Ustawa ureguluje 17 zawodów medycznych [SZCZEGÓŁY]

JW/RCL
opublikowano: 21-01-2022, 18:15

Dietetyk, opiekun medyczny, technik dentystyczny, masażysta i jeszcze trzynaście innych zawodów medycznych będą podlegać regulacjom ustawowym. Opublikowany projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych określa m.in. zadania zawodowe, wymagania kwalifikacyjne, reguluje kształcenie oraz kwestie związane z zawieszaniem i pozbawianiem prawa wykonywania zawodu.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Projektowane przepisy mają na celu wprowadzenie mechanizmu mającego zapewnić dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom w danym zawodzie, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje.
Fot. Pixabay

W piątek (21 stycznia) na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych. Celem jest uregulowanie warunków i zasad wykonywania określonych w ustawie zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami, a także kwestii dotyczących doskonalenia zawodowego, rejestru oraz odpowiedzialności zawodowej.

Lista regulowanych ustawowo zawodów medycznych

Projektowane przepisy nie dotyczą zawodów medycznych, których zadania zawodowe zostały uregulowane w przepisach ustawowych dotyczących innych zawodów medycznych, takich jak: zawód lekarza, lekarza dentysty, diagnosty laboratoryjnego, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, farmaceuty oraz fizjoterapeuty.

Przepis art. 1 ust. 1 projektu ustawy, określa warunki i zasady wykonywania następujących zawodów:

 1. asystentka stomatologiczna;
 2. dietetyk;
 3. elektroradiolog;
 4. higienistka stomatologiczna;
 5. logopeda;
 6. masażysta;
 7. opiekun medyczny;
 8. optometrysta;
 9. ortoptystka;
 10. podiatra;
 11. profilaktyk;
 12. protetyk słuchu;
 13. technik dentystyczny;
 14. technik farmaceutyczny;
 15. technik ortopeda;
 16. technik sterylizacji medycznej;
 17. terapeuta zajęciowy.

Projektowane przepisy mają na celu wprowadzenie mechanizmu mającego zapewnić dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom w danym zawodzie, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje, nabywane w toku kształcenia w systemie oświaty lub systemie szkolnictwa wyższego.

Jak czytamy w uzasadnieniu, będą one gwarancją zatrudniania w systemie ochrony zdrowia wysoko wykwalifikowanej i kompetentnej kadry medycznej, fachowo i rzetelnie udzielającej świadczeń zdrowotnych.

Ma to zwiększyć bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów i przyczynić się do niewykonywania zawodów medycznych przez osoby, które nie posiadają właściwych do wykonywania danego zawodu kwalifikacji. Ułatwi to również pracodawcom - jak piszą autorzy projektu - prowadzenie polityki zatrudnienia oraz spowoduje aktywizację osób wykonujących zawody medyczne przez wzrost ich konkurencyjności na rynku pracy.

W art. 2 projektu ustawy zostały określone warunki, jakie musi spełniać dana osoba, aby wykonywać zawód medyczny, czyli posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu medycznego oraz odpowiednie kwalifikacje.

Wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania danego zawodu medycznego mają być określone przez ministra zdrowia w drodze rozporządzenia.

Rejestr osób wykonujących zawód medyczny: szczegóły, opłaty

W projekcie ustawy określono, iż minister zdrowia prowadzi rejestr, na podstawie danych zamieszczanych na bieżąco przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby wykonującej zawód medyczny. Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym, którego administratorem jest jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwa w zakresie systemów informacyjnych w ochronie zdrowia, natomiast administratorem danych przetwarzanych w tym rejestrze jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Rejestr osób wykonujących zawód medyczny pozwoli na uzyskanie informacji o aktualnej liczbie osób wykonujących zawód medyczny, sposobie wykonywania tego zawodu, jak również będzie źródłem informacji o potrzebach kadrowych w tych zawodach w poszczególnych rejonach kraju. Ponadto, rejestr ten będzie również cennym narzędziem analitycznym dotyczącym prawidłowego wykonywania zawodu medycznego. Projektowane przepisy określają również zakres danych i informacji dotyczących osoby wykonującej zawód medyczny, które są jawne. Rejestr jest jawny w zakresie następujących danych: numeru wpisu, daty wpisy, imienia i nazwiska, informacji o realizacji ustawicznego rozwoju zawodowego, informacji o miejscu wykonywania zawodu medycznego, informacji o zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu, daty wykreślenia z rejestru wraz z podaniem przyczyny. Wprowadzenie rejestru umożliwi weryfikację osób wykonujących poszczególne zawody medyczne pracodawcom, jak i pacjentom. Umożliwi potwierdzenie kwalifikacji, każdej osoby wykonującej zawód medyczny.

Wpis do rejestru osoby wykonującej zawód medyczny podlega opłacie w wysokości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 9, która nie może być wyższa niż 2 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedzający rok, w którym ustalana jest opłata, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia, do dnia 15 stycznia każdego roku.

