Połączenie zakładów pracy nie może pogarszać sytuacji pracowników

Sławomir Molęda partner w Kancelarii Kondrat i Partnerzy
opublikowano: 10-04-2017, 14:36

„W ramach nowej ustawy o sieci szpitali władze naszego powiatu chcą połączyć lecznictwo ambulatoryjne (wiele przychodni poz i poradni specjalistycznych) z zadłużonym szpitalem powiatowym o II stopniu referencyjności. Dyrektor lecznictwa ambulatoryjnego i pracownicy nie zgadzają się na to.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Przejęcie pracowników ma nastąpić według art. 23 Kodeksu pracy. Sprawdziłam, że jest to rozwiązanie umowy o pracę i zawarcie w ciągu 7 dni nowej na warunkach nowego pracodawcy. Może więc być wprowadzony inny sposób pracy i płacy, a kto nie podpisze, odchodzi. Zapytałam o to na zebraniu z władzami. Otrzymałam odpowiedź, że się mylę, a pracownicy przechodzą na takich warunkach, jakie mają obecnie w lecznictwie ambulatoryjnym. Jaka jest więc właściwa interpretacja art. 23 Kodeksu pracy? Czy jeśli pensja podstawowa zostaje bez zmian, to co z dodatkami, np. funkcyjnymi? Co z premią ustaloną przez dyrekcję i związki? Czy można dokonać połączenia zakładów wbrew pracownikom i dyrekcji oraz negatywnym opiniom pacjentów?” — zadaje pytania czytelniczka.

Ustawa o sieci szpitali ma na celu utworzenie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Oprócz leczenia szpitalnego, system ma obejmować także opiekę specjalistyczną realizowaną w poradniach przyszpitalnych. Aby poradnia ambulatoryjna uzyskała status poradni przyszpitalnej, musi zostać włączona do struktur szpitala jako jego komórka organizacyjna. Stąd decyzja władz powiatu o połączeniu lecznictwa ambulatoryjnego ze szpitalem. Bez takiego połączenia szpital nie będzie mógł zapewnić kompleksowej opieki zdrowotnej, co stanowi jeden z warunków uzyskania kwalifikacji do sieci. 

Projekt ustawy o sieci w wersji zatwierdzonej przez rząd zawiera specjalne unormowania dla podmiotów powstałych w wyniku połączenia. Ich kwalifikacja do sieci może nastąpić w terminie późniejszym o 3 miesiące od kwalifikacji innych szpitali, a mianowicie do 26 września. Warunkiem kwalifikacji jest przedstawienie dyrektorowi oddziału wojewódzkiego NFZ dokumentów potwierdzających połączenie: do 20 czerwca uchwały o połączeniu, a do 21 września zaświadczenia o wpisie do rejestru wojewody.

Decyzja powiatu najważniejsza

Przyjmując, że lecznictwo ambulatoryjne i szpital prowadzone są w formie SP ZOZ-ów, ich połączenie może nastąpić albo przez przeniesienie całego mienia jednego zakładu do drugiego, albo utworzenie nowego zakładu. Skoro oba zakłady należą do powiatu, to decyzja leży w gestii rady powiatu, która podejmuje uchwałę o połączeniu. W uchwale określa się termin, w którym ma nastąpić połączenie, czyli wykreślenie przejętego zakładu z rejestru wojewody i KRS-u oraz odpowiednie wpisy w tychże rejestrach dotyczące szpitala. 

Warto zaznaczyć, iż ustawa o sieci szpitali zezwala na połączenie w terminie wcześniejszym niż 3 miesiące od podjęcia uchwały. Połączenie następuje bez postępowania likwidacyjnego, a do pracowników przejmowanego zakładu stosuje się art. 23(1) Kodeksu pracy, o czym wyraźnie stanowi ustawa o działalności leczniczej. Jeżeli zakłady działają w formie spółek, to ich połączenie następuje na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. W tym przypadku art. 23(1) ma również zastosowanie.

Władze powiatu mają prawo połączyć należące do powiatu podmioty lecznicze bez względu na sprzeciw pracowników i dyrekcji oraz opinie pacjentów. Mają tylko obowiązek zapewnić, by pracownicy obydwu zakładów zostali poinformowani o terminie połączenia, jego przyczynach oraz prawnych, ekonomicznych i socjalnych skutkach dla pracowników, a ponadto o planowanych zmianach warunków pracy i płacy. 

