Punkty edukacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów - ważne zmiany od 1 marca 2022 r.

opublikowano: 24-02-2022, 18:11

Uznanie punktów edukacyjnych zdobytych podczas kształcenia za granicą, punkty za certyfikat umiejętności zawodowej czy za posiadanie konta na internetowej edukacyjnej platformie medycznej - to niektóre zmiany, jakie wprowadza od 1 marca rozporządzenie określające zasady doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów obejmuje aktywność realizowaną w ramach samokształcenia lub w zorganizowanych formach kształcenia.
FOT. Pixabay

24 lutego do ogłoszenia skierowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Jak wskazano w rozporządzeniu, dopełnienie przez lekarza i lekarza dentystę obowiązku doskonalenia zawodowego obejmuje zdobycie każdorazowo 200 punktów edukacyjnych w okresie 48 miesięcy, z wyjątkiem odbywania doskonalenia zawodowego w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, kiedy obowiązek ten jest zmniejszony do 100 punktów edukacyjnych.

“W związku z wprowadzanymi obostrzeniami przeciwepidemicznymi zawieszającymi możliwość odbycia przewidzianych wcześniej szkoleń i kursów, a także zwiększeniem obowiązków służbowych przekierowanej części kadry lekarskiej do usuwania skutków epidemii, koniecznym jest wprowadzenie rozwiązania uwzględniającego ograniczoną możliwość uzyskiwania punktów w pełnej wysokości” - czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

Resort zdrowia zaznacza, że okresy rozliczeniowe są traktowane jako cykle zamknięte, co oznacza, że punkty edukacyjne nie są zaliczane do kolejnego okresu rozliczeniowego.

Punkty edukacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów - co się zmienia od 1 marca 2022 r.

  • Uznanie punktów edukacyjnych zdobytych za granicą

Jedną z ważniejszych zmian, którą wprowadza rozporządzenie, jest możliwość przyznawania punktów edukacyjnych za aktywności prowadzone za granicą.

Samorząd lekarski na etapie konsultacji projektu zwracał jednak uwagę na konieczność doprecyzowania wymogów dotyczących tych aktywności.

“Punkty edukacyjne powinny być przyznawane wyłącznie za te zagraniczne kursy medyczne i programy edukacyjne, które zapewniają odpowiednią jakość kształcenia. W ocenie samorządu lekarskiego organizatorzy zagranicznych kursów medycznych i programów edukacyjnych nie będą zainteresowani występowaniem do Naczelnej Izby Lekarskiej o akceptację organizowanego przez nich kursu medycznego lub programu edukacyjnego, co spowoduje, że lekarze uzupełniający swoją wiedzę w tych formach nie będą mogli uzyskać punktów edukacyjnych. Dlatego też należałoby wskazać inny sposób weryfikowania przez lekarzy oraz okręgowe izby lekarskie tych kursów i programów edukacyjnych dla potrzeb realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego“ - pisała NRL, opiniując projekt.

Uwaga ta została uwzględniona przez resort zdrowia. “OIL decyduje, za jakie kursy i konferencje zagraniczne należą się punkty, w szczególności kiedy kursy organizowane przez europejskie towarzystwa naukowe lub wiodące ośrodki naukowe, z których polskie towarzystwa czerpią rekomendacje do standardów postępowania w różnych dziedzinach medycyny” - czytamy w raporcie z konsultacji.

Jako część doskonalenia zawodowego lekarzy zostanie uznany udział w zagranicznym kursie medycznym nieobjętym programem odbywanej specjalizacji, udział w zagranicznym kursie medycznym realizowanym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z ograniczonym dostępem, a także odbycie wykładu lub doniesienia w formie ustnej lub plakatowej na zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym.

  • Posiadanie aktywnego indywidualnego konta na internetowych edukacyjnych platformach medycznych wskazanych przez Naczelną Radę Lekarską

Jest to kolejna zmiana postulowana przez samorząd lekarski, na którą przystało ministerstwo.

