Plebiscyt "Przyszłość Medycyny" - sylwetki kandydatów

Redakcja
opublikowano: 14-06-2019, 11:23

Ideą plebiscytu „Przyszłość Medycyny” jest wyrażenie uznania dla wyróżniających się studentów i świeżo upieczonych absolwentów medycyny. Przedstawiamy sylwetki kandydatów biorących udział w plebiscycie i zachęcamy do głosowania.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

W plebiscycie "Przyszłość Medycyny" można zagłosować na stronie http://przyszlosc.pulsmedycyny.pl/. Poniżej przedstawiamy sylwetki kandydatów.

KRZYSZTOF BARTNIK

W 2012 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące nr 2 im. Mikołaja Reja w Kraśniku i rozpoczął studia na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. W trakcie studiów był członkiem Zarządu Samorządu Studentów oraz piastował stanowisko przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Kulturalnego Studentów UM w Lublinie. W 2015 r. przeniósł się na Warszawski Uniwersytet Medyczny. Jako student wyróżniał się na tle innych znacznym zaangażowaniem w projekty naukowe. Przez trzy lata pełnił funkcję przewodniczącego Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii WUM, gdzie zajmował się tematyką niespokrewnionych dawców komórek macierzystych oraz dawców szpiku kostnego. W trakcie pracy w kole osiągał liczne sukcesy, w tym: I miejsce na Konferencji Studenckiej w Lublinie w 2017 r., współorganizacja konferencji Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów w 2017 r. w Warszawie, postery na konferencjach Polskiego Towarzystwa Tranplantacyjnego i Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Jeszcze w trakcie studiów jako pierwszy autor opublikował dwie istotne publikacje: "Bone marrow harvest in donors with anaemia" - Vox Sanguinis (IF = 2.105) oraz "Continuous Mononuclear Cell Collection (cMNC) protocol impact on hematopoietic stem cell collections in donors with negative collection predictors - Transfusion and Apheresis Science" (IF = 1.755). 

Ukończył I Wydział Lekarski w 2018 r., obecnie odbywa staż podyplomowy w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym przy ulicy Banacha. W grudniu 2018 r. został uhonorowany prestiżową nagrodą nadaną przez Naczelną Radę Lekarską za osiągnięcie najlepszego w Polsce wyniku na Lekarskim Egzaminie Końcowym w 2018 r.. Podczas stażu jako drugi autor opublikował pracę "Prior blood donations do not affect efficacy of G-CSF mobilization nor outcomes of haematopoietic stem cell collection in healthy donors" - Vox Sanguinis (IF = 2.105).

Obecnie współpracuje z zespołem LEPoLEK będąc współautorem oraz przygotowując materiały dla studentów i lekarzy przygotowujących się do Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Jest zainteresowany rozpoczęciem specjalizacji z radiologii. W wolnym czasie uczęszcza do Pracowni Radiologii Zabiegowej i Interwencyjnej przyglądając się i asystując do zabiegów. W tym obszarze medycyny pragnie rozwijać się naukowo, czego pierwszym krokiem będzie rekrutacja do Szkoły Doktorskiej.

Prywatnie kochający mąż oraz pasjonat koszykówki i kalisteniki. Przez cały okres trwania studiów należał do AZS reprezentując uczelnie w koszykówce. Dodatkowo ukończył szkołę muzyczną pierwszego stopnia, komponował utwory i grał na gitarze w zespole thrash metalowym.

MAGDALENA BAZGIER

Studentka VI roku kierunku lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodnicząca SKN przy Klinice Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUMed w roku akademickim 2018/2019 oraz SKN Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Dziecięcej w roku akademickim 2017/2018. Jedna z pomysłodawczyń i organizatorka sześciu edycji konferencji "Spotkania z Pediatrią" oraz przewodnicząca komitetu organizacyjnego I Ogólnopolskiej Edycji Konferencji "Spotkania z Pediatrią". Interesuje się kardiologią dziecięcą, pediatrią i chirurgią dziecięcą. Współautorka artykułu "Spektrum problemów kardiologicznych w dystrofiach mięśniowych. Historia naturalna, diagnostyka i leczenie", który został opublikowany w czasopiśmie "KlinikaPediatryczna".

