Projekt listy refundacyjnej od 1 lipca 2022: jakie zmiany w aptekach i programach lekowych?

KM/IQVIA
opublikowano: 18-06-2022, 15:53

Refundacja dapagliflozyny w przewlekłej chorobie nerek, 7 nowych substancji czynnych w programach lekowych, rozszerzenie zakresu finansowania o nowe programy lekowe dla 6 już refundowanych substancji czynnych - to niektóre zmiany w projekcie nowej listy refundacyjnej, która ma zacząć obowiązywać 1 lipca 2022 r.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Według projektu lipcowych wykazów refundacyjnych, poziom współpłacenia pacjenta obniży się dla 231 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Zmiany przekraczające 10 zł dotyczyć będą 14 z nich.
FOT. iStock

15 czerwca ukazał się projekt obwieszczenia ministra zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 lipca 2022 r.

Uwagi do projektu obwieszczenia można zgłaszać do 19 czerwca, wyłącznie elektronicznie na adres e-mail: [email protected]

Przedstawiamy omówienie najważniejszych zmian w lipcowej liście refundacyjnej, przygotowane przez IQVIA.

Projekt listy refundacyjnej od 1 lipca 2022: rynek apteczny

Według projektu obwieszczenia z refundacji aptecznej wycofanych zostanie 80 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, a włączonych do niej zostanie 21 innych. Żadna substancja czynna nie utraci finansowania, żadne nowa substancja nie uzyska również finansowania. Projekt przewiduje natomiast rozszerzenie zakresu finansowania dla 1 już refundowanej substancji czynnej:

Dapagliflozinum – produkt Forxiga firmy AstraZeneca AB o nowe wskazanie: przewlekła choroba nerek u dorosłych pacjentów z eGFR <60 ml/min/1.73m2, albuminurią ≥200 mg/g oraz leczonych terapią opartą na ACE-i/ARB nie krócej niż 4 tygodnie lub z przeciwwskazaniami do tych terapii.

ZOBACZ TAKŻE: Miłkowski: lista refundacyjna będzie bardzo obszerna, poszliśmy w refundację flozyn

Poziom współpłacenia pacjenta obniży się dla 231 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Zmiany przekraczające 10 zł dotyczyć będą 14 z nich. Największe obniżki dotyczyć będą następujących produktów:

 • Firazyr (Icatibantum, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml, 1 amp.-strz.po 3 ml) – o 2154,55 zł,
 • Novo-Helisen Depot (wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego, stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml, 2 fiol. po 4,5 ml) – o 452,70 zł
 • oraz produktów zawierających substancje czynne Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum – Oxyduo, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 40+20 mg, 60 szt., Oxynador, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 40+20 mg, 60 szt. i Oxyduo, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 20+10 mg, 60 szt. – o odpowiednio 37,42 zł, 26,31 zł oraz 24,82 zł.

Obniżka w przypadku produktu Firazyr związana jest z obniżeniem urzędowej ceny zbytu tego produktu, natomiast obniżka poziomu współpłacenia pacjenta dla opakowań produktu Novo-Helisen Depot i produktów zawierających substancje czynne Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum związane są ze zmianami podstaw limitu w grupach 214.1, Alergeny kurzu domowego i 150.4, Opioidowe leki przeciwbólowe – oksykodon w połączeniach. Od lipca 2022 roku limit w tych grupach wyznaczać będą odpowiednio produkty Novo-Helisen Depot (wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego, stężenie 3 – 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml, 2 fiol. po 4,5 ml) oraz Oxyduo (Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 5+2,5 mg, 60 szt.).

Z kolei wzrost dopłat pacjenta dotyczyć będzie 435 opakowań. W przypadku tylko 1 z nich wzrost cen przekroczy 10 zł. Podwyżka ta dotyczy produktu Eligard (Leuprorelinum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 45 mg, 2 strz.napeł.), wynosi dokładnie 10,48 zł i związana jest z obniżką urzędowej ceny zbytu produktu wyznaczającego limit w grupie 129.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące – analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę.

Wśród pozostałych podwyżek największe dotyczą produktów zawierających substancję czynną Dexamethasonum: Dexamethasone KRKA, tabl., 8 mg, 20 szt. – o 6,18 zł oraz Pabi-Dexamethason, tabl., 8 mg, 20 szt. – o 6,16 zł. Podwyżki te związane są ze zmianą podstawy limitu w grupie 81.2, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego – glikokortykoidy do podawania doustnego. Od lipca 2022 roku limit w tej grupie wyznaczać będzie produkt Pabi-Dexamethason, tabl., 20 mg, 20 szt.