Taka informacja o połączeniu powinna zostać udzielona na piśmie przez dyrekcje obydwu zakładów, na co najmniej 30 dni przed terminem połączenia. W pierwszej kolejności powinna zostać przekazana związkom zawodowym, a w przypadku braku organizacji związkowych — bezpośrednio pracownikom.

Bez zmiany warunków zatrudnienia

Do pracowników stosuje się art. 23(1) Kodeksu pracy, który gwarantuje im przejście do nowego pracodawcy na dotychczasowych warunkach. Propozycje zatrudnienia na nowych warunkach, do których trzeba się ustosunkować w terminie 7 dni, składa się tylko tym pracownikom, którzy zostali zatrudnieni na innej podstawie niż umowa o pracę, tj. na podstawie powołania, wyboru lub mianowania. Art. 23(1) stanowi, że w razie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Oznacza to, że pracownicy lecznictwa ambulatoryjnego staną się z dniem połączenia pracownikami szpitala. Ich warunki zatrudnienia pozostaną niezmienione także w zakresie wynikającym z dotychczasowego systemu wynagradzania. 

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Szpitala nie będą wprawdzie wiązać porozumienia ani regulaminy wydane przez zakład lecznictwa ambulatoryjnego, jednak uprawnienia, jakie na ich podstawie nabyli poszczególni pracownicy, pozostaną w mocy. Staną się one bowiem elementami składowymi indywidualnych stosunków pracy. Dlatego dodatki funkcyjne i premie ustalone z dyrekcją lecznictwa ambulatoryjnego będą obowiązywały dyrekcję szpitala. 

Ewentualne negocjacje ze związkami zawodowymi

Samo połączenie zakładów nie może zatem spowodować pogorszenia warunków zatrudnienia. Ich ewentualna zmiana wymaga podjęcia działań dodatkowych. Jeżeli szpital zamierza podjąć takie działania, to powinien przede wszystkim — jak wyżej wspomniałem — zawiadomić o nich, udzielając informacji o połączeniu. Jeżeli w łączonych zakładach działają związki zawodowe, to należy podjąć z nimi negocjacje na temat planowanych zmian. Efektem negocjacji powinno być zawarcie stosownego porozumienia w terminie 30 dni od udzielenia informacji. 

Po tym terminie dyrekcja może podjąć samodzielne decyzje, lecz także wtedy, gdy porozumienie nie zostanie zawarte, ma obowiązek uwzględnić ustalenia dokonane ze związkami w trakcie negocjacji. Za niedopełnienie tych obowiązków grozi dyrektorowi szpitala grzywna albo kara ograniczenia wolności. Negocjacji nie trzeba podejmować, jeśli w łączonych zakładach nie ma organizacji związkowych.

Łączenie firm to nie powód do zwolnień

Tak więc zmiana warunków zatrudnienia, jaka mogłaby nastąpić w wyniku połączenia, nie może zajść bez uprzedzenia pracowników. Jeżeli ma doprowadzić do pogorszenia tych warunków, np. do obniżenia płac, to wymaga dodatkowo złożenia wypowiedzeń zmieniających, chyba że dany pracownik zgodzi się dobrowolnie na zmianę swoich warunków w drodze porozumienia stron. Trzeba przy tym pamiętać, że połączenie zakładów nie może być przyczyną zwolnień. Wobec tego nowy pracodawca nie może dążyć do pozbycia się pracowników poprzez zaproponowanie warunków skrajnie niekorzystnych. 

Dodatkowe wypowiedzenia ani porozumienia nie są konieczne, gdy warunki zatrudnienia mają się zmienić na korzystniejsze, np. wynagrodzenia ulegną podwyższeniu. Taka zmiana może nastąpić również z mocy prawa, poprzez samo połączenie zakładów, gdy szpitalny system wynagradzania okaże się korzystniejszy od ambulatoryjnego. Kodeks pracy stanowi bowiem, iż postanowienia umów o pracę nie mogą być mniej korzystne niż przepisy prawa pracy, do których zalicza się postanowienia układów i porozumień zbiorowych, regulaminów wynagradzania itp.

 

PODSTAWA PRAWNA

1. projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk sejmowy nr 1322);

2. art. 66 i 67 ustawy o działalności leczniczej;

3. art. 9, 18 i 23(1) Kodeksu pracy;

4. art. 26(1) i 35 ust. 1 pkt 4 ustawy o związkach zawodowych;

5. wyrok Sądu Najwyższego z 14 kwietnia 2015 r. 

(sygn. II PK 137/14).

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda partner w Kancelarii Kondrat i Partnerzy

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.