Jako uczestnik czynny reprezentowała GUMed podczas:

 • 15th Warsaw International Medical Congress (maj 2019 r.) - II miejsce w Sesji Pediatrycznej
 • VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Chirurgia Dziecięca” w Poznaniu, gdzie zajęła II miejsce za prezentację pracy „Zastosowanie endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej w przypadku jatrogennego uszkodzenia dróg żółciowych” (czerwiec 2018 r.),
 • III Wrocławskiej Konferencji Ogólnopediatrycznej (marzec 2018 r.).

Współautorka pracy „Left ventricular volumes and function is affected by the cardiac fibrosis in patients with Becker and Duchenne muscular dystrophies in CMR”, zaprezentowanej podczas 53rd Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology".

W roku akademickim 2018/2019 otrzymywała stypendium naukowe przyznane przez rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Laureatka konkursu "ABC Interny" w 2016 r. Jest pomysłodawczynią i współprowadzącą audycję "Ciała Obce", w której razem z gośćmi obala mity i popularyzuje nauki medyczne. Jako jedna z 20 studentów kierunku lekarskiego z całej Polski uczestniczyła w 11. edycji Areopagu, który odbył się w sierpniu 2018 r.

Od 2016 r. aktywnie uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez Gdański Uniwersytet Medyczny, które popularyzują wiedzę medyczną (Medyczny Dzień Nauki, Piknik na Zdrowie, Nauka dla Zdrowia). W latach 2016-2018 pracowała przy projekcie NOMED-AF, a w 2018 r. SOPKARD PLUS.

Działalność naukową łączy z pracą, w której realizuje swoją pasję do nauczania języków obcych.

BARTOSZ BIENIAS

Student V roku kierunku lekarsko-dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Aktywnie działa w Studenckim Kole Naukowym przy Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej będąc kierownikiem projektów w:

 • mini-grant: Analiza porównawcza wytrzymałości mechanicznej metakrylanu metylu (PMMA) zbrojonego długimi oraz krótkimi włóknami szklanymi, węglowymi oraz aramidowymi.
 • mini-grant: Analiza i ocena zmian wytrzymałości mechanicznej materiałów kompozytowych w zależności od wzmocnienia włóknami szklanymi, węglowymi i aramidowymi.

Autor publikacji naukowych w czasopismach recenzowanych:

 • "Analiza porównawcza ukształtowania powierzchni zwarcia w protezach całkowitych metodą klasyczną Gysiego i bioczynnością – BPS", Protetyka stomatologiczna, 2017
 • "Ocena właściwości mechanicznych polimetakrylanu metylu zbrojnego włóknami szklanymi", Protetyka stomatologiczna, 2018
 • "Mechanical strength evaluation of poly (methyl methacrylate) reinforced with long glass, carbon and aramidfibres", Polimery, 2019

Osiąga wysokie miejsca na kongresach i konferencjach międzynarodowych:

 • I miejsce na 1. Kongresie Unii Stomatologii Polskiej – Badanie wytrzymałości mechanicznej tworzywa akrylowego zbrojonego włóknami: szklanymi, węglowymi, aramidowymi; Poznań 2017
 • II miejsce na XX Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Stomatologii im. Michała Kłopotowskiego; Łódź 2017
 • II miejsce – 13th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists, Warszawa 2017, "Comparative analysis of the mechanical properties of polymethylmethacrylate resin reinforced with glass, carbon or aramid fibers in the form of rovings"
 • III miejsce – VIII International Students Conference of Young Medical Researchers, Wrocław 2018, "Comparative analysis of the mechanical properties of polymethylmethacrylate resin reinforced with glass, carbon or aramid fibers in the form of rovings"

MICHAŁ CZARNOGÓRSKI

Student VI roku Wydziału Lekarskiego GUMed. Jest aktywnie zaangażowany w pracę naukową Kliniki Hematologii i Transplantologii, kieruje Kołem Naukowym przy Klinice. Złożył projekt grantu naukowego w konkursie NCN miniatura, aktywnie uczestniczy również w pracach społecznych na rzecz uczelni, biorąc udział w organizacji Dni Otwartych GUMed.

