Opublikowano rozporządzenie w sprawie orzekania o stanie zdrowia farmaceuty

MS/PAP
opublikowano: 28-10-2021, 14:22

Specjalnie powołana komisja składająca się z trzech lekarzy specjalistów orzeka o stanie zdrowia farmaceuty i jego zdolności do wykonywania pracy farmaceuty. W przypadku wykazania, że dalsze wykonywanie zawodu lub określonych czynności przez farmaceutę zagraża pacjentowi, komisja niezwłocznie wydaje orzeczenie o stanie zdrowia farmaceuty.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Opublikowano rozporządzenie w sprawie składu i sposobu działania komisji orzekającej oraz trybu orzekania o stanie zdrowia farmaceuty
FOT. Archiwum

W dzienniku urzędowym 25 października br. zostało opublikowane rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 20 października 2021 r. w sprawie składu i sposobu działania komisji orzekającej oraz trybu orzekania o stanie zdrowia farmaceuty.

Kto wchodzi w skład komisji orzekającej o stanie zdrowia farmaceuty

Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem komisja składa się z:

 • trzech lekarzy specjalistów wykonujących zawód lekarza co najmniej od 5 lat oraz posiadających specjalizację w odpowiedniej dziedzinie medycyny,
 • przewodniczącego komisji, którego wyznacza okręgowa rada aptekarska spośród członków komisji,
 • jeżeli postępowanie dotyczy farmaceuty pełniącego zawodową lub okresową służbę wojskową - dwóch lekarzy wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej.

Ci lekarze nie mogą zasiadać w komisji orzekającej o stanie zdrowia farmaceuty

Z komisji wykluczony jest lekarz, który:

 • został zawieszony w prawie wykonywania zawodu albo ograniczony w zakresie czynności w wykonywaniu zawodu lekarza,
 • został ukarany karą upomnienia lub nagany orzeczoną przez sąd lekarski,
 • jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia farmaceuty, którego dotyczy postępowanie,
 • pozostaje z farmaceutą, którego dotyczy postępowanie, w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
 • pozostaje z farmaceutą, którego dotyczy postępowanie, w stosunku nadrzędności lub podrzędności służbowej.

Przewodniczący pilnuje terminów i gromadzi dokumentację

Do obowiązków przewodniczącego komisji należy w szczególności:

 • wyznaczenie terminu pierwszego posiedzenia komisji,
 • przedstawienie członkom komisji okoliczności sprawy, w której ma być wydane orzeczenie o stanie zdrowia farmaceuty, zwane dalej „orzeczeniem”,
 • wystąpienie do właściwych podmiotów o przekazanie dokumentacji niezbędnej do wydania orzeczenia,
 • zawiadomienie farmaceuty o terminie i miejscu stawienia się przed komisją.

Ponadto przewodniczący komisji zawiadamia farmaceutę oraz właściwą okręgową radę aptekarską o terminie i miejscu posiedzenia komisji co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia.

Dwa miesiące na wydanie orzeczenia o stanie zdrowia farmaceuty

Komisja ma nie więcej niż dwa miesiące od dnia jej powołania na wydanie orzeczenia na podstawie przeprowadzonego badania lekarskiego oraz zgromadzonej dokumentacji medycznej.

W uzasadnionych przypadkach okręgowa rada aptekarska może przedłużyć termin wydania orzeczenia, nie dłużej jednak niż do 6 miesięcy od dnia powołania komisji.

Komisja może skierować farmaceutę na dodatkowe badanie lekarskie lub obserwację w podmiocie leczniczym.

Gdy farmaceuta unika dodatkowych badań, decyzje podejmuje OIA

Jeżeli farmaceuta odmawia poddania się badaniu lekarskiemu, dodatkowemu badaniu lekarskiemu lub obserwacji w podmiocie leczniczym, lub nie stawia się w ponownie wyznaczonym terminie, przewodniczący bezzwłocznie powiadamia o tym okręgową radę aptekarską.

W takiej sytuacji okręgowa rada aptekarska wyznacza kolejny termin badania lekarskiego, dodatkowego badania lekarskiego lub obserwacji w podmiocie leczniczym.

W przypadku niestawienia się farmaceuty na kolejny termin badania lekarskiego, dodatkowego badania lekarskiego lub obserwacji w podmiocie leczniczym okręgowa rada aptekarska podejmuje uchwałę o zawieszeniu farmaceuty w prawie wykonywania zawodu albo o ograniczeniu w wykonywaniu ściśle określonych czynności, albo o umorzeniu postępowania, w terminie 2 tygodni od dnia, w którym miało się odbyć badanie lekarskie lub obserwacja w podmiocie leczniczym.

Orzeczenie komisji zapada większością głosów.

W niektórych sytuacjach komisja decyzje podejmuje niezwłocznie

Jeżeli postępowanie prowadzone przez komisję wskazuje, że dalsze wykonywanie zawodu lub ściśle określonych czynności przez farmaceutę grozi niebezpieczeństwem dla pacjentów, komisja niezwłocznie wydaje orzeczenie o stanie zdrowia farmaceuty.

Okręgowa rada aptekarska rozpatruje orzeczenie komisji nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia jego doręczenia.

Kiedy komisja spełni swoją rolę, zostaje rozwiązana

Komisja ulega rozwiązaniu z dniem podjęcia przez okręgową radę aptekarską uchwały o zawieszeniu farmaceuty w prawie wykonywania zawodu albo o ograniczeniu w wykonywaniu ściśle określonych czynności, albo o umorzeniu postępowania.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Gajewski: w opiece farmaceutycznej korzystajmy z doświadczeń innych krajów

MZ przypomina, jakie recepty mogą wystawiać farmaceuci. To leki gotowe o kategorii Rp

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.