Prof. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska, spec. chorób wewnętrznych i gastroenterologii

opublikowano: 27-02-2019, 11:02
aktualizacja: 07-03-2019, 11:02

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska, specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii, jest kierownikiem Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej na Wydziale Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska
Zobacz więcej

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. Jest specjalistą chorób wewnętrznych (1982 - I st., 1987 - II st.) i gastroenterologii (1992). Doktor nauk medycznych (tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ Klofibratu na lipoproteidy surowicy u pacjentów z hyperlipoproteidemią samoistną”, promotor – prof. dr hab. Wiktor B. Szostak, 1984). W 2006 r. otrzymała tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych (tytuł rozprawy habilitacyjnej: "Rola steroli roślinnych we wczesnej profilaktyce chorób układu krążenia - badania nad nowymi mechanizmami działania"). Profesor zwyczajny od 2012 r.

Przebieg pracy zawodowej (stanowiska, miejsce zatrudnienia)

 • 1977-1980 studia doktoranckie w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie
 • 1979-1981: asystent w Klinice Gastroenterologii i Przemiany Materii CMKP pod      kierunkiem prof. dr. hab. Edwarda Rużyłło
 • 1981-1993: asystent, następnie adiunkt w Klinice Chorób Metabolicznych i Gastrologii IŻŻ pod kierunkiem prof. J. Dzieniszewskiego w Szpitalu Bródnowskim
 • 1982-1986: lekarz chorób wewnętrznych w Kosmetyczno-Lekarskiej Spółdzielni Pracy „IZIS”
 • 1991-1996: dyrektor ds. profilaktyki Instytutu Żywności i Żywienia
 • 1992-2004: konsultant w Poradni Gastroenterologicznej Kliniki Chorób Metabolicznych i Gastrologii IŻŻ w Szpitalu Bródnowskim
 • 1992-2003: kierownik Zakładu Upowszechniania Wiedzy o Żywności i Żywieniu IŻŻ
 • 2004-2005: kierownik Zespołu ds. Realizacji Projektów Badawczych
 • 2001- nadal: konsultant chorób wewnętrznych i gastrologii w Przychodni Specjalistycznej MEDICENTER fundacji Polsko-Amerykańsko-Izraelskiej
 • 2006-2009: doktor habilitowany w Katedrze Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 2008 – nadal: twórca i kierownik Studiów Podyplomowych z „Psychodietetyki” na Uniwersytecie SWPS w Warszawie
 • 2009-2010: p/o kierownika, adiunkt Zakładu Opieki Farmaceutycznej WUM
 • 2010 – nadal: kierownik, adiunkt Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej WUM

Praca naukowa - główne zainteresowania, kierunki, osiągnięcia, udział w programach badawczych 

 1. Zagadnienia związane z metodyką działań edukacyjnych, oceną poziomu wiedzy żywieniowej wybranych grup populacyjnych oraz skutecznością edukacji żywieniowej ludzi zdrowych i chorych.
 2. Badania nad modyfikacją czynników ryzyka miażdżycy pod wpływem wybranych składników diety, szczególnie tłuszczów pokarmowych.
 3. Wpływ wybranych składników pokarmowych na ryzyko wystąpienia wybranych chorób dietozależnych.
 4. Znaczenie opieki farmaceutycznej w opiece nad pacjentami z przewlekłymi schorzeniami.
 5. Przegląd lekowy jako metoda przeciwdziałania niepożądanym działaniom leków.

Prof. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska jest autorką ponad 250 publikacji naukowych w czasopismach indeksowanych, przeglądowych oraz rozdziałach w podręcznikach oraz 3 książek popularnonaukowych.

