Przed nami duża nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Helena Berc, EG
opublikowano: 15-05-2019, 13:29

Projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty trafi do konsultacji w tym tygodniu. Uwzględni część propozycji przekazanych przez lekarzy rezydentów podczas negocjacji nad kształtem podpisanego ostatecznie w lutym 2018 r. porozumienia — poinformował 9 maja minister Łukasz Szumowski.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Przypomnijmy. Tzw. duża nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty m.in. zakłada nowe zasady przeprowadzenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK), w tym ogólnodostępne bazy pytań, z których pochodzić będzie 70 proc. pytań egzaminacyjnych, oraz możliwość podchodzenia do egzaminu już na ostatnim roku studiów.

W projekcie nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty nie brakuje rozwiązań, które mają pomóc zminimalizować kryzys kadrowy.
Zobacz więcej

W projekcie nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty nie brakuje rozwiązań, które mają pomóc zminimalizować kryzys kadrowy. iStock

Nowela ma także wprowadzić nowe zasady realizacji szkoleń specjalizacyjnych, w tym szczegółowe przepisy dotyczące odbywania dyżurów medycznych.

Zmiany zakładają ponadto ustanowienie egzaminu państwowego — Państwowego Egzaminu Modułowego, który będzie narzędziem sprawdzającym wiedzę zdobytą na danym etapie rozwoju zawodowego i oceniającym skuteczność oraz jakość kształcenia. Projekt noweli przewiduje również m.in. wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących przyznawania certyfikatu umiejętności.

Projekt przygotowany przez lekarzy to "koncert życzeń". Środowisko nie kryje rozżalenia

„Przygotowaliśmy kompleksowy projekt ustawy. Poświęciliśmy na to wiele czasu i wydaliśmy sporo pieniędzy na legislatorów. Kiedy minister zdrowia otrzymał projekt, był zachwycony, że wreszcie wszystko układa się w logiczną całość. Jednak po analizie kosztów proponowanych zmian dowiedzieliśmy się, że to koncert życzeń” — mówi dr n. med. Jarosław Biliński, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, członek prezydium Porozumienia Rezydentów OZZL. 

Resort zapowiadał, że do końca kwietnia projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza trafi pod obrady rządu. Tak się jednak nie stało.

Projekt przygotowany przez lekarzy zakłada:

 • wprowadzenie podziału stażu podyplomowego na moduł stały i 12-tygodniowy personalizowany, ogólnopolski nabór na specjalizacje na podstawie listy rankingowej,
 • redukcję liczby specjalizacji oraz zamianę kilku z nich na tzw. umiejętności,
 • uregulowanie kwestii wynagrodzeń dla wszystkich lekarzy,
 • maksymalne ograniczenie biurokracji,
 • przebudowę modelu egzaminów lekarskich,
 • wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji,
 • istotne zmiany prawa pracy i dyżurów medycznych,
 • a także wprowadzenie Państwowego Egzaminu Modułowego, po którym lekarz będzie mógł na siebie kontraktować świadczenia.  

Projekt został przygotowany przez zespół powołany zarządzeniem ministra zdrowia z kwietnia 2018 r. w efekcie porozumienia zawartego między ministrem a przedstawicielami lekarzy rezydentów 8 lutego 2018 r. Jego przewodniczącym jest dr n. med. Jarosław Biliński. 

W ramach prac nad projektem przeprowadzono ankietę — badanie opinii środowiska — na temat planowanych i koniecznych zmian oraz konsultacje wewnętrzne w zespole, dotyczące kształcenia podyplomowego w krajach zachodnich oraz zewnętrzne, m.in. telekonferencję z ekspertem z USA. Zespół zakończył prace 16 listopada 2018 r. „Opracowany został dokument z założeniami dotyczącymi nowych rozwiązań. To ok. 200 stron przepisów i nasz potężny wysiłek” — mówi dr Biliński.

14 grudnia 2018 r. założenia reformy zostały przedstawione Naczelnej Radzie Lekarskiej, która zgłosiła swoje uwagi. Zgodnie z porozumieniem rezydentów z ministrem zdrowia, resort najpóźniej do końca marca 2019 r. miał przekazać nowelizację Radzie Ministrów. 

Publikacja pytań LEK i urlop szkoleniowy dla lekarzy

Projekt ustawy wprowadza bardzo wiele zmian. Wraz z nim powstały legislacyjnie projekty sześciu rozporządzeń wraz z załącznikami.

Organizowaniem, prowadzeniem postępowań kwalifikacyjnych oraz nadzorem nad kształceniem podyplomowym mają się zająć okręgowe izby lekarskie i Naczelna Izba Lekarska. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, pytania wraz z odpowiedziami po każdym egzaminie LEK, LDEK i PES (Państwowy Egzamin Specjalizacyjny) mają być publikowane niezwłocznie, a nie jak obecnie po pięciu latach. Projekt zakłada też wprowadzenie płatnego urlopu szkoleniowego dla wszystkich lekarzy zatrudnionych w ramach umowy o pracę: 6 dni dla lekarza, który realizuje w danym roku kalendarzowym szkolenie specjalizacyjne oraz 9 dni dla osoby, która w danym roku kalendarzowym nie realizuje szkolenia specjalizacyjnego.

Jakie wynagrodzenia dla lekarzy przewiduje nowelizacja

Proponowane zmiany wykluczają robienie specjalizacji na wolontariacie. Obecnie lekarz może odbywać szkolenie specjalizacyjne na podstawie umowy cywilnoprawnej za „0 zł”, co oznacza, że — jak w systemie niewolniczym — pracuje za darmo. Projekt zakłada, że wynagrodzenie rezydentów ma wzrosnąć nawet do 2,75 średniej krajowej, a specjalisty do trzech. Lekarze w trakcie specjalizacji mają zarabiać od dwóch średnich krajowych na początku w dziedzinach niepriorytetowych do 2,75 w priorytetowych po zdaniu Państwowego Egzaminu Modułowego (PEM) lub po połowie specjalizacji.