KAJETAN GRODECKI

Studentem VI roku I Wydziału Lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz doktorant w I Katedrze i Klinice Kardiologii WUM (wszczęcie przewodu doktorskiego w kwietniu 2019 roku).

Jego podstawowe zainteresowania naukowe to: przezskórne zabiegi sercowo-naczyniowe (szczególnie przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej) oraz ich optymalizacja z wykorzystaniem tomografii komputerowej, a także nowe technologie w medycynie jak druk 3D czy rozszerzona rzeczywistość.

Jest współautorem kilkunastu prac naukowych, których sumaryczny impact factor przekracza 35. Kieruje projektami badawczymi oraz bierze udział w licznych projektach naukowych. Do najważniejszych z nich należy realizacja badań nad subkliniczną zakrzepicą zastawki aortalnej w ramach VII edycji Diamentowego Grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Współtworzy rejestry dedykowane monitorowaniu wyników leczenia degeneracji bioprotez aortalnych metodą przezskórną (ViV-TAVI) oraz implantacji zastawek aortalnych z dostępu przez tętnicę szyjną (POL-CAROTID).

Za osiągnięcia naukowe dwukrotnie otrzymał stypendium Ministra Zdrowia oraz nagrodę indywidualną II stopnia Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

KORNELIA KLIŚ

Studenta VI roku kierunku lekarskiego na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz III roku informatyki na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Interesuje się neurochirurgią. Od czterech lat jest przewodniczącą Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii CM UJ, które w tym czasie trzykrotnie zdobyło tytuł najlepszego koła naukowego na Wydziale Lekarskim. Od roku jest także przewodniczącą Studenckiego Koła Naukowego Otorynolaryngologii Dziecięcej.

Jako członek Studenckiego Towarzystwa Naukowego aktywnie angażuje się w organizację międzynarodowej konferencji studenckiej International Medical Students’ Conference poprzez organizację sesji tematycznych z zakresu neurologii i neurochirurgii, nauk podstawowych oraz „Case Report”. Wielokrotnie organizowała także warsztaty poruszające tematykę neurochirurgii, neuroradiologii, a także laryngologii.

Pełniła funkcję sekretarza i wiceprzewodniczącej Studenckiego Towarzystwa Naukowego CM UJ, obecnie jest członkiem Komisji Rewizyjnej.

W trakcie studiów była autorem i współautorem 33 wystąpień konferencyjnych, z których 13 otrzymało nagrody i wyróżnienia. Zdobyła również pierwsze miejsce w Międzynarodowym Konkursie Preparatorskim „Scalpellum Aureum 2015”. Jest współautorem 15 publikacji naukowych, w tym opublikowanych w prestiżowych czasopismach takich jak "European Radiology", "Journal of Clinical Medicine", "Journal of Neurosurgery", "World Neurosurgery" oraz "British Journal of Neurosurgery" (w trzech z tych publikacji jest pierwszym autorem) o łącznym wskaźniku impact factor 27,18. 

Jest również kierownikiem dwóch projektów badawczych:

 • „Związek krętości tętnic mózgowych ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego i powstawaniem tętniaków wewnątrzczaszkowych”, finansowany w ramach programu Diamentowy Grant 2018;
 • „Wpływ obecności tętniaka wewnątrzczaszkowego na parametry biomechaniczne tętnic mózgowych – opracowanie modelu matematycznego”, finansowany w ramach projektu Najlepsi z Najlepszych! 3.0.

Jest także laureatką wyróżnienia Polskiej Akademii Nauk dla studentów pracujących naukowo „Laur Medyczny im. dr. Wacława Mayzla”.

