Prywatna praktyka: zawieszenie działalności

Sławomir Molęda
opublikowano: 08-07-2009, 00:00

Wprowadzona w zeszłym roku możliwość zawieszania działalności gospodarczej obejmuje również lekarzy prowadzących praktyki prywatne. Jedynym warunkiem skorzystania z niej jest niezatrudnianie pracowników. Zawieszenie zwalnia z obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Zawieszoną działalność podejmuje się poprzez zgłoszenie jej wznowienia.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
W celu zawieszenia praktyki lekarskiej wystarczy dokonać zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę, pod jaką lekarz zarejestrował działalność, numer PESEL, oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu oraz wskazanie okresu, na jaki ma nastąpić zawieszenie. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników. To wszystko. Zawieszenie działalności jest bezpłatne i nie wymaga zgłoszeń w innych urzędach, ani w okręgowej izbie lekarskiej. Warto dodać, że w przypadku spółki cywilnej zawieszenie wymaga zgłoszenia przez wszystkich wspólników.

Jak uniknąć wykreślenia z ewidencji?

Okres zawieszenia, który może wynosić od 1 do 24 miesięcy, rozpoczyna się od dnia wskazanego w zgłoszeniu. Chociaż przepisy nakazują, by w zgłoszeniu wskazać okres, na jaki następuje zawieszenie, wznowienie działalności wymaga ponownego zgłoszenia. Okres zawieszenia nie kończy się bowiem z upływem wskazanego okresu, lecz w dniu złożenia informacji o wznowieniu działalności. Sprawia to, że wskazany okres ma znaczenie prowizoryczne i może zostać zmieniony. Jeżeli informacja o wznowieniu działalności nie zostanie zgłoszona przed upływem 24 miesięcy, gmina wzywa do jej zgłoszenia, wyznaczając dodatkowy, 30-dniowy termin. Po upływie tego terminu następuje wykreślenie lekarza z ewidencji.

Należy podkreślić, że warunek niezatrudniania dotyczy wyłącznie pracowników. Nie obejmuje osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych, ani osób współpracujących. Dlatego z zawieszenia mogą korzystać także ci lekarze, którzy w ramach praktyki zatrudniają osoby do wykonywania czynności pomocniczych, o ile podstawą zatrudnienia tych osób nie jest umowa o pracę.

Można wykonać remont pomieszczeń albo kupić sprzęt
W okresie zawieszenia nie wolno wykonywać praktyki lekarskiej, ani osiągać z niej bieżących przychodów. Można natomiast osiągać przychody finansowe (np. odsetki) oraz przyjmować te należności i regulować te zobowiązania, które powstały przed zawieszeniem.

Można również wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia swojego źródła przychodów, takie jak remont gabinetu. Można zbywać i nabywać środki trwałe oraz wyposażenie, pamiętając, iż od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono działalność, składniki majątku nie podlegają amortyzacji.

Zawieszenie nie zwalnia z obowiązku uczestnictwa w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z wykonywaną praktyką, tudzież z innych obowiązków nakazanych prawem, takich jak np. obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej w przypadkach niecierpiących zwłoki. Należy się również liczyć z możliwością poddania kontroli.

Bez zaliczek i składek

W okresie zawieszenia lekarz jest zwolniony z obowiązku wpłacania jakichkolwiek zaliczek na podatek dochodowy: miesięcznych, kwartalnych czy uproszczonych. Analogiczne zwolnienie dotyczy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz podatku opłacanego w formie karty podatkowej. Skorzystanie z tych zwolnień nie wymaga osobnego powiadomienia urzędu skarbowego. Wyjątek stanowią lekarze prowadzący praktyki grupowe w formie spółki partnerskiej. Zwolnienie z obowiązku wpłacania zaliczek wymaga w ich przypadku powiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia działalności w terminie 7 dni od złożenia zgłoszenia przez spółkę.

Zawieszenie powoduje ustanie obowiązku ubezpieczeń społecznych od dnia zawieszenia do dnia poprzedzającego dzień wznowienia działalności. Składkę za niepełne miesiące odprowadza się w wysokości proporcjonalnie niższej, z wyjątkiem ubezpieczenia zdrowotnego, które jest niepodzielne. W okresie zawieszenia nie ma obowiązku składania deklaracji rozliczeniowych oraz opłacania składek ubezpieczeniowych. Można zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i zdrowotnego, co wymaga złożenia odpowiednich formularzy. Wznowienie działalności nie wymaga ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń, co wskazuje na brak obowiązku wyrejestrowania się. Przepisy nie precyzują jednak, czy zasada ta ma również zastosowanie do obowiązków lekarza jako płatnika składek na ubezpieczenie osób współpracujących i zleceniobiorców. Nie jest więc wykluczone, iż ZUS będzie wymagał odrębnego wyrejestrowania i ponownego zarejestrowania tychże osób.

Podstawa prawna:
1) ustawa z 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 141, poz. 888);
2) art. 1 pkt 3 i art. 22 pkt 1 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. nr 18, poz. 97).
Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych jest Bonnier Healthcare Polska.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.