Prawo wykonywania zawodu dla lekarza spoza UE

Sławomir Molęda
opublikowano: 13-07-2005, 00:00

"Jestem obywatelem Ukrainy. W lipcu 2004 r. uzyskałem prawo do osiedlenia się w Polsce bez terminu. Na podstawie karty pobytu, którą wydaje się co 10 lat, otrzymałem na ten okres, tj. 10 lat, prawo wykonywania zawodu lekarza w Polsce. Czy mam prawo do uzyskania prawa wykonywania zawodu na czas nieokreślony?" - pyta czytelnik.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Jednym z warunków uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza w Polsce jest posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Warunku tego nie spełnia lekarz spoza Unii Europejskiej. Dlatego traktowany jest na odrębnych zasadach.

Decyduje izba lekarska

Odrębność ta polega przede wszystkim na tym, że przyznanie mu prawa wykonywania zawodu zależy od decyzji okręgowej rady lekarskiej, na terenie której lekarz cudzoziemiec zamierza wykonywać zawód. Wyraża się to w treści art. 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, gdzie w odniesieniu do lekarzy cudzoziemców konsekwentnie używa się sformułowania: ?można przyznać prawo", w odróżnieniu od sformułowania: ?przyznaje prawo", stosowanego wobec lekarzy z Polski i Unii w art. 5-5b. Różnica ta wskazuje na to, że w przypadku lekarza spełniającego warunek obywatelstwa i pozostałe warunki określone w ustawie, nakazuje ona okręgowej radzie lekarskiej przyznanie prawa wykonywania zawodu. Natomiast w przypadku lekarza niespełniającego warunku obywatelstwa (cudzoziemcy spoza Unii) ustawa zezwala okręgowej radzie lekarskiej na przyznanie prawa wykonywania zawodu, o ile spełnione są pozostałe warunki określone w ustawie. W związku z powyższym tylko lekarze z państw członkowskich Unii Europejskiej mają prawo do uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza w Polsce. Lekarzom cudzoziemcom prawo takie nie przysługuje. Oni uprawnieni są jedynie do ubiegania się o przyznanie prawa wykonywania zawodu.

Prawo wykonywania zawodu na czas określony

Lekarzom spełniającym warunek posiadania obywatelstwa prawo wykonywania zawodu przyznaje się na stałe. Natomiast lekarzom cudzoziemcom spoza Unii prawo wykonywania zawodu może zostać przyznane na stałe albo na czas określony. Decyzja należy do okręgowej rady lekarskiej (OKR) i podejmowana jest w formie uchwały. Od uchwały OKR przysługuje odwołanie do Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL).
Odwołanie nie wymaga zachowania określonej formy, wystarczy, że wynika z niego niezadowolenie z podjętej uchwały. Powinno zostać wniesione za pośrednictwem OKR w terminie 14 dni od dnia doręczenia lekarzowi decyzji w jego sprawie. Po upływie tego terminu decyzja OKR staje się prawomocna. Zaskarżenie prawomocnej decyzji OKR może być dokonane tylko przez ministra zdrowia.

Jak się odwoływać?

NRL uprawniona jest do uchylenia uchwały OKR sprzecznej z prawem lub z wydanymi przez siebie uchwałami i regulaminami. W tym wypadku chodzi o uchwałę nr 104/97/II z 26 września 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy, a także o regulamin stanowiący załącznik do tej uchwały. Ponieważ ani prawo, ani wyżej wymienione uchwała i regulamin nie ograniczają kompetencji OKR do podjęcia decyzji w sprawie przyznania cudzoziemcowi prawa wykonywania zawodu na czas określony, uprawnienia kontrolne NRL ograniczają się wyłącznie do kwestii formalnych. Na uchwałę NRL przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, którą wnosi się za pośrednictwem NRL w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji NRL. Kontrola sądu dotyczyć będzie zgodności decyzji NRL z prawem.
Przyznawanie prawa wykonywania zawodu lekarza należy do zadań samorządu lekarskiego. Ustawa o izbach lekarskich stanowi, że samorząd lekarski w wykonywaniu swoich zadań jest niezależny i podlega tylko przepisom ustawy. Dlatego zakres kontroli sądowej uchwał samorządu lekarskiego powinien ograniczać się do kontroli zgodności tych uchwał z obowiązującymi ustawami.

Podstawa prawna:
1) art. 5, 7 i 57 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz.U. nr 21, poz. 204 ze zm.),
2) art. 1 ust. 2, art. 14, art. 25 ust. 1 oraz art. 35 ust. 2 ustawy z 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30, poz. 158 ze zm.),
3) art. 128 i 129 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Grupa Rx sp. z o.o. Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.