NOWE PRZEPISY O REJESTRACJI I OPODATKOWANIU W SPÓŁCE CYWILNEJ W 2004

opublikowano: 19-01-2004, 00:00

; ; Nasz ekspert prawny Sławomir Molęda wyjaśnia, jak się będzie rejestrowało spółkę cywilną w 2004 r. i czy dla lekarzy opłacalny będzie wybór podatku liniowego 19 proc. ;

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Spółka cywilna jest umową pomiędzy wspólnikami, przez którą zobowiązują się oni do współdziałania w określony sposób, w szczególności poprzez wniesienie wkładów, w dążeniu do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Lekarze zawiązują spółki cywilne w celu udzielania świadczeń zdrowotnych czy to w ramach grupowej praktyk lekarskiej czy też poprzez utworzenie i utrzymywanie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej.
Spółka cywilna nie jest uznawana przez prawo działalności gospodarczej za przedsiębiorcę, czyli za podmiot prawa odrębny od swoich wspólników. Za przedsiębiorców uznaje się poszczególnych wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Więc to poszczególni wspólnicy spółki cywilnej, a nie sama spółka, podlegają obowiązkowi rejestracji. Wspólnicy zgłaszają tylko nazwę (firmę) spółki, pod którą będą wspólnie działać.
Lekarze zawiązujący spółkę cywilną w celu utworzenia zakładu opieki zdrowotnej nadal rejestrują się w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminy. Z obowiązku rejestracji w gminie zwolnieni są natomiast lekarze prowadzący indywidualną bądź grupową praktykę lekarską, ponieważ zgodnie z art. 50c ustawy o zawodzie lekarza nie są oni przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej. Oni mogą poprzestać na zarejestrowaniu grupowej praktyki w okręgowej izbie lekarskiej.
W zakresie obowiązku rejestracyjnego novum polega na tym, że od 1 stycznia 2004 r. wraz ze zgłoszeniem działalności gospodarczej można złożyć w gminie równocześnie wniosek o wpis do krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej (REGON) oraz zgłoszenie identyfikacyjne NIP. Odrębnie należy dokonać zgłoszenia w ZUS.

Przychody z udziału w spółce cywilnej określa się u każdego podatnika z osobna, proporcjonalnie do jego praw do udziału w zysku spółki. W przypadku wątpliwości przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe. Na tych samych zasadach rozlicza się koszty uzyskania przychodów, wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów i straty, a także ulgi podatkowe związane z działalnością prowadzoną w spółce. Zysk w spółce określa się na podstawie prowadzonej przez spółkę podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Novum polega na możliwości wyboru sposobu opodatkowania. Można pozostać przy dotychczasowych zasadach opodatkowania według skali progresywnej 19, 30 i 40 proc. z zachowaniem kwoty wolnej od podatku oraz prