Powszechny obowiązek dostosowania pomieszczeń

  • Sławomir Molęda
19-09-2012, 11:23

Obowiązek dostosowania pomieszczeń do wymagań działalności leczniczej dotyczy nie tylko byłych 
ZOZ-ów, lecz również praktyk zawodowych. Termin składania programów dostosowawczych został przedłużony do końca tego roku. Dostosowanie wcześniej złożonych programów do wymogów nowego rozporządzenia nie wymaga uzyskania powtórnej opinii inspekcji sanitarnej. Jeżeli dostosowanie wymaga przebudowy pomieszczeń, należy wziąć pod uwagę przepisy prawa budowlanego.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Przed wejściem w życie ustawy o działalności leczniczej wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia wykorzystywane do prowadzenia tej działalności, były określone odrębnie dla ZOZ-ów, praktyk lekarskich i praktyk pielęgniarskich. Nowe rozporządzenie ministra zdrowia z 26 czerwca br. w sprawie tych wymagań dotyczy ogółu podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym również praktyk zawodowych. Pomieszczenia praktyk powinny spełniać wymagania ogólne określone w § 14, 16, 25, 27, 29, 30, 36 i 39 oraz wymagania szczegółowe określone dla ambulatoriów w zał. nr 2 do rozporządzenia. Poza unormowaniami nowego rozporządzenia pozostają jedynie pomieszczenia i urządzenia medycznych laboratoriów diagnostycznych, zakładów badań diagnostycznych oraz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, które podlegają przepisom odrębnym.

Według harmonogramu

Podmioty, które nie spełniają wymagań określonych w nowym rozporządzeniu, mają obowiązek dostosować się do nich w terminie do końca 2016 r. Wypada podkreślić, iż termin dostosowawczy dotyczy wyłącznie tych podmiotów, które wykonywały działalność leczniczą w dniu wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej, tj. 1 lipca 2011 r. Podmioty, które rozpoczęły lub rozpoczną działalność po tej dacie, nie mogą skorzystać z terminu dostosowawczego; muszą spełniać wymagania już w dniu rozpoczęcia działalności. Dotyczy to również tych podmiotów, które rozpoczynają działalność w pomieszczeniach przejętych po ZOZ-ach i praktykach.

Dostosowanie pomieszczeń następuje na podstawie programu dostosowawczego, który należy złożyć inspekcji sanitarnej do zaopiniowania i przedstawić organowi rejestrowemu. Program dostosowawczy powinien zawierać wykaz niedostosowanych pomieszczeń, opis ich stanu, propozycje rozwiązań, które pozwolą na dostosowanie ich do odpowiednich przepisów rozporządzenia oraz terminy wykonania. Program powinien być opatrzony datą sporządzenia i podpisany przez kierownika danego podmiotu. Inspekcja sanitarna wymaga dostarczenia programu w trzech egzemplarzach, a ponadto złożenia przez kierownika pisemnego oświadczenia, że przedstawiony program obejmuje wszystkie pomieszczenia i urządzenia, które nie odpowiadają wymogom rozporządzenia. Opinia inspekcji wydawana jest w drodze decyzji administracyjnej, a zatem opinia negatywna powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o trybie odwoławczym. Zaopiniowany program przedstawia się organowi prowadzącemu rejestr, którym jest wojewoda — w odniesieniu do podmiotów leczniczych, okręgowa rada lekarska — w odniesieniu do praktyk lekarskich lub okręgowa rada pielęgniarek i położnych — w odniesieniu do praktyk pielęgniarek i położnych.

Odroczony termin

Termin przedstawienia programów dostosowawczych został początkowo określony na 30 czerwca br. Programy przedstawione w tym terminie musiały opierać się na poprzednich przepisach, ponieważ nowe rozporządzenie weszło w życie dopiero 1 lipca. Aby umożliwić uwzględnienie przepisów nowego rozporządzenia, przesunięto termin przedstawienia programów do 31 grudnia br. Zaznaczono przy tym, iż programy przedstawione w poprzednim terminie zachowują moc prawną pod warunkiem, że zostaną dostosowane do nowych przepisów i przedstawione w nowym terminie organowi rejestrowemu. Dostosowane programy nie wymagają ponownej opinii inspekcji sanitarnej.

Zgodnie z prawem budowlanym

Chociaż programy dostosowawcze dotyczą wyłącznie dostosowania pomieszczeń i urządzeń do wymagań określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia, sporządzając je trzeba wziąć pod uwagę wymagania wynikające z prawa budowlanego. Jeżeli bowiem przewidziane rozwiązania będą wymagały przebudowy obiektu, to konieczne będzie wystąpienie o pozwolenie na budowę. A pozwolenie nie zostanie wydane, jeśli planowane rozwiązania nie będą spełniały warunków określonych w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie to zawiera szereg warunków szczególnych przewidzianych dla budynków opieki zdrowotnej, jak również dla budynków użyteczności publicznej (do których należą budynki opieki zdrowotnej), a także dla pomieszczeń pracy i służby zdrowia. Modyfikacja tych warunków wymaga uzyskania ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnienia jej z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym i zastosowania się do jej wskazań.


PODSTAWA PRAWNA
1. art. 106 ust. 1 i art. 207 ustawy o działalności leczniczej;
2. art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 29 czerwca 2012 r., poz. 742);
3. art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego;
4. art. 9 Prawa budowlanego;
5. § 4 i 13 ust. 2 rozporządzenia ministra zdrowia z 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 29 czerwca 2012 r., poz. 739);
6. § 2 rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 ze zm.)

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda

Najważniejsze dzisiaj

Tematy

Puls Medycyny

Prawo / Powszechny obowiązek dostosowania pomieszczeń
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.