowadzenie kategoryzacji szpitali, którą będzie przeprowadzać ARS.

Agencja będzie dokonywała oceny szpitali biorąc pod uwagę ich sytuację ekonomiczno-finansową, ale również działalność operacyjną. W wyniku dokonanej oceny ARS będzie przyznawała szpitalowi odpowiednią kategorię - A, B, C, D.

 • kategoria A – podmiot szpitalny w dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, który tworzy plan rozwojowy podmiotu szpitalnego kategorii A,
 • kategoria B – podmiot szpitalny wymagający wdrożenia działań optymalizacyjnych, który tworzy plan rozwojowy podmiotu szpitalnego kategorii B albo w stosunku do którego wszczyna się postępowanie naprawczo-rozwojowe, na jego wniosek,
 • kategoria C – podmiot szpitalny wymagający wdrożenia działań naprawczo-rozwojowych, w stosunku do którego Prezes ARS wszczyna postępowanie naprawczo-rozwojowe,
 • kategoria D – podmiot szpitalny wymagający pilnego wdrożenia działań naprawczo-rozwojowych, w stosunku, do którego Prezes ARS wszczyna postępowanie naprawczo-rozwojowe oraz uzyskuje uprawnienie do powoływania i odwoływania kierownika tego podmiotu szpitalnego;

2. zmianę profilu i dostosowanie działalności podmiotów szpitalnych do potrzeb regionalnych z uwzględnieniem efektywnego i bezpiecznego wykorzystania zasobów ludzkich w systemie ochrony zdrowia, równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, map potrzeb zdrowotnych, planów transformacji oraz sieci szpitali;

3. współpracę pomiędzy podmiotami nadzorującymi oraz współpracę pomiędzy podmiotami szpitalnymi, w tym w zakresie konsolidacji funkcji medycznych i koncentracji zasobu ludzkiego oraz świadczeń;

4. utworzenie systemu nadzoru nad procesami naprawczo-rozwojowymi podmiotów szpitalnych przez powołanie instytucji ARS, która będzie odpowiedzialna za inicjowanie, wspieranie i monitorowanie tych procesów, a także realizację innych zadań dotyczących podmiotów szpitalnych takich jak organizowanie i koordynowanie wspólnych zakupów oraz wsparcie finansowe, merytoryczne i eksperckie;

5. podnoszenie, jakości zarządzania podmiotami szpitalnymi przez certyfikację oraz rozwój kompetencji kadry menedżerskiej, a także wprowadzanie lub ulepszanie procesowego modelu zarządzania szpitalem;

6. aktualizację systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieci szpitali).

Przeczytaj także: Ustawa o jakości - jej wdrożenie może dużo kosztować szpitale

Szpitale dostaną wyższy ryczałt. Chodzi o ponad 730 mln zł

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.