“Z uwagi na to, że coraz częściej korzystanie z platform internetowych zastępuje tradycyjną prenumeratę czasopism medycznych umożliwiając do nich nieorganiczny dostęp do aktualnej wiedzy medycznej z każdego miejsca i w każdym czasie, zasadnym jest również przyznanie i za tę formę doskonalenia punktów edukacyjnych” - czytamy w uzasadnieniu regulacji.

  • 50 punktów edukacyjnych za każdy rok specjalizacji i certyfikat umiejętności zawodowej

Jednocześnie z uwagi na merytoryczną zawartość programów specjalizacji realizowanych w toku kształcenia podyplomowego w projekcie wskazano, że równoważne z wypełnieniem obowiązku doskonalenia zawodowego w wymiarze 50 punktów edukacyjnych jest:

1) odbycie każdego roku szkolenia specjalizacyjnego, stanowiącego jedną z form kształcenia podyplomowego;

2) uzyskanie certyfikatu potwierdzającego posiadane umiejętności zawodowej.

Przyznawanie punktów edukacyjnych za uzyskanie certyfikatu umiejętności zawodowej było jedną z uwag zgłoszonych przez NRL.

  • Nowy wykaz czasopism medycznych

W rozporządzeniu wskazano również na posługiwanie się przy naliczaniu punktów edukacyjnych aktualnym wykazem czasopism sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) - przy czym, tak jak postulowała NRL, lekarze, którzy przed wejściem w życie projektowanego rozporządzenia opublikowali swoje artykuły w czasopismach z poprzednich wykazów lub dokonali ich prenumeraty, mają możliwość uzyskania punktów edukacyjnych na dotychczasowych zasadach.

  • Pomniejszenie wymaganej liczby punktów edukacyjnych w trakcie pełnienia służby poza granicami kraju

W rozporządzeniu znalazł się także przepis pomniejszający wymaganą liczbę punktów edukacyjnych w trakcie pełnienia służby w ramach każdej misji poza granicami kraju w Polskich Kontyngentach Wojskowych.

Jak czytamy w § 4: “Jeżeli lekarz lub lekarz dentysta pełni służbę w ramach misji poza granicami kraju w polskich kontyngentach wojskowych, każdy rozpoczęty miesiąc tej służby w danym okresie rozliczeniowym obniża liczbę punktów niezbędnych do dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 1 i w § 5, o 2% wymaganej liczby punktów”.

Punkty edukacyjne nie będą wpisywane do PWZ

W związku z tym, że okręgowe rady lekarskie będą odnotowywać punkty edukacyjne w okręgowym rejestrze lekarzy i lekarzy dentystów, nie jest zasadne dalsze dokonywanie wpisu w dokumencie prawo wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty w części „wpisy uzupełniające” liczby zdobytych punktów, co oznacza, że czynność ta przestanie być wykonywana z dniem wejścia w życie rozporządzenia - wyjaśnia resort zdrowia.

Projekt rozporządzenia określa w załączniku liczbę punktów edukacyjnych odpowiadających różnym formom doskonalenia zawodowego.

Jak będą rozliczane punkty edukacyjne zdobyte przed 1 marca 2022

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 marca 2022 r.

Jak wskazano w dokumencie, do obliczania punktów edukacyjnych uzyskanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, w odniesieniu do okresu rozliczeniowego trwającego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, czyli 1 marca, mają zastosowanie przepisy dotychczasowe. Punkty edukacyjne uzyskane po dniu wejścia w życie rozporządzenia będą naliczane do okresu rozliczeniowego, w trakcie którego rozporządzenie to weszło w życie.

Jednocześnie możliwość rozliczenia 100 punktów edukacyjnych w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ma zastosowanie również do okresu rozliczeniowego rozpoczętego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

Całe rozporządzenie wraz z załącznikiem, w którym podano liczbę punktów edukacyjnych odpowiadających poszczególnym formom doskonalenia zawodowego oraz dokumenty potwierdzające odbycie tego szkolenia, dostępne jest TUTAJ.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.