Urzędowe ceny zbytu zostaną obniżone dla 112 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, średnio o 3,3%. Zmiany przekraczające 10 zł dotyczyć będą 5 z nich, z czego największe dotyczyć będą produktów:

 • Firazyr (Icatibantum, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml, 1 amp.-strz.po 3 ml) – o 2061,48 zł,
 • Olzapin (Olanzapinum, tabl. powl., 10 mg, 120 szt.) – o 17,06 zł
 • oraz Asduter (Aripiprazolum, tabletki, 10 mg, 28 szt.) – o 13,02 zł.

Jednocześnie, urzędowe ceny zbytu zostaną podniesione w przypadku 33 opakowań produktów znajdujących się na listach, średnio o 28,2%. Zmiany przekraczające 10 zł dotyczyć będą tylko 1 z nich.

Największe podwyżki dotyczą produktów:

 • Milupa PKU 3 tempora (Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 450 g) – o 18,10 zł,
 • Hydroxycarbamid Teva (Hydroxycarbamidum, kaps., 500 mg, 100 szt.) – o 8,32 zł
 • oraz Relsed (Diazepamum, mikrowlewka doodbytnicza, roztwór, 4 mg/ml, 5 mikrowlewek po 2,5 ml) – o 6,51 zł.

Projekt listy refundacyjnej od 1 lipca 2022 - 75+

Na liście „S” nie pojawi się żadna nowa substancja czynna, żadna substancja nie utraci także finansowania. Lista „S” obejmie 3 nowe opakowania, przy jednoczesnym wycofaniu 34 innych opakowań.

Projekt listy refundacyjnej od 1 lipca 2022 - ciąża

Na liście bezpłatnych leków dla kobiet ciężarnych znajdą się 3 nowe opakowania leków, 2 natomiast zostaną z niej usunięte. Lista nie zostanie poszerzona o żadną substancję czynną, żadna substancja nie straci finansowania.

Projekt listy refundacyjnej od 1 lipca 2022 - programy lekowe

Według projektu obwieszczenia w programach lekowych pojawi się 7 nowych substancji czynnych:

 • Denosumabum – produkt Xgeva firmy Kite Amgen Europe B.V. (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 13 lipca 2011 r.) dostępny w ramach nowego programu lekowego B.134 Zapobieganie powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym obejmującym kości z zastosowaniem denosumabu (ICD-10: C18, C19, C20, C34, C50, C61, C64, C67, C79.5, C90.0); [lek powrócił na listę refundacyjną – do końca czerwca 2021 roku był dostępny w ramach katalogu chemioterapii];
 • Erenumabum – produkt Aimovig firmy Novartis Europharm Limited (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 26 lipca 2018 r.) dostępny w ramach nowego programu lekowego B.133 Profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą (ICD-10: G43);
 • Fedratinibum – produkt Inrebic firmy Bristol Myers Squibb Pharma EEIG (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 8 lutego 2021 r.) dostępny w ramach istniejącego programu lekowego B.81 Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej (ICD-10: D47.1);
 • Fremanezumabum – produkt Ajovy firmy Teva GmbH (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 28 marca 2019 r.) dostępny w ramach nowego programu lekowego B.133 Profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą (ICD-10: G43); 3
 • Letermovir – produkt Prevymis firmy Merck Sharp & Dohme B.V. (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 8 stycznia 2018 r.) dostępny w ramach nowego programu lekowego B.132 Stosowanie letermowiru w celu zapobiegania reaktywacji cytomegalowirusa (CMV) i rozwojowi choroby u dorosłych, seropozytywnych względem CMV pacjentów, którzy byli poddani zabiegowi przeszczepienia allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych (ICD-10: C81, C82, C83, C84, C85, C88, C90, C91, C92, C93, C94, C95, C96, C45, D46, D47, D56, D57, D58, D61, D75, D80, D81, D82, D84);
 • Siltuximabum – produkt Sylvant firmy EUSA Pharma BV (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 22 maja 2014 r.) dostępny w ramach nowego programu lekowego B.131 Leczenie pacjentów z idiopatyczną wieloogniskową chorobą Castlemana (ICD-10:D47.7);
 • Upadacitinibum – produkt Rinvoq firmy AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 16 grudnia 2019 r.) dostępny w ramach istniejących programów lekowych: B.33 Leczenie chorych z aktywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (ICD-10: M05, M06, M08); B.35 Leczenie chorych z aktywną postacią łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS) (ICD-10: L40.5, M07.1, M07.2, M07.3); B.36 Leczenie chorych z aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) (ICD-10: M45).

