Polityka lekowa: Priorytety i wyzwania dla branży farmaceutycznej RAPORT PULSU MEDYCYNY

K. Jakubiak
13-07-2017, 08:44

Polityka lekowa jest bardzo ważnym elementem polityki zdrowotnej państwa. Jej opracowanie, zgodnie z zaleceniami WHO, powinno odbywać się z zaangażowaniem wszystkich interesariuszy. Aby ułatwić prowadzenie między nimi dialogu, redakcja „Pulsu Medycyny” podjęła inicjatywę zbadania opinii ekspertów i decydentów oraz zorganizowania konferencji, na której wszyscy zainteresowani mogli omówić najważniejsze kwestie związane z polityką lekową.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Nie mamy w Polsce strategicznego dokumentu dotyczącego polityki lekowej. Ponad 80 proc. krajów na świecie ma już taką politykę, najczęściej sformułowaną w postaci jednego dokumentu. Nasz rząd rozpoczął prace nad jego opracowaniem.

Niniejszy raport przedstawia opinie zebrane w ramach naszego projektu za pomocą ankiety wysłanej do osób, które mają największy wpływ na system ochrony zdrowia oraz na rozwój polskiej medycyny, w tym zwłaszcza do ekspertów zajmujących się zagadnieniami polityki lekowej. Drugą część stanowi sprawozdanie z konferencji, w czasie której odbyły się trzy debaty poruszające najważniejsze problemy: strategiczne kierunki kształtowania polityki lekowej, kwestie jej finansowania oraz barier ograniczających jej skuteczne prowadzenie.

Badanie ankietowe

W naszym badaniu skupiliśmy się na szukaniu tego, co jest potrzebne, aby w Polsce powstała dobra i skuteczna polityka lekowa. Opinie zostały zebrane na podstawie ankiet, które redakcja wysłała do 250 osób. Ankieta była rozsyłana zarówno w formie papierowego kwestionariusza, jak i drogą elektroniczną jako plik do wypełnienia. Zawierała ona 47 punktów — problemów związanych z polityką lekową, które należało ocenić pod kątem ich ważności. W drugiej części była możliwość wskazania trzech priorytetów istotnych dla skutecznego wprowadzenia polityki lekowej.

Od ankietowanych otrzymaliśmy w sumie 77 odpowiedzi. Za najważniejszy problem polityki lekowej uznano zapewnienie stałej dostępności do leków ratujących życie. To wskazanie świadczy o odpowiedzialności osób zajmujących się farmacją, ponieważ dostępność tych leków powinna stanowić priorytet dla całej branży — resortu zdrowia, płatnika publicznego, producentów leków, systemu ich dystrybucji i zakładów opieki zdrowotnej. Drugim co do ważności problemem okazała się transparentność decyzji podejmowanych przez organy administracji publicznej. Za priorytet uznano również takie zdefiniowanie celów polityki lekowej, aby uwzględniały interesy różnych interesariuszy, czyli pacjentów, państwa, sektora farmaceutycznego i lekarzy, a także aby wszyscy oni byli zaangażowani w jej tworzenie i kształtowanie.

Dostęp do najnowszych terapii oraz wykorzystywanie leków innowacyjnych też uznano za jedną z najważniejszych kwestii. Z tym wiążą się kryteria wyboru leków refundowanych i określania poziomu refundacji — sprawy bardzo istotne, związane ze wskazaniem potrzebnych zmian w poziomie współpłacenia pacjentów.

Refundacja leków powinna być tworzona w kontekście epidemiologii i zmian demograficznych oraz uwzględniać zarówno koszty bezpośrednie, jak i pośrednie.

W dokumencie WHO poświęconym zasadom tworzenia polityki lekowej opisane są główne elementy, które powinny się znaleźć w tym w strategicznym opracowaniu rządowym. Są to równocześnie obszary regulowane prawnie, których dotyczą prace legislacyjne parlamentu oraz decyzje rządu. WHO promuje ideę leków podstawowych (ang. essentials drugs). Ten pomysł nie jest wykorzystywany w Polsce, w pewnym stopniu można o nim mówić przy mechanizmie ustalania listy leków refundowanych. Do głównych elementów polityki lekowej WHO zalicza m.in. systemy zaopatrzenia i dystrybucji leków, a także regulacje prawne dotyczące zapewnienia ich jakości, utworzenie i finansowanie krajowej agencji do spraw leków. 

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: K. Jakubiak

Najważniejsze dzisiaj

Puls Medycyny

Polityka lekowa / Polityka lekowa: Priorytety i wyzwania dla branży farmaceutycznej RAPORT PULSU MEDYCYNY
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.