W swojej działalności naukowej wykorzystuje znajomość informatyki i języków programowania tworząc własne oprogramowanie do pomiarów niezbędnych parametrów na podstawie badań obrazowych i analizy uzyskanych danych. 

ANNA NAGÓRKA

Studentka VI roku kierunku lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Członek zespołu badawczego: 

 • MOLTEST Kardio+ - badanie oceniające stan zdrowia wieloletnich palaczy tytoniu w województwie pomorskim,
 • Sopkard - holistyczna ocena stanu zdrowia piątoklasistów sopockich szkół podstawowych, udział w 3 edycjach programu realizowanego we współpracy z Miastem Sopot,
 • Maraton - badanie wpływu uprawiania biegów długodystansowych na stan zdrowia biegaczy-amatorów we współpracy z AWFiS w Gdańsku, 
 • Bądź Zdrów - badanie ankietowe oceniające stan wiedzy maturzystów na temat chorób sercowo-naczyniowych, współpraca z Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie.

Współautorka publikacji w czasopiśmie "Arterial Hipertention": "Prevalence of hypertension among chronic smokers: findings from the early lung cancer detection programme MOLTEST BIS".

Współautorka ustnych doniesień naukowych:

 • Nałogowe palenie tytoniu a nadmierna masa ciała. Sposób dystrybucji tkanki tłuszczowej u wieloletnich palaczy - prelegentka I Studenckiej Konferencji Internistycznej,
 • Tętent koni czy zebr? Pułapka w diagnostyce różnicowej ostrego bólu brzucha - współautorka plakatu nagrodzonego III miejscem III Studenckiej Konferencji Internistycznej, 
 • Wpływ treningu wytrzymałościowego na występowanie nadciśnienia tętniczego, wartości CRP oraz lipidogramu w grupie wieloletnich maratończyków - współautorka doniesienia wygłoszonego podczas XXXIII Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Kardiologicznej, 
 • Wpływ długodystansowego biegu na mięsień sercowy - mierzony parametrami uszkodzenia mięśnia sercowego, współautorka doniesienia wygłoszonego podczas XXXII Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Kardiologicznej,
 • Influence of endurance training on respiratory system - współautorka streszczenia pracy zakwalifikowanej do sesji plakatowej European Respiratory System Congress w Madrycie (wrzesień 2019)

Przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Prewencji i Dydaktyki GUMed, reprezentującego uczelnię w roku akademickim 2018/2019 w prestiżowym konkursie Czerwonej Róży w kategorii Najlepsze Koło Naukowe.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego III Studenckiej Konferencji Internistycznej oraz współorganizatorka dwóch poprzednich edycji. 

Inne osiągnięcia, stypendia, działalność społeczna:

 • wielokrotna stypendystka: Marszałka Województwa Pomorskiego, JM Rektora GUMed, Wójta Gminy Kosakowo, Stowarzyszenia na rzecz Dzieci Artystycznie Uzdolnionych Gminy Kosakowo
 • najlepsza absolwentka Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni (2010 r.), absolwentka III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni z tytułem Primus Inter Pares (2013 r.)

Aktywny uczestnik działań promujących zdrowie: Piknik na Zdrowie, Nauka dla Zdrowia, Medyczny Dzień Nauki.

Miłośniczka języka francuskiego, trzykrotna laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Frankofońskiej im. Jerzego Lisowskiego (2008-2011).

DOMINIK TATERRA

Pochodzi z Gdyni, gdzie ukończył program matury międzynarodowej IB w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarki Wojennej RP. W 2014 r. rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Aktualnie jest studentem V roku kierunku lekarskiego. Jest członkiem międzynarodowej grupy badawczej International Evidence-Based Anatomy Working Group pod kierownictwem prof. dr. hab. n. med. Jerzego Walochy oraz dr. hab. n. med. Krzysztofa Tomaszewskiego z Katedry Anatomii UJ CM. Celem grupy jest rozwijanie i promowanie idei Anatomii Opartej na Faktach (EBA) poprzez wytyczanie nowych standardów w EBA, prowadzenie wysokiej jakości badań anatomicznych i radiologicznych oraz przygotowywanie przeglądów systematycznych piśmiennictwa i meta-analiz nt. wybranych aspektów anatomii człowieka (szczególnie istotnych pod względem użyteczności klinicznej - np. opracowywanie nowych lub bezpieczniejszych dostępów chirurgicznych).