Obowiązek rozwoju zawodowego: kursy, samokształcenie

W projekcie ustawy przyjęto zasadę, iż osoba wykonująca zawód medyczny ma prawo i obowiązek do ustawicznego rozwoju zawodowego, który jest realizowany w ramach kształcenia podyplomowego oraz doskonalenia zawodowego.

Program kursu kwalifikacyjnego kończącego się egzaminem jest opracowywany przez zespół ekspertów powołany przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP).

Osoba wykonująca zawód medyczny ma również obowiązek doskonalenia zawodowego, realizowanego w następujących formach:

 1. kurs doskonalący;
 2. samokształcenie.

Ustawiczny rozwój zawodowy osób wykonujących zawód medyczny będzie realizowany w 5-letnim okresie edukacyjnym. Za udział w poszczególnych formach doskonalenia zawodowego i kształcenia podyplomowego przysługują punkty edukacyjne. Okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym osoba wykonująca zawód medyczny uzyskała wpis do rejestru o którym mowa w art. 3 ust 1.

Jednocześnie projekt ustawy wprowadza regulacje dotyczące skorzystania przez osobę wykonująca zawód medyczny z płatnego urlopu szkoleniowego w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie, który będzie mógł być wykorzystany na realizację ustawicznego rozwoju zawodowego. Wymiar urlopu będzie uzgadniany każdorazowo z pracodawcą.

Odpowiedzialność zawodowa

Projektowane przepisy regulują również kwestie dotyczące odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawód medyczny.

Osoby wykonujące zawód medyczny podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej i deontologii zawodowej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu medycznego.

Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny obejmuje:

 • postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej
 • czynności sprawdzające prowadzone przez przewodniczącego komisji
 • postępowanie wyjaśniające prowadzone przez przewodniczącego komisji

Komisja Odpowiedzialności Zawodowej składa się z 38 członków, powoływanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia na 4-letnią kadencję, po 2 przedstawicieli każdego zawodu oraz czterech przedstawicieli ministra właściwego do spraw zdrowia. Członkiem komisji może zostać osoba uprawniona do wykonywania zawodu medycznego, posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu danego zawodu medycznego, niekarana z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej bądź zawodowej oraz dająca rękojmię należytego powierzonych jej zadań.

Komisja wymierzając karę, kieruje się rodzajem i stopniem przewinienia zawodowego, motywacją postępowania obwinionego, rodzajem i rozmiarem wyrządzonej przez niego szkody oraz zachowaniem obwinionego po dokonaniu przewinienia zawodowego.

Katalog kar za przewinienia zawodowe obejmuje:

 1. upomnienie;
 2. nagana;
 3. kara pieniężna;
 4. wykreślenie z rejestru na okres od roku do 5 lat;
 5. zawieszenie prawa do wykonywania zawodu medycznego na okres od 3 miesięcy do roku;
 6. pozbawienie prawa do wykonywania zawodu medycznego.

Koszt złożenia wniosku w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej przez pokrzywdzonego określono na 200 zł. Opłata podlega zaliczeniu na poczet kosztów postępowania przed komisją.

Przepisy dotyczące odpowiedzialności zawodowej penalizują również wykonywanie zawodu medycznego bez posiadania stosownych uprawnień, co będzie podlegać karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. W ocenie projektodawcy wprowadzenie takiej regulacji jest uzasadnione, ponieważ w praktyce występują przypadki powierzania wykonywania czynności fachowych osobom nieposiadającym niezbędnych kwalifikacji zawodowych.

Trzeba złożyć wniosek o wpis do rejestru. W jakim terminie?

Przepisy przejściowe projektu ustawy regulują status osób, które w dniu wejścia w życie projektowanej ustawy będą spełniać łącznie warunki do wykonywania zawodu medycznego określone w art. 2 ust. 1 projektu ustawy. Zgodnie z art. 86 ust. 1 projektowanej ustawy, osoby te staną się osobami wykonującymi zawód medyczny w rozumieniu projektowanej ustawy i będzie im przysługiwało prawo wpisu do rejestru osób wykonujących zawód medyczny.

Obowiązkiem tych osób będzie złożenie nie później niż w okresie roku od dnia wejścia w życie przepisów projektu ustawy wniosku o wpis do rejestru osób wykonujących zawód medyczny.

Przepisy ustawy wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy, z uwagi na czas konieczny do zapoznania się i stosowania nowej regulacji przez wszystkie osoby, które aktualnie wykonują zawód medyczny.

ZOBACZ CAŁY PROJEKT USTAWY O NIEKTÓRYCH ZAWODACH MEDYCZNYCH

PRZECZYTAJ TAKŻE: Asystent medyczny i sekretarka: zawody najbardziej potrzebne lekarzom [RAPORT]

Koordynator opieki onkologicznej powinien być zawodem medycznym

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.