Projekt dot. kontroli NFZ i zmian w SOR-ach przyjęty przez rząd

KM/PAP/CIR
opublikowano: 05-02-2019, 17:50

Poprawa dostępności i jakości świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, sprawniejsze działanie SOR-ów oraz skuteczniejsze kontrolowanie przez NFZ realizacji umów – to najważniejsze cele projektu przyjętego 5 lutego przez rząd.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Czemu ma służyć nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw?

"Opaska życia " ma badać podstawowe parametry oddające stan zdrowia pacjenta przyjętego na SOR, a docelowo - również przebywającego poza szpitalem.
Zobacz więcej

"Opaska życia " ma badać podstawowe parametry oddające stan zdrowia pacjenta przyjętego na SOR, a docelowo - również przebywającego poza szpitalem. iStock

Ministerstwo Zdrowia, które przygotowało projekt, wskazywało, że problemem jest niewystarczająca skuteczność kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie prawidłowości realizacji umów przez świadczeniodawców. Biorąc pod uwagę obecną liczbę umów (35 tys.) oraz liczbę prowadzonych rocznie kontroli (niespełna 2 tys.), NFZ jest w stanie skontrolować każdą umowę średnio co 18 lat, a każdego świadczeniodawcę średnio co 16 lat. "Oznacza to, że skuteczność kontroli winna zostać zwiększona, biorąc pod uwagę choćby kilkuletni okres obowiązywania kontraktów" - argumentowało MZ. 

Inne problemy wskazywane w projekcie to: fluktuacja kadry kontrolerskiej, długotrwałość i skomplikowanie procedur kontrolnych, ponadto rozproszenie służb kontrolnych i ich umiejscowienie w oddziałach wojewódzkich NFZ.

W uzasadnieniu projektu podnoszono też, że w obecnym stanie prawnym Fundusz nie ma dostępu do informacji o komercyjnych badaniach klinicznych, przez co nie może kontrolować zakresu świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych uczestnikom badań, a tym samym możliwego podwójnego finansowania tych świadczeń.

Wskazywano również na konieczność usprawnienia świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) - włączenie do niego szpitali ogólnopolskich, posiadających izby przyjęć lub szpitalne oddziały ratunkowe oraz potrzebę wprowadzenia mechanizmu, który umożliwiłby bardziej elastyczne wykorzystanie kadr medycznych zatrudnionych w jednostkach niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów w stanach nagłych. Mechanizm taki polegałby na wskazywaniu spośród szpitali obsługujących dany obszar części szpitali, które (w odniesieniu do jednostek niezbędnych dla ratownictwa medycznego) zapewniałyby w określonych dniach zwiększoną gotowość do udzielania świadczeń pacjentom w stanach nagłych, a w pozostałe dni mogłyby odpowiednio zredukować obsadę dyżurową. 

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Jakie zmiany wprowadza nowelizacja?

5 lutego 2019 r. Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw został przyjęty przez rząd.

W komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu napisano, że "dzięki wprowadzanym regulacjom Narodowy Fundusz Zdrowia, bez istotnego poszerzania uprawnień kontrolerów, będzie mógł funkcjonować ze skutecznością podobną do Krajowej Administracji Skarbowej, odpowiedzialnej za bezprecedensowe uszczelnienie systemu podatkowego w latach 2017-2018".

W komunikacie CIR zaznaczono, że najważniejszą zmianą dla podmiotów, które otrzymują środki z NFZ, będzie wprowadzenie progu bagatelności, poniżej którego nie będą nakładane kary finansowe. W pierwszym roku funkcjonowania ustawy wyniesie on 500 złotych, co według danych za kwartał roku 2018 oznacza 50 proc. liczby kontroli i niecałe 10 proc. kwoty nałożonych kar.

W projekcie przewidziano zakaz jednoczesnej kontroli ze strony ministra zdrowia i NFZ. Obecnie jest to możliwe. Jednocześnie przyjęto, że NFZ po przeprowadzeniu kontroli w danym zakresie nie będzie mógł ponownie skontrolować tego samego obszaru w tym samym podmiocie. Czas trwania wszystkich kontroli Funduszu w jednostkach podmiotu kontrolowanego w roku kalendarzowym nie będzie mógł przekroczyć określonej liczby dni roboczych (z wyłączeniem kontroli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego. Co do zasady liczba dni kontroli będzie powiązana z wielkością kwoty wypłaconej podmiotowi kontrolowanemu przez NFZ w roku poprzednim. Przykładowo w przypadku kontraktu o wartości do 2 mln zł kontrola Funduszu będzie mogła trwać 12 dni. Wprowadzona zostanie także instytucja zawiadomienia o planowanej kontroli – w sytuacjach, w których nie uniemożliwia to skutecznego skontrolowania działania podmiotu.