Obecnie prowadzi badania z zakresu anatomii kręgosłupa oraz patogenezy choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa. Jest autorem i współautorem 16 publikacji naukowych opublikowanych w renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych oraz ponad 30 wystąpień na międzynarodowych konferencjach naukowych (w tym m.in. w Stanach Zjednoczonych, Korei Południowej i Australii), za które był wielokrotnie nagradzany.

Jako jedyny naukowiec z Polski został wybrany prelegentem na jednej z największych konferencji neurochirurgicznych na świecie – European Association of Neurosurgical Societies Congress 2018, która odbyła się w Belgii.

Jest kierownikiem zespołu będącego beneficjentem grantu „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” (projekt pt. „Neuroanatomia oparta na faktach – znaczenie kliniczne wariantów anatomicznych w neurochirurgii”) organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Za swoje osiągnięcia był wielokrotnie nagradzany – został laureatem Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe dwukrotnie, laureatem „Studenckiego Nobla 2019”, Stypendium Fundacji Lotto „100 na 100”, Stypendium Województwa Pomorskiego oraz Stypendium Miasta Gdyni.

Udziela się w wolontariacie w fundacji Przystań Medyczna, której celem jest pomoc medyczna osobom bezdomnym, ubogim i społecznie wykluczonym. 

W przyszłości zamierza specjalizować się w neurochirurgii oraz kontynuować swoje badania naukowe.

PAWEŁ WASILEWICZ

Student 6. roku kierunku lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego zainteresowania medyczne to choroby wewnętrzne, pediatria i ultrasonografia. Od 4 lat działa jako aktywny członek trzech kół naukowych: Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Prewencji i Dydaktyki GUMed; Studenckiego Koła Naukowego Ultrasonografii przy Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii oraz Studenckiego Koła Geriatrycznego przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii (jest też przewodniczącym tego ostatniego).

Angażował się w wiele projektów społecznych, np.: Moltest Kardio +, Sopkard, Trójmiejscy Mocni, Sport Zdrowie Rodzina, Piknik na Zdrowie, Sopockie Targi Seniora, WOŚP. Podczas nich przebadał łącznie ponad 1500 osób.

Od 3 lat jest aktywnym członkiem komitetu organizacyjnego Studenckiej Konferencji Internistycznej, ogólnopolskiego wydarzenia cieszącego się ogromnym zainteresowaniem wśród studentów z całego kraju, a ostatnio także z zagranicy. W obecnej edycji wzięło udział ponad 200 uczestników. Jego zadania polegały między innymi na stworzeniu i prowadzeniu interaktywnego konkursu, pozyskaniu środków i sponsorów.

Czynny uczestnik 8 konferencji, w tym w języku angielskim. Jedna z jego prac na międzynarodowej konferencji Juvenes Pro Medicina 2019 w Łodzi zajęła III miejsce. 

Brał udział w 5 konkursach wiedzy ultrasonograficznej, w każdym z nich zajmował miejsca na podium, w tym 1. miejsce w międzynarodowym konkursie ultrasonograficznym odbywającym się na zjeździe EUROSON 2018 w Poznaniu, składającym się z części teoretycznej i praktycznej z pokazem badania jamy brzusznej. 

Finalista Konkursu Stowarzyszenia Czerwonej Róży 2019, w którym reprezentował Gdański Uniwersytet Medyczny w kategorii „Najlepszy Student Pomorza”.

Poza studiami preferuje aktywną formę spędzania wolnego czasu. Szczególnym zainteresowaniem darzy wszystko, co jest związane z górami: wycieczki piesze po szlakach, zdobywanie szczytów, wspinaczkę, ekstremalną jazdę na nartach.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Redakcja

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.