OC farmaceuty

Sławomir Molęda
opublikowano: 05-04-2006, 00:00

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) dla farmaceutów nie są obowiązkowe, nie licząc obowiązku ubezpieczenia nakładanego na apteki w kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia. Decyzja o wykupieniu polisy ubezpieczeniowej zależy więc od zainteresowanego aptekarza.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Podejmując decyzję o wykupieniu plisy OC, warto wiedzieć, z jak szerokim zakresem odpowiedzialności można mieć do czynienia. Kwestia ta jest szczególnie złożona w przypadku farmaceuty zajmującego stanowisko kierownika apteki, któremu prawo farmaceutyczne przypisuje dodatkową odpowiedzialność za prowadzenie apteki.

Czynności fachowe

Każdy farmaceuta zatrudniony w aptece odpowiada za wykonywane przez siebie czynności fachowe, do których należy prawidłowe wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych, sprawdzanie ich jakości, udzielanie o nich informacji oraz sporządzanie leków recepturowych i aptecznych.
Kierownik apteki odpowiada ponadto za należytą organizację pracy w aptece, w tym za przyjmowanie, przechowywanie i identyfikację leków oraz za aseptyczne warunki ich sporządzania, za zakup leków wyłącznie z hurtowni farmaceutycznych, za przekazywanie informacji o działaniach niepożądanych i o podejrzeniu lub stwierdzeniu, że dany lek nie odpowiada wymaganiom jakościowym, za wstrzymywanie lub wycofywanie z obrotu i stosowania określonych leków. Odpowiada też za nadzór nad praktykami studenckimi, praktykami techników farmaceutycznych, za prowadzenie ewidencji zatrudnionych farmaceutów i techników farmaceutycznych oraz przekazywanie okręgowej izbie aptekarskiej danych do rejestru farmaceutów.

Odpowiedzialność za szkodę

Umowa o pracę. Zakres odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę zależy jednak nie tyle od zakresu obowiązków, co od formy zatrudnienia kierownika. Najmniejszy zakres odpowiedzialności jest w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. W tym przypadku tylko umyślne wyrządzenie szkody zobowiązuje do jej naprawienia w pełnej wysokości (warto zaznaczyć, że oferowane na rynku ubezpieczenia nie obejmują szkód wyrządzonych z winy umyślnej). Przy szkodzie nieumyślnej wysokość odszkodowania nie może przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia kierownika. Dotyczy to zarówno szkód wyrządzonych aptece, jak i klientom apteki, jej pracownikom czy innym osobom, o ile zostały wyrządzone przy wykonywaniu przez kierownika jego obowiązków.
Poszkodowany może domagać się odszkodowania tylko od apteki. Dopiero po wypłaceniu odszkodowania apteka może skierować roszczenia zwrotne do kierownika. Będzie jednak musiała wykazać okoliczności uzasadniające jego osobistą odpowiedzialność, a w przypadku braku podstaw do przypisania mu winy umyślnej - liczyć się z ograniczeniem wysokości roszczenia zwrotnego.
Umowa cywilnoprawna. Większy zakres odpowiedzialności spoczywać będzie z reguły na kierowniku zatrudnionym na podstawie umowy cywilnoprawnej. Zasady tej odpowiedzialności będą mogły zostać szczegółowo określone w umowie, łącznie z ustaleniem kar umownych. W braku odmiennych uregulowań umownych zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z nimi, kierownik zobowiązany jest do naprawienia w pełnej wysokości szkody wyrządzonej przez niedopełnienie swoich obowiązków, także w przypadku winy nieumyślnej. Każdy poszkodowany będzie mógł kierować swoje roszczenia do apteki lub bezpośrednio do kierownika, ponieważ w przypadku zatrudnienia cywilnoprawnego kierownik odpowiada za swoje działania solidarnie z apteką.
Właściciel apteki. Największy zakres odpowiedzialności ciąży na kierowniku będącym właścicielem apteki. Odpowiada on bowiem nie tylko za własne działania, ale także za działania wszystkich osób podległych jego kierownictwu. Do niego należy zaspokojenie wszelkich roszczeń kierowanych przeciwko aptece, zarówno z tytułu szkód wyrządzonych przez jej pracowników, jak i z tytułu niewykonania przez aptekę jej własnych zobowiązań. Natomiast jego roszczenia wobec pracowników odpowiedzialnych za szkodę podlegają wyżej wskazanym ograniczeniom. W przypadku właściciela kierującego apteką mamy więc do czynienia z połączeniem odpowiedzialności cywilnej farmaceuty i apteki.

Podstawa prawna:
1) art. 2a pkt 1-4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 9, poz. 108; zm. Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 885),
2) art. 88 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. nr 53, poz. 533 ze zm.),
3) art. 114-122 Kodeksu pracy,
4) art. 430 i 474 Kodeksu cywilnego.
Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Grupa Rx sp. z o.o. Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.