Otwarcie praktyki zawodowej będzie premiowane ulgą na start

Sławomir Molęda, partner w Kancelarii Kondrat i Partnerzy
opublikowano: 21-03-2018, 00:00

Zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze pół roku prowadzenia działalności gospodarczej to najważniejsza z zachęt do jej podejmowania, przewidziana w Konstytucji Biznesu. Inne to możliwość bezterminowego zawieszenia działalności bądź załatwiania spraw przez telefon. Powołana zostanie również instytucja rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. Nowe przepisy zaczną obowiązywać pod koniec kwietnia lub na początku maja.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Konstytucja Biznesu to pakiet ustaw normujących na nowo zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. W zestawie akt znalazły się: Prawo przedsiębiorców oraz ustawy regulujące działalność Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, a ponadto firm zagranicznych. Konstytucja zastąpi dotychczasową ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, zachowując jednak większość obowiązujących rozwiązań. Zmiany mają na celu wprowadzenie dodatkowych ułatwień i gwarancji dla niezakłóconego korzystania z wolności gospodarczej.

Pół roku bez składek na ZUS

Największym ułatwieniem będzie „ulga na start”, czyli całkowite zwolnienie z opłacania składek, jakie zostało przewidziane dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Przypomnę, że chodzi o niebagatelną kwotę 1232 zł miesięcznie, bo tyle w sumie wynoszą składki na komplet ubezpieczeń społecznych wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, ubezpieczeniem zdrowotnym oraz składką na Fundusz Pracy. 

Obecnie początkujący przedsiębiorca może korzystać tylko z tzw. małego ZUS-u, czyli obniżenia składek do kwoty 520 zł. Nowe przepisy dodają możliwość skorzystania z ulgi na start przez pierwsze 6 miesięcy. Po tym okresie można przez kolejne 24 miesiące opłacać składki na „mały ZUS” na dotychczasowych zasadach. Ulga na start nie jest obowiązkowa i w każdej chwili można z niej zrezygnować, dokonując zgłoszenia do ubezpieczeń i przechodząc na „mały ZUS”. Warunki skorzystania z ulgi są analogiczne do tych, jakie obowiązują dla „małego ZUS-u”: rozpoczęcie działalności po raz pierwszy bądź po upływie co najmniej 5 lat od zamknięcia poprzedniej oraz niewykonywanie usług na rzecz byłego pracodawcy. Z ulgi nie będą zatem mogli skorzystać lekarze, którzy zmienią jedynie formę zatrudnienia: z pracowniczej na kontraktową. 

Ułatwienia w rejestracji

Innym ułatwieniem ma być tzw. działalność nieewidencjonowana. Chodzi o prowadzony na bardzo niewielką skalę biznes, z którego przychód nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 1050 zł miesięcznie. Taką działalność niskoprzychodową będzie można wykonywać bez zarejestrowania. Niestety, możliwość ta nie obejmie lekarzy, ponieważ nie dotyczy działalności reglamentowanej, która (jak działalność lecznicza) wymaga dodatkowej rejestracji, zezwolenia bądź koncesji. 

W zakresie rejestracji działalności pojawią się tylko pewne uproszczenia. Na wszystkie organy rejestrowe, także izby lekarskie i wojewodów, zostanie nałożony obowiązek wydawania z urzędu zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru. Organy rejestrowe zostaną również zobligowane do prostowania z urzędu oczywistych omyłek i błędów. Zniesiony zostanie wymóg podawania numeru REGON, który wkrótce zostanie zupełnie wyeliminowany z obrotu. Identyfikacja przedsiębiorców będzie odbywała się wyłącznie na podstawie numeru NIP.

Do Kodeksu postępowania administracyjnego zostaną dodane przepisy umożliwiające załatwianie spraw urzędowych telefonicznie tudzież za pomocą innych środków łączności bądź komunikacji elektronicznej (e-mail, SMS). Takie sprawy będą utrwalane w aktach w formie protokołu lub adnotacji podpisanej przez zainteresowaną stronę. Petenci uzyskają prawo do oceny działania urzędów, w tym także konkretnych urzędników.

Bezterminowe zawieszenie działalności

Ułatwieniem będzie również możliwość zawieszenia prowadzonej działalności na czas nieokreślony. Obowiązujące przepisy zezwalają na zawieszenie trwające maksymalnie 2 lata. Przekroczenie tego terminu nie będzie już skutkowało wykreśleniem przedsiębiorcy z ewidencji. Pozostanie tylko minimalny okres zawieszenia, trwający 30 dni bądź przez cały luty. 

Z zawieszenia będą ponadto mogli skorzystać niektórzy przedsiębiorcy zatrudniający pracowników. Chodzi o sytuacje, w których wszyscy pracownicy przebywają na urlopach: macierzyńskich, wychowawczych bądź rodzicielskich. Przy czym powrót pracownika z urlopu nie będzie obligował do natychmiastowego podjęcia zawieszonej działalności. Przedsiębiorca będzie mógł poprzestać na wypłacaniu mu wynagrodzenia przestojowego.

Zabezpieczenie praw przedsiębiorców

W Prawie przedsiębiorców będą wyraźnie zapisane fundamentalne prawa zabezpieczające swobodę przedsiębiorczości. Urzędy zostaną zobowiązane do kierowania się zasadą zaufania do przedsiębiorcy, rozstrzygania spraw na jego korzyść oraz udzielania mu informacji o warunkach działalności. Sprawy mają być załatwiane w sposób budzący zaufanie i bezstronny. Organy nie będą mogły odstępować od utrwalonej praktyki bez uzasadnionej przyczyny. Za naruszenie praw przedsiębiorcy urzędnicy będą pociągani do odpowiedzialności. 

Na straży tych praw będzie stał Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, powoływany przez premiera na 6-letnią kadencję. Do zadań rzecznika będzie należało występowanie o wydawanie objaśnień prawnych lub rozstrzygnięć rozbieżności wykładni prawa, wszczynanie i uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych na prawach prokuratora, a także wnoszenie skarg nadzwyczajnych do Sądu Najwyższego oraz kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Stwierdzając naruszenie praw przedsiębiorcy, rzecznik będzie mógł występować o wszczęcie postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego. Urzędy zostaną zobowiązane do współdziałania z rzecznikiem, udostępniania mu akt, składania wyjaśnień oraz udzielania pomocy.

Konstytucja Biznesu została już ostatecznie uchwalona przez Sejm i obecnie oczekuje na podpis prezydenta. Konstytucja wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

 

PODSTAWA PRAWNA

1. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. — Prawo przedsiębiorców (http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2051_u/$file/2051_u.pdf);

2. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2053_u/$file/2053_u.pdf);

3. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2052_u/$file/2052_u.pdf);

4. art. 1, 2, 49 pkt 10 i 143 pkt 3-5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2055_u/$file/2055_u.pdf).

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda, partner w Kancelarii Kondrat i Partnerzy

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.