Polacy badają skuteczność metod kardiochirurgicznych

Monika Wysocka
opublikowano: 05-01-2004, 00:00

Osiem polskich oŚrodków bierze udzia3 w miźdzynarodowym programie STICH, oceniajIcym odleg3I skutecznoŚĺ dwóch metod leczenia kardiochirurgicznego u chorych z pozawa3owI niewydolnoŚciI serca w porównaniu z intensywnym leczeniem zachowawczym.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
W badaniu bierze udzia3 35 oŚrodków amerykaEskich, 13 europejskich (w tym 8 polskich), 9 kanadyjskich i 2 australijskie. Program, którego koordynatorem jest Duke University w Stanach Zjednoczonych, uzyska3 grant National Institute of Health. Bździe trwa3 cztery lata.
Po zawale serca czźsto powstajI rozleg3e blizny lub tźtniaki, które sprawiajI, ne serce *le siź kurczy i znacznie siź powiźksza. To zaŚ pociIga za sobI zwiźkszenie zapotrzebowania na tlen i gorszI pracź serca jako pompy t3oczIcej krew - co powoduje jego niewydolnoŚĺ.
,Powiźkszenie objźtoŚci lewej komory jest wannym czynnikiem ryzyka niewydolnoŚci serca i zgonu. Badanie STICH ma wyjaŚniĺ, czy wszczepianie pomostów (by-passów) aortalno-wieEcowych wraz z wykonaniem rekonstrukcji lewej komory, aby poprawiĺ jej warunki hemodynamiczne, powoduje zmniejszenie odleglej ŚmiertelnoŚci w ciIgu 5 lat i poprawia jakoŚĺ nycia tych pacjentów" - wyjaŚnia prof. Zygmunt Sadowski z Instytutu Kardiologii w Warszawie.
Hipoteza rewaskularyzacji wieEcowej zak3ada, ne u chorych z dysfunkcjI lewej komory i chorobI wieEcowI kwalifikujIcI siź do pomostowania, monna osiIgnIĺ poprawź ukrwienia miźŚnia sercowego przez by-pass oraz wyd3unenie odleg3ego przenycia pacjentów w porównaniu z samym leczeniem zachowawczym. Druga hipoteza rekonstrukcji lewej komory zak3ada, ne u chorych z powiźkszeniem lewej komory, optymalizacja jej wielkoŚci i kszta3tu metodI chirurgicznej rekonstrukcji w skojarzeniu z by-passem i leczeniem zachowawczym, poprawia odleg3e przenycie bez hospitalizacji z przyczyn sercowych w porównaniu z by-passem i leczeniem zachowawczym, ale bez chirurgicznej rekonstrukcji komory serca.
,NiewydolnoŚĺ serca staje siź obecnie istotnym problemem zdrowotnym obejmujIcym dunI populacjź, a rokowania w tej grupie pacjentów sI wciIn niedobre: choroba powoduje pogorszenie jakoŚci nycia i przedwczesny zgon. Z tego punktu widzenia badanie wyjaŚniajIce, który ze sposobów postźpowania z tymi chorymi jest najbardziej skuteczny, jest bardzo wanne" - mówi prof. Z. Sadowski.
Jego zdaniem, udzia3 polskich klinik w takim badaniu Świadczy o wysokiej pozycji naszych oŚrodków kardiologicznych i kardiochirurgicznych na Świecie i tź pozycjź dodatkowo umacnia.
STICH jest naukowym badaniem z losowym doborem chorych i grupI kontrolnI. Do trzech grup (A, B, C) szeregowani sI chorzy z niedokrwiennI (najczźŚciej pozawa3owI) niewydolnoŚciI lewej komory oraz zaawansowanI chorobI wieEcowI, kwalifikujIcI do wykonania pomostów aortalno-wieEcowych (by-passów), gdy nie ma monliwoŚci koronaroplastyki.
Do grup B i C kwalifikowani sI pacjenci, którzy ponadto wykazujI rozleg3I bliznź lub tźtniak w Ścianie przedniej lewej komory, odpowiednie do rekonstrukcji chirurgicznej. Do programu w3Iczani sI mźnczy*ni i kobiety wykazujIcy wskazania i bez przeciwwskazaE, powynej 18 lat, którzy podpiszI ŚwiadomI zgodź na udzia3 w badaniu.
Badanie STICH, uwzglźdniajIc rozwój i doŚwiadczenie medycyny XX wieku, dokonuje oceny naukowej, czy wspó3czesna kardiochirurgia i kardiologia dysponujI nowymi metodami ratowania nycia w grupach chorych z pozawa3owI niewydolnoŚciI serca, obciInonych wysokim ryzykiem zgonu.

Kardiologia
Ekspercki newsletter przygotowywany we współpracy z kardiologami
ZAPISZ MNIE
×
Kardiologia
Wysyłany raz w miesiącu
Ekspercki newsletter przygotowywany we współpracy z kardiologami
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Monika Wysocka

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.