Ponadto, do refundacji wprowadzono nową postać farmaceutyczną dla 1 substancji czynnej:

 • Vedolizumabum – produkt Entyvio firmy Takeda Pharma A/S w postaci roztworu do wstrzykiwań (podanie podskórne), który będzie dostępny w ramach programów lekowych B.32. leczenie pacjentów z chorobą Leśniowskiego – Crohna (ICD-10: K50) oraz B.55. Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) (ICD-10: K51).

Projekt przewiduje także rozszerzenie zakresu finansowania o nowe programy lekowe dla 6 już refundowanych substancji czynnych:

 • Anakinrum – produkt Kineret firmy Swedish Orphan Biovitrum AB włączony do istniejącego programu lekowego B.33 Leczenie chorych z aktywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (ICD-10: M05, M06, M08);
 • Ixekizumabum – produkt Taltz firmy Eli Lilly and Company Limited włączony do istniejących programów lekowych: B.36 Leczenie chorych z aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) (ICD-10: M45); B.82 Leczenie pacjentów z aktywną postacią spondyloartropatii (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (ICD-10: M46.8);
 • Lenalidomidum – produkt Revlimid firmy Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG włączony do istniejącego programu lekowego B.93 Leczenie chorych na chłoniaki rozlane z dużych komórek B oraz inne chłoniaki B-komórkowe (ICD-10: C83, C85);
 • Nintedanibum – produkt Ofev firmy Boehringer Ingelheim International GmbH włączony do nowego programu lekowego B.135 Leczenie nintedanibem choroby śródmiąższowej płuc związanej z twardziną układową (ICD-10: M34, J.99.1); • Sekukinumab – produkt Cosentyx firmy Novartis Europharm Limited włączony do istniejącego programu lekowego B.82 Leczenie pacjentów z aktywną postacią spondyloartropatii (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (ICD-10: M46.8);
 • Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile – produkt Botox firmy Allergan Pharmaceuticals Ireland włączony do nowego programu lekowego B.133 Profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą (ICD-10: G43).

Według projektu 2 substancje czynne stracą finansowanie w ramach programów lekowych:

 • Adefoviri dipivoxilum – produkt Hepsera firmy Gilead Sciences Ireland UC (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 6 marca 2003 r.) dostępny dotychczas 4 w ramach programu lekowego B.1 Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B (ICD-10 B 18.1);
 • Ribavirinum – produkt Rebetol firmy Merck Sharp and Dohme B.V (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 6 maja 1999 r.) dotychczas dostępny w ramach i programu lekowego B.71 Leczenie terapią bezinterferonową chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C (ICD-10 B 18.2).

Łącznie z programów lekowych według projektu obwieszczenia zostanie usuniętych 10 opakowań, natomiast wprowadzonych zostanie 17 nowych. Urzędowe ceny zbytu 23 opakowań leków stosowanych w programach lekowych zostaną obniżone, średnia obniżka dla tych produktów to 18,2%, natomiast zakres obniżek wynosi od 1% do 91%. Największa obniżka, równa 91% (obniżka z 1080 zł do 97,2 zł) dotyczy produktu Remidia (Sildenafilum, tabl. powl., 20 mg, 90 szt.). Projekt obwieszczenia nie przewiduje podwyżki ceny zbytu żadnego z opakowań leków stosowanych w ramach programów lekowych.

W ramach katalogu chemioterapii według projektu obwieszczenia nie pojawi się żadna nowa substancja czynna, natomiast 1 utraci finansowanie:

 • Epoetinum beta – produkt NeoRecormon firmy Roche Registration GmbH (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 16 lipca 1997 r.).

Łącznie z katalogu chemioterapii według projektu obwieszczenia usuniętych zostanie 20 opakowań leków, zostanie on natomiast poszerzony o 1 opakowanie. Urzędowe ceny zbytu 16 opakowań leków stosowanych w katalogu chemioterapii zostaną obniżone, średnio o 10,7%. Projekt obwieszczenia przewiduje podwyżkę ceny zbytu 1 opakowania leku stosowanego w ramach katalogu chemioterapii – Hydroxycarbamid Teva (Hydroxycarbamidum, kaps., 500 mg, 100 kaps. w butelce) o 12,9%.

Źródło: IQVIA.

Podsumowanie obejmuje najważniejsze zmiany w zakresie listy refundacyjnej, tj. nowości, usunięcia, zmiany cen urzędowych i wysokości dopłaty świadczeniobiorcy. Szczegółowe omówienie zmian w zakresie wskazań refundacyjnych i zapisów programów lekowych zostaną przedstawione w komunikacie dotyczącym ostatecznej wersji obwieszczenia.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.