Wskaźnik wynagrodzenia dla lekarzy rezydentów nie może być niższy niż 200 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W zależności od kierunku odbywanej specjalizacji:

 • 225 proc. ww. wynagrodzenia dla dziedzin uznanych za priorytetowe oraz dla dziedzin opartych na kształceniu w module jednolitym i nieuznanych za priorytetowe po ukończeniu drugiego roku tego modułu,
 • 250 proc. dla dziedzin nieuznanych za priorytetowe oraz po złożeniu z pozytywnym wynikiem PEM i dla dziedzin opartych na kształceniu w module jednolitym uznanych za priorytetowe po ukończeniu drugiego roku tego modułu,
 • 275 proc. dla dziedzin uznanych za priorytetowe oraz po złożeniu z pozytywnym wynikiem PEM. 

Jakie stawki za dyżury medyczne

Projekt przewiduje, że wynagrodzenie za każdą godzinę pracy w ramach dyżuru medycznego odbywać się ma według stawki nie niższej niż godzinowa, wynikająca z wynagrodzenia zasadniczego danego lekarza. Skorzystanie z prawa do odpoczynku po dyżurze medycznym nie będzie wydłużać okresu szkolenia ani nie obniży wynagrodzenia należnego na podstawie umowy o pracę. 

Koszty wynagrodzeń z tytułu pełnienia dyżurów medycznych przez lekarzy rezydentów ma ponosić minister zdrowia do wysokości 150 proc. wynagrodzenia zasadniczego, natomiast koszty pełnienia dyżuru w porze nocnej, niedziele, święta lub w dniu wolnym od pracy, udzielonym lekarzowi w zamian za pracę w dni ustawowo wolne — podmioty lecznicze, w których rezydent odbywa szkolenie specjalizacyjne. Poza tym kierownik specjalizacji ma otrzymywać wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru nad realizacją szkolenia specjalizacyjnego. Środki na ten cel ma przekazywać minister zdrowia.

Zmiany w specjalizacjach lekarskich

Projekt zakłada zmniejszenie liczby specjalizacji dostępnych po stażu z 77 do 50, czyli przeniesienie dziewięciu specjalizacji do tzw. umiejętności, i utworzenie 18 specjalizacji szczegółowych (minister Szumowski zapowiedział jednak już na początku kwietnia, że w tej kadencji resort nie będzie zajmował się zmianą liczbą specjalizacji - WIĘCEJ w tekście >> Specjalizacje lekarskie na razie bez zmian >>).

Naborem i postępowaniem kwalifikacyjnym ma się zająć Naczelna Izba Lekarska. Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne będzie miał możliwość zmiany dziedziny. Umożliwiono też odbywanie drugiej rezydentury w dziedzinach priorytetowych za zgodą ministra zdrowia, a także uczestniczenie w szkoleniu specjalizacyjnym w trybie rezydentury lekarzom, którzy posiadają już inną specjalizację, zdobytą w trybie pozarezydenckim. 

W programie specjalizacji pełnienie dyżurów medycznych, pracy zmianowej odbywać się będzie pod bezpośrednim nadzorem kierownika specjalizacji lub lekarza przez niego wyznaczonego. Lekarz w trakcie specjalizacji może nie wyrazić zgody na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez okres jednego roku od rozpoczęcia specjalizacji, chyba że program specjalizacji stanowi inaczej.

Umiejętności lekarskie potwierdzone certyfikatem

Projekt wprowadza pojęcie umiejętności lekarskich. Jeśli np. chirurg wykonuje gastroskopię, może uzyskać formalne potwierdzenie swoich umiejętności. Potwierdzeniem zdobycia umiejętności lekarskich ma być certyfikat umiejętności, wydawany przez dyrektora CEM na podstawie zdanego Państwowego Egzaminu Umiejętności (PEU). 

Poza tym certyfikaty mogą być nadawane lekarzom, którzy mają pozytywnie zdane egzaminy w renomowanych instytucjach, akredytowanych przez CEM poprzez wpis na listę jednostek upoważnionych do prowadzenia kursu lub szkolenia w zakresie umiejętności lekarskich. Również tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny, w której program obejmuje szkolenia z zakresu umiejętności lekarskich, będą równoważne z ich posiadaniem.

Zmiany w egzaminach lekarskich

Nowe przepisy wprowadzają do systemu kształcenia specjalizacyjnego Państwowy Egzamin Modułowy (PEM). Lekarz będzie mógł do niego przystąpić najwcześniej po zakończeniu pierwszego roku modułu podstawowego. Organizatorem PEM będzie Centrum Egzaminów Medycznych, za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych. Uprawnienia lekarza do przystąpienia do PEM będzie potwierdzał kierownik specjalizacji, a następnie właściwa OIL. 

Egzamin będzie się odbywał w formie testów po 100 pytań z pięcioma odpowiedziami do wyboru, przy czym tylko jedna będzie prawdziwa. Złożenie PEM będzie warunkiem wnioskowania o przystąpienie do PES. Po zaliczeniu PEM lekarz ma otrzymywać większe wynagrodzenie. Przewiduje się też zmianę przepisów w celu dopuszczenia lekarza ze zdanym PEM do realizowania świadczeń gwarantowanych. 

Projekt umożliwia również przystąpienie do PES już w trakcie ostatniego roku szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza, który uzyskał od kierownika specjalizacji potwierdzenie realizacji całego programu.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Jakie zmiany znajdą się w noweli ustawy - komentarz ministra Łukasza Szumowskiego

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Helena Berc, EG

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.