Granty

 1. Kierownik projektu - Nr 4 PO5D 03910 „Badanie nad rolą programów edukacyjnych szkoły podstawowej w kształtowaniu prozdrowotnych zachowań żywieniowych”, który zrealizowany został w latach 1996-1998.
 2. Kierownik projektu - Nr 3 PO5D06122 „Wpływ steroli roślinnych oraz wielonienasyconych kwasów tłuszczowych na układ krzepnięcia i parametry lipidowe w surowicy krwi młodych zdrowych mężczyzn”, zrealizowanego w latach 2002–2003.
 3. Kierownik projektu - Nr 2 PO5D 04228 „Badania nad nowymi mechanizmami działania przeciwmiażdżycowego steroli roślinnych - ocena ich wpływu na poziom oksysteroli i białka ostrej fazy-CRP”, zrealizowanego w latach 2004-2005.
 4. Główny wykonawca projektu - Nr 3 PO5D 09625 „Ocena wpływu akrylamidu w żywności na markery stanu zapalnego i biochemiczne wskaźniki uszkodzenia śródbłonka naczyniowego”, zrealizowanego w latach 2004 -2006.
 5. Wykonawca jednego z zadań - Nr 4 PO5D 004 98 c/3959 „Wczesna identyfikacja zagrożeń i efektywne zapobieganie złamaniom kości na podłożu osteoporozy w populacji polskiej”, realizowanego wspólnie z Centrum Zdrowia Dziecka.
 6. W Projektem Badawczym Zamawianym PBZ 66-02 „Studia nad założeniami do polityki wyżywienia w Polsce”, realizowanym przez IŻŻ w latach 1993-1997 – odpowiedzialna była za opracowanie „Strategii edukacji żywieniowej społeczeństwa polskiego, jako jednego z elementów prozdrowotnej polityki wyżywienia kraju”.  
 7. Program Ministerstwa Zdrowia, realizowany w ramach projektu POLKARD - „400 miast” - odpowiadała za kształcenie nauczycieli.
 8. „SMS – Szansa dla Młodego Serca” – program będący częścią edukacji dzieci i młodzieży projektu POLKARD – EDUKACJA – współautorka projektu. 

Promotor

Promotor 5 doktoratów na WUM, 18 prac magisterskich, 1 habilitacji.

Nagrody i wyróżnienia

 • 1994 - odznaka honorowa „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”
 • 1995 – odznaka honorowa „ Zasłużony dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków”   
 • 1997 - pamiątkowy medal im. gen broni Józefa Hallera za zasługi dla promocji zdrowia Polskiego Czerwonego Krzyża
 • 2007 – nagroda naukowa indywidualna I st. rektora Akademii Medycznej w Warszawie za publikację pt: „ Are young women with Turner syndrome at greater risk of coronary artery disease (CAD)?”
 • 2008 - nagroda zespołowa dydaktyczna I st. rektora Akademii Medycznej w Warszawie za współudział w opracowaniu podręcznika Pt: „Kardiologia zapobiegawcza”
 • 2011 - nagroda naukowa zespołowa II st. za współautorstwo cyklu prac dotyczących badań nad wpływem czynników dietetycznych na ryzyko progresji niewydolności serca i ryzyko udaru mózgu u młodych ludzi
 • 2011 -  Złoty Krzyż Zasługi     
 • 2014  i  2016 – nagrody zespołowe dydaktyczne I st. rektora WUM
 • 2015 – „Popularyzator Nauki 2015”, laureatka konkursu serwisu Nauka w Polsce Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz PAP
 • 2018 – „Osobowość 20-lecia: niefarmaceuta, który wpłynął na obraz polskiej farmacji – nagroda plebiscytu czytelników farmacja.pl

Działalność organizacyjna

 • przewodnicząca Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą od 1996  – trzy kadencje
 • od 1996 członek Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych
 • członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Dietetyki -2004
 • od 2000 roku członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 • w latach 1991-1994 członek Rady Sanitarno-Epidemiologicznej, powołana przez Głównego Inspektora Sanitarnego MZ
 • w latach 1993-95 członek Komisji Edukacji Narodowej ds. Zdrowej Szkoły przy MEN oraz Komisji Programowej Prozdrowotnego Nauczania w Szkołach - opracowanie zakresu nauczania prozdrowotnego w szkołach podstawowych, opracowanie listy podręczników do realizacji edukacji zdrowotnej
 • w latach 1994-2001 przewodnicząca Komisji Promocji Zdrowia PCK – prowadziła prace nad organizacją olimpiad o zdrowiu
 • członek Rady Naukowej Instytutu Żywności i Żywienia w kadencjach 1991/1995 i 1999/2003
 • w latach 1994-96 wiceprzewodnicząca Narodowej Rady Promocji Zdrowia przy Ministrze Zdrowia - prowadziła współpracę z organami Sejmu, Rządu i Samorządu Terytorialnego nad wdrażaniem i realizacją promocji zdrowia
 • w latach 1993-2003 dwukrotnie wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji Żywieniowej Komitetu Żywienia Człowieka PAN
 • w latach 1995-2001 ekspert zespołu opiniującego dietetyczne środki spożywcze, decydującego o wprowadzaniu ich na rynek krajowy
 • w latach 1993-1996 członek Rady Programów Edukacyjnych przy PR i TV – prowadziła prace nad kształtem i zakresem programów edukacyjnych w mediach elektronicznych
 •  w latach 1993 -1997 przewodnicząca Komisji ds. Żywienia i Pielęgniarstwa Narodowego Programu Zwalczania Cukrzycy MZOS
 • przez 3 kadencje od 1994 do 2005 r. delegat Okręgowej Izby Lekarskiej
 • w latach 2005-2009 członek Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego
 • od 2003 członek Rady Redakcyjnej czasopisma "KardioProfil"
 • od 2008 członek Rady Redakcyjnej czasopisma "Czynniki Ryzyka"
 • w 2010 powołana na członka Komisji Egzaminacyjnej z chorób wewnętrznych przez Centrum Egzaminów Medycznych.
 • 2011 członek Senatu WUM
 • 2012 członek Senackiej Komisji ds. Lecznictwa
 • 2016 przewodnicząca Senackiej Komisji WUM ds. Kadry Akademickiej
 • członek Ministerialnego Zespołu ds. Ustawy o Zawodzie Farmaceuty
 • wielokrotnie ekspert w pracach Sejmowej i Senackiej Komisji ds. Zdrowia oraz NIK

Działalność edukacyjna

 • 1993 – opracowanie zbiorowe podręcznika „Choroby na tle wadliwego żywienia” - książka napisana na zamówienie MZOS dla pracowników Sanepid - współredagowanie oraz autorstwo 5 rozdziałów
 • 1995 - autor scenariuszy 3 filmów edukacyjnych przeznaczonych do rozpowszechniania  w szkołach, przychodniach, stacjach Sanepid  pt: „Rola żywienia w profilaktyce osteoporozy”, „Śniadanie w domu i szkole”, „Żywienie nosicieli wirusa HIV”
 • 2001 - wyprodukowanie 2 filmów edukacyjnych:  „Styl życia rodziny z czynnikami ryzyka miażdżycy” oraz „Profilaktyka i niefarmakologiczne leczenie nadciśnienia tętniczego” dla TVP
 • 2004 - opracowanie merytoryczne gry komputerowej dla dzieci w wieku 7-10 lat na temat prawidłowego żywienia „ Zdrowo jemy” 15 tys. płyt CD w formie zapisu 3D, aby poprzez zabawę edukować dzieci, że żywienie jest ważne w zachowaniu zdrowia
 • 1991 – nadal: W ramach działalności edukacyjnej wzięła udział w ponad 750 audycjach radiowych, 330 audycjach telewizyjnych (np. „Dwa łyki profilaktyki” dla TVP2, „Wiem co jem” dla TVN Style) oraz udzieliła ponad 400 wywiadów.
 • Od 6 lat prowadzi coroczne kursy dla farmaceutów w tematyce opieki farmaceutycznej w 16 miastach wojewódzkich oraz kursy specjalizacyjne dla farmaceutów i lekarzy.
 • Od 14 lat prowadzi dydaktykę dla studentów IV i V roku Wydziału Farmacji WUM w zakresie 3 przedmiotów.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.