Jedna z ważniejszych propozycji zakłada koncentrację służb kontrolnych, które obecnie funkcjonują w oddziałach wojewódzkich i centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. W praktyce będzie to przeniesienie uprawnień kontrolnych na poziom prezesa Funduszu (na podstawie obowiązujących regulacji realizacja kontroli jest zadaniem dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ, a kompetencja kontrolna prezesa Funduszu jest ograniczona jedynie do sytuacji wyjątkowych). Wydziały kontroli wojewódzkich oddziałów Funduszu zostaną włączone do Departamentu Kontroli w centrali NFZ.

Komunikacja między prezesem NFZ, kontrolerami a podmiotem kontrolowanym ma być prowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej. "To pierwsza uwzględniająca nowoczesne rozwiązania techniczne ustawa o kontroli, której przepisy powinny uprościć, przyspieszyć i obniżyć koszty przeprowadzanej kontroli oraz ograniczyć jej uciążliwość dla kontrolowanych podmiotów" - wskazano w komunikacie CIR.

W projekcie przewidziano utworzenie korpusu kontrolerskiego w centrali NFZ – wejdą do niego pracownicy Funduszu będący kontrolerami, którzy zostaną wyposażeni w kompetencje i narzędzia do przeprowadzenia sprawnej i skutecznej kontroli.

W projekcie przyjętym przez rząd zaproponowano także zmiany w udzielaniu świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ). Po zmianach szpitale ogólnopolskie (np. szpitale kliniczne) będą mogły udzielać świadczeń NiŚOZ, jeśli mają szpitalną izbę przyjęć lub szpitalny oddział ratunkowy.

Regulacja wprowadza jednolite zasady tzw. segregacji medycznej pacjentów w SOR-ach. Obowiązkowe będzie grupowanie pacjentów w SOR-ach według stopnia pilności udzielenia świadczenia, czyli stanu zagrożenia życia i zdrowia. "Określanie stanu zagrożenia życia i zdrowia odbywać się będzie w oparciu o jednakowe, jasno sprecyzowane kryteria. Zwiększy to bezpieczeństwo pacjenta, a jednocześnie poprawi komfort pracy personelu medycznego" - wskazano w komunikacie CIR.

Dodatkowo zaplanowano utworzenie systemu przetwarzającego dane o liczbie pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowia, kategorii przypisanej im w wyniku tzw. segregacji medycznej i czasie oczekiwania na pomoc w szpitalnym oddziale ratunkowym (TOPSOR). Administratorem danych przetwarzanych w TOPSOR będzie NFZ, a do 2027 r. zadanie to ma realizować Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. System będzie można wykorzystać do bieżącego informowania pacjentów o przewidywanym czasie oczekiwania na udzielenie im pomocy przez lekarza SOR, a także pozwoli na zapewnienie wyższej jakości danych dotyczących funkcjonowania SOR-ów bez obciążania personelu dodatkowymi obowiązkami sprawozdawczymi.

Kolejnym rozwiązaniem, które ma usprawnić działanie SOR-ów, będą tzw. ostre i tępe dyżury. W praktyce obsada lekarska i pielęgniarska zostanie dostosowana do charakteru dyżuru w szpitalu. Szpital pełniący tzw. ostry dyżur będzie miał zwiększoną liczbę personelu, natomiast pełniący tzw. tępy dyżur – obsadą mniejszą, wymaganą przez przepisy. Dyspozytornie ratownictwa medycznego, posiadające informacje o obsadach, będą kierowały karetki do szpitali, w których funkcjonować będą dyżury ostre. "Wprowadzenie zmian w zakresie dyżurowania będzie odbywać się na wniosek samych szpitali, a za koordynację i ustalanie harmonogramów będzie odpowiadać wojewoda w porozumieniu z dyrektorem Oddziału Wojewódzkiego NFZ" - napisano w komunikacie CIR.

Znowelizowane przepisy mają wejść w życie w pierwszym dniu miesiąca następującego po 3 miesiącach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem części regulacji, które zaczną obowiązywać w innych terminach. 

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: KM/PAP/CIR

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.