Październik miesiącem podwyżek

Sławomir Molęda
07-09-2006, 00:00

Ekspert prawny Pulsu Medycyny Sławomir Molęda analizuje, co naprawdę przyniesie lekarzom wywalczona przez nich strajkami ustawa o podwyżkach. Nowa ustawa dotyczy w takim samym stopniu zakładów publicznych, jak i niepublicznych, a także praktyk prywatnych, o ile zawarły z funduszem umowy na rok 2006 i zawrą je na rok 2007. W stosunku do świadczeniodawców poz ustawa znajdzie zastosowanie dopiero w przyszłym roku.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Zacznę od tego, że ustawa o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń, która została ogłoszona w Dzienniku Ustaw (Dz. U. nr 149, poz. 1076) i we wrześniu wchodzi w życie, nie ustala wysokości minimalnej podwyżki i nie przyznaje jej pracownikom. Nie daje więc podstaw do zgłaszania indywidualnych roszczeń o wypłatę podwyższonego wynagrodzenia, jakie dawała tzw. ustawa 203. Gwarantuje tylko przyznanie dodatkowych środków na podwyżki, które zostaną wypłacone kontrahentom Narodowego Funduszu Zdrowia.
Nowa ustawa dotyczy w takim samym stopniu zakładów publicznych, jak i niepublicznych, a także praktyk prywatnych, o ile zawarły z funduszem umowy na rok 2006 i zawrą je na rok 2007. W stosunku do świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej ustawa znajdzie zastosowanie dopiero w przyszłym roku. Ustawa nie obejmuje świadczeniodawców z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi.

Obliczanie podwyższonej wartości kontraktu

Wysokość przekazywanych środków dla wszystkich rodzajów świadczeń określana będzie z zastosowaniem podanego w załączniku do ustawy wskaźnika udziału kosztów pracy w kosztach poszczególnych rodzajów świadczeń. Wskaźnik ten dla podstawowej opieki zdrowotnej wynosi 0,63, dla ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - 0,59, a dla lecznictwa szpitalnego - 0,56. Najwyższy wskaźnik 0,72 przyznano leczeniu stomatologicznemu oraz pomocy doraźnej i transportowi sanitarnemu, najniższy 0,26 - świadczeniom zdrowotnym odrębnie kontraktowanym.
Aby obliczyć podwyższoną wartość kontraktu (PWK) we wszystkich rodzajach świadczeń, poza podstawową opieką zdrowotną, należy:
1) ustalić koszt pracy, czyli pomnożyć wskaźnik właściwy dla danego rodzaju świadczeń (W) przez kwotę zobowiązania funduszu określoną w kontrakcie (KZ),
2) ustalić podstawę wzrostu, czyli pomnożyć przez dwa kwotę zobowiązania funduszu za okres I półrocza 2006 r. według stanu na dzień 30 czerwca 2006 r. (KZP),
3) dodać odpowiedni procent kosztów pracy do podstawy wzrostu.
Obliczenia te można wyrazić następującymi wzorami:
PWK w 2006 r. =
(7,5% x W x KZ) + (2 x KZP);
PWK w 2007 r. =
(30% x W x KZ) + (2 x KZP).

Wyższa stawka kapitacyjna w 2007 roku

Aby ustalić podwyższoną stawkę kapitacyjną w podstawowej opiece zdrowotnej, należy:
1) ustalić wzrost stawki, czyli pomnożyć średnią stawkę kapitacyjną dla danego zakresu świadczeń poz (SSK), określoną w art. 3 ust. 4 ustawy, przez 30% oraz przez wskaźnik udziału kosztów pracy (W),
2) dodać ustalony wzrost do rocznej stawki kapitacyjnej obowiązującej w umowie zawartej na 2005 r. (SK).
Obliczenia te można wyrazić następującym wzorem:
PSK = (SSK x 30% x W) + SK
Ponieważ wszystkie składniki wzrostu stawki zostały określone w ustawie, mogę dla przykładu podać, że wzrost stawki kapitacyjnej w zakresie świadczeń lekarza poz w 2007 r. wyniesie 11,51 zł.
Podwyższoną stawkę kapitacyjną dla tych świadczeniodawców, którzy nie mieli kontraktu na 2005 r., obliczać się będzie opierając się na średniej stawce kapitacyjnej obowiązującej w kontraktach na ten rok, zawartych w danym oddziale funduszu.

Zmiana kontraktów

W celu przekazania środków na 2006 r. dyrektorzy oddziałów wojewódzkich funduszu powinni dokonać jednostronnej zmiany kontraktów w terminie 14 dni od dnia wejścia ustawy w życie. Zmiana będzie polegała na podwyższeniu kwoty zobowiązania funduszu do wysokości określonej w ustawie. rodki na podwyżki w 2007 r. zostaną uwzględnione w kontraktach na ten rok.
Przekazane środki mają pokryć podwyżki wynagrodzeń dla pracowników (wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy), dla osób udzielających świadczeń na podstawie umów cywilnoprawnych oraz dla świadczeniodawców udzielających świadczeń osobiście. O podziale mają decydować świadczeniodawcy. Wpływ na ich decyzje mogą mieć związki zawodowe, a tam, gdzie związków nie ma - przedstawiciel zatrudnionych, ponieważ świadczeniodawcy zobowiązani zostali do podejmowania decyzji o podziale środków w uzgodnieniu z nimi. Jednakże w przypadku nieuzgodnienia stanowisk w terminie 30 dni od dnia przekazania pierwszych propozycji, decyzje podejmują samodzielnie. Swobodę świadczeniodawców w tym zakresie ograniczają postanowienia układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania, których zmiana wymaga zgody związków zawodowych. W ZOZ-ach publicznych prowadzonych w formie jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego ograniczenia wynikają z wysokości stawek określonych rozporządzeniem ministra zdrowia.
Ponadto ustawa stanowi, że wzrost wynagrodzenia jednej osoby nie może w stosunku rocznym przekroczyć 40 proc. jej przeciętnego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym wejście ustawy w życie, natomiast w ogóle nie przysługuje osobom, których wynagrodzenie przekracza siedmiokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, podawanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów emerytalnych (obecnie 16 990,89 zł).

Podstawa prawna:
ustawa z 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. (Dz.U. nr 149, poz. 1076)Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda

Najważniejsze dzisiaj
Puls Medycyny
Prawo / Październik miesiącem podwyżek
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.