Po podpisaniu kontraktu nie można skracać godzin pracy

  • Sławomir Molęda
19-12-2012, 23:02

„Posiadam kontrakt z NFZ na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień. Składając ofertę, deklarowałem spełnienie określonych warunków koniecznych i tzw. rankingowych, za które otrzymałem dodatkowe punkty. Dotyczyło to m.in. godzin pracy lekarzy specjalistów, w zakresie poradni dla dzieci i młodzieży zadeklarowałem pełny wymiar czasu pracy. Moja deklaracja związana była z osobistym przekonaniem, że otrzymany kontrakt pod względem liczby punktów będzie porównywalny ze złożoną ofertą. W rzeczywistości był dużo niższy. Po podpisaniu kontraktu zwróciłem się o proporcjonalne zmniejszenie godzin pracy specjalistów, lecz otrzymałem odpowiedź odmowną z powołaniem na art. 158 ustawy. Jednocześnie w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej przyjęto zasadę, że liczba godzin pracy lekarzy mogła być zmniejszona w stosunku do zgłoszonej w ofercie proporcjonalnie do obniżenia kontraktu. Czy mogę ponownie wystąpić do NFZ o zgodę na proporcjonalne zmniejszenie liczby godzin pracy?” — pyta kierownik NZOZ-u.

Proporcjonalne zmniejszenie liczby godzin pracy może być przedmiotem negocjacji przed podpisaniem kontraktu. Skrócenie godzin przez zmianę zawartego kontraktu nie jest dopuszczalne, ponieważ wymiar czasu pracy lekarzy specjalistów należy do warunków, które podlegały ocenie przy wyborze oferty. Jeżeli NFZ nie zgodzi się na podwyższenie kontraktu w ramach ustaleń dotyczących wysokości kwoty zobowiązania na następny rok, to pozostaje dostosowanie się do propozycji funduszu albo rozwiązanie kontraktu.

Negocjować należy 
przed zawarciem kontraktu

Wielkość kontraktu określana jest przez liczbę jednostek rozliczeniowych stosowanych w poszczególnych zakresach świadczeń (punkt, porada, osobodzień). Jest ona proponowana przez oferenta, który przedstawia ofertę ilościowo-cenową dla danego zakresu i miejsca udzielania świadczeń. W zakres tej oferty wchodzą: potencjał wykonawczy (podwykonawcy, personel, zasoby), harmonogram udzielania świadczeń oraz harmonogram pracy personelu lub jego dostępność godzinowa.
Dokonując wyboru oferty, NFZ ma dwie możliwości: może przyjąć ją w całości albo zaproponować zmiany, takie jak obniżenie wielkości kontraktu. Jedynie w tym pierwszym przypadku oferent musi zawrzeć kontrakt, ponieważ pozostaje związany własną ofertą. W drugim przypadku może negocjować warunki, na jakich zgodzi się na obniżenie kontraktu, ponieważ propozycja funduszu nie jest dla niego wiążąca. Fundusz nie jest władny do samodzielnego ustalania wielkości kontraktu i obniżania jej bez zgody oferenta. Świadczeniodawca nie „otrzymuje” kontraktu, lecz ustala go z funduszem. Zawarcie kontraktu na warunkach zaproponowanych przez NFZ oznacza zgodę na obniżenie go bez żadnych zastrzeżeń. Gdyby czytelnik zgodził się na obniżenie kontraktu pod warunkiem proporcjonalnego zmniejszenia wymiaru godzin pracy, to wtedy kwestia ta mogłaby stać się przedmiotem negocjacji.

Wymiar godzin pracy 
to główny element oferty

Nie jest wykluczone, że fundusz przystałby na takie rozwiązanie, tak jak uczynił to w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Przypuszczam, że proporcjonalne obniżenie liczby godzin było właśnie skutkiem negocjacji podjętych z oferentami, którzy takie zastrzeżenia przedstawili. Nie sądzę natomiast, by NFZ „przyjmował zasady” w tym zakresie, zwłaszcza po zawarciu kontraktów.

Po pierwsze, płatnik powinien pro-
wadzić postępowanie konkursowe zgodnie z przepisami, więc wprowadzenie takiej zasady wymagałoby uprzedniej zmiany przepisów. Po drugie, NFZ jest zobowiązany zapewnić równe traktowanie wszystkich ubiegających się o zawarcie kontraktu. Jeżeli zatem oferent został wybrany do zawarcia kontraktu, ponieważ zadeklarował większy wymiar godzin pracy od innych, to nie może oczekiwać, że po zawarciu kontraktu będzie mógł pracować w wymiarze mniejszym. Nie pozwala na to przywołany art. 158 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Unieważnia on z mocy prawa każdą zmianę kontraktu dotyczącą warunków, które podlegały ocenie przy wyborze oferty. Zmiana taka jest dopuszczalna tylko w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć. Obniżenie kontraktu zaproponowane przed jego podpisaniem z pewnością do takich okoliczności nie należy.

Nie ma możliwości zmiany treści

Zarezerwowanie większego wymiaru czasu pracy lekarza specjalisty przekłada się na jakość i dostępność świadczeń. Z drugiej strony dostępność lekarza po wyczerpaniu kontraktu staje się zbędna. Czas zarezerwowany dla funduszu mógłby zostać wykorzystany do udzielania świadczeń poza kontraktem. Chociaż dostosowanie godzin pracy do wielkości kontraktu jest rozwiązaniem racjonalnym, to jednak powinno odbywać się na etapie postępowania konkursowego, a nie dopiero po wyeliminowaniu konkurentów.

Ustalony w kontrakcie wymiar czasu pracy lekarza specjalisty obowiązuje przez cały okres, na jaki kontrakt został zawarty. Fundusz nie może go zmienić, a co więcej, świadczeniodawca nie może go z tego powodu wypowiedzieć. Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowią, że kontrakt nie może zostać wypowiedziany z powodu braku zgody jednej ze stron na zmianę jego treści. Jedyne, co może ulec zmianie w tej sytuacji, to kwota zobowiązania kontraktowego, która w przypadku kontraktów kilkuletnich ustalana jest corocznie. Ustalenie wymaga zgody świadczeniodawcy, a jeśli ten jej odmówi, to kontrakt ulegnie rozwiązaniu z końcem lutego następnego roku. W kolejnym postępowaniu konkursowym czytelnik powinien postarać się o proporcjonalne zmniejszenie wymiaru czasu pracy jeszcze przed podpisaniem kontraktu.


PODSTAWA PRAWNA
1. art. 134 ust. 1, art. 142 ust. 6 i art. 158 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
2. § 32 i 42 ust. 1 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda

Najważniejsze dzisiaj

Puls Medycyny

Prawo / Po podpisaniu kontraktu nie można skracać godzin pracy
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.