Podsumowanie zmian w refundacji aptecznej od 1 września 2022 r.

KM/IQVIA
opublikowano: 24-08-2022, 15:16

Z refundacji aptecznej od września zostanie wycofanych 66 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, a włączonych zostanie 74 innych.Poziom współpłacenia i wzrost dopłat pacjenta od 1 września 2022

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Na wrześniowej liście poziom współpłacenia pacjenta obniżono dla 233 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.
Na wrześniowej liście poziom współpłacenia pacjenta obniżono dla 233 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.
FOT. Archiwum

Tak jak informowaliśmy na początku sierpnia, wrześniowe wykazy refundacyjne przynoszą duże zmiany m.in. dla pacjentów z cukrzycą. Refundacją objęte będą kolejne leki inkretynowe, zostały też złagodzone niektóre kryteria, uprawniające do refundowanych już analogów GLP-1 i flozyn.

Przedstawiamy podsumowanie najważniejszych zmian w refundacji aptecznej od 1 września 2022 r., przygotowane przez IQVIA.

Według obwieszczenia obwieszczenia ministra zdrowia z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, z refundacji aptecznej wycofano 66 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, a włączono do niej 74 inne.

Finansowanie uzyskały 3 substancje czynne lub kombinacje substancji czynnych:

 • Sitagliptinum – produkt Januvia firmy Merck Sharp and Dohme B.V (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 20 marca 2007 r.) w doustnej terapii, w skojarzeniu z metforminą: cukrzyca typu 2 u pacjentów, u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osiągnąć dobrej kontroli glikemii, wartość HbA1c>7% (przez co najmniej 3 miesiące);
 • Sitagliptinum + Metformini hydrochloridum – produkt Janumet firmy Merck Sharp & Dohme B.V. (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 16 sierpnia 2008 r.) w doustnej terapii, w skojarzeniu z metforminą: cukrzyca typu 2 u pacjentów, u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osiągnąć dobrej kontroli glikemii, wartość HbA1c>7% (przez co najmniej 3 miesiące);
 • Vildagliptinum – produkt Galvus firmy Novartis Europharm Limited (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 25 września 2007 r.) w doustnej terapii, w skojarzeniu z metforminą: cukrzyca typu 2 u pacjentów, u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osiągnąć dobrej kontroli glikemii, wartość HbA1c>7% (przez co najmniej 3 miesiące).

1 substancja czynna utraciła finansowanie:

 • Ranitidinum – produkt Ranitydyna Aurovitas firmy Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o., dotychczas dostępny we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji.

Obwieszczenie rozszerza zakres finansowania dla 6 już refundowanych substancji czynnych:

We wskazaniu cukrzyca dla substancji czynnych refundowanych w ramach grup limitowych 251.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe – flozyny – Canagliflozinum (produkt Invokana) oraz Dapagliflozinum (produkt Forxiga). Produkty te od września 2022 roku będą refundowane w zmienionym wskazaniu, co powinno przełożyć się na zwiększenie dostępności do terapii wśród chorych (pogrubiono fragmenty dodane): Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi z HbA1c ≥ 7,5% oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako:

 1. potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub
 2. uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub
 3. obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej:
 • wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥60 lat dla kobiet,
 • dyslipidemia,
 • nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu,
 • otyłość.

Podobne rozszerzenie wskazania przewidywane jest również dla substancji czynnych refundowanych w ramach grupy 252.0 Leki przeciwcukrzycowe – agoniści GLP-1 – Dulaglutidum (produkt Trulicity) oraz Semaglutidum (produkt Ozempic). Produkty te od września 2022 roku będą refundowane w zmienionym wskazaniu, co powinno przełożyć się na zwiększenie dostępności do terapii wśród chorych (pogrubiono fragmenty dodane): Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi z HbA1c ≥ 7,5%, z otyłością definiowaną jako BMI ≥30 kg/m2 oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako:

 1. potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub
 2. uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub
 3. obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej:
 • wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥60 lat dla kobiet,
 • dyslipidemia,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • palenie tytoniu.

Lurasidonum – produkt Latuda, od września 2022 roku będzie refundowany w szerszej populacji pacjentów (pogrubiono fragmenty dodane): Schizofrenia u pacjentów od 13. roku życia po nieskuteczności lub w przypadku przeciwwskazań do terapii pozostałymi lekami przeciwpsychotycznymi II generacji.

Ciclosporinum – produkt Ikervis w postaci kropli do oczu, od września 2022 roku będzie refundowany we wskazaniu ciężkiego zapalenia rogówki u dorosłych pacjentów z zespołem suchego oka, u których nie nastąpiła poprawa pomimo stosowania preparatów sztucznych łez.

Poziom współpłacenia pacjenta obniżono dla 233 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.

Zmiany przekraczające 10 zł dotyczą tylko 1 z nich. Największe obniżki dotyczą następujących produktów: Seebri Breezhaler (Glycopyrronii bromidum, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 44 µg, 30 kaps. + 1 inhalator) – o 20,79 zł, Aquacel AG+ Extra (Emplastri collagenosa, wzmocniony opatrunek w technologii hydrofiber z dodatkiem srebra 20x30 cm, opatrunek, 600 cm², 1 szt.) – o 9,35 zł w przypadku bezpłatnego poziomu odpłatności oraz o 7,87 zł w przypadku poziomu odpłatności 30%, Aquacel Ag Foam (Emplastri antimicrobiotica, przylepny opatrunek piankowy w technologii hydrofiber z dodatkiem srebra 25x30 cm, opatrunek, 750 cm², 1 szt.) – o 6,15 zł w przypadku bezpłatnego poziomu odpłatności oraz o 4,30 zł w przypadku poziomu odpłatności 30%. Obniżka w przypadku produktu Seebri Breezhaler związana jest z obniżeniem urzędowej ceny zbytu tego produktu, natomiast obniżka poziomu współpłacenia pacjenta dla opakowań Aquacel AG+ Extra i Aquacel Ag Foam związana jest ze zmianą podstawy limitu w grupie 220.14, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra regulujące poziom wilgotności rany. Od września 2022 roku limit w tej grupie wyznaczać będzie produkt Atrauman Ag 10x10 cm (Emplastri antimicrobiotica, opatrunek jałowy z maścią zawierający srebro 100 cm², 1 szt.).

Z kolei wzrost dopłat pacjenta dotyczy 186 opakowań. W przypadku 15 z nich wzrost ceny przekracza 10 zł. Największe podwyżki dotyczą następujących produktów: Novo-Helisen Depot (wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego, stężenie 3 – 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml, 2 fiol. po 4,5 ml) – o 452,70 zł, Rekovelle (Folitropinum delta, roztwór do wstrzykiwań, 72 µg/2,16 ml, 1 wstrzykiwacz 2,16 ml + 9 igieł / 1 wstrzykiwacz 2,16 ml + 15 igieł) – o 90,57 zł, Menopur (Menotropinum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1200 j.m. FSH + 1200 j.m. LH, 1 fiol. z proszkiem + 2 amp.-strz.po 1ml) – o 80,51 zł oraz Gonal-f (Follitropinum alfa, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie do wstrzykiwacza półautomatycznego, 900 j.m. (IU)/1,5 ml (66 µg/1,5 ml), 1 wstrzykiwacz) – o 60,38 zł. Podwyżki te związane są ze zmianami podstaw limitu w grupach 214.1, Alergeny kurzu domowego oraz 69.1, Hormony płciowe – gonadotropiny. Od września 2022 roku limity w tych grupach wyznaczać będą odpowiednio produkty NovoHelisen Depot (wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego, stężenie: 1 – 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; 2 – 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; 3 – 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml, 3 fiol. po 4,5 ml) oraz Ovaleap (Follitropinum alfa, roztwór do wstrzykiwań, 900 j.m./1,5 ml, 1 wkład 1,5ml + 20 igieł iniekcyjnych).

Urzędowe ceny zbytu zostały obniżone dla 88 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, średnio o 2,4%. Zmiany przekraczające 10 zł dotyczą 4 z nich, z czego największe dotyczą produktów: Ovaleap (Follitropinum alfa, roztwór do wstrzykiwań, 900 j.m./1,5 ml, 1 wkład 1,5ml + 20 igieł iniekcyjnych) – o 35,68 zł, Seebri Breezhaler (Glycopyrronii bromidum, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 44 µg, 30 kaps. + 1 inhalator) – o 25,65 zł oraz Oxyduo (Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40+20 mg, 60 szt.) – o 11,62 zł. W przypadku produktu Seebri Breezhaler obniżka ceny związana jest z utratą wyłączności rynkowej tego produktu.

Jednocześnie, urzędowe ceny zbytu zostały podniesione w przypadku 27 opakowań produktów znajdujących się na listach, średnio o 16,9%. Zmiany przekraczające 10 zł dotyczą 5 z nich. Największe podwyżki dotyczą produktów: Fraxodi (Nadroparinum calcicum, roztwór do wstrzykiwań, 19000 j.m. Axa/ml, 10 amp.-strz.po 1 ml oraz 11400 j.m. Axa/0,6 ml, 10 amp.-strz.po 0,6 ml) – o odpowiednio 15,32 zł i 13,36 zł oraz Mercaptopurinum VIS (Mercaptopurinum, tabl., 50 mg, 30 szt.) – o 14,58 zł.

Refundacja 75+

Na liście „S” nie pojawiła się żadna nowa substancja czynna, żadna substancja nie utraciła także finansowania. Lista „S” obejmuje 29 nowych opakowań, przy jednoczesnym wycofaniu 30 innych opakowań.

Zmiany w refundacji leków dla kobiet w ciąży od września 2022

Na liście bezpłatnych leków dla kobiet ciężarnych znalazło się 11 nowych opakowań leków, 3 opakowania zostały natomiast z niej usunięte. Lista nie została poszerzona o żadną substancję czynną, żadna substancja nie straciła również finansowania.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Nowe obwieszczenie refundacyjne od 1 września 2022. MZ wylicza zmiany

Zolgensma - najdroższy lek na świecie stosowany w SMA będzie refundowany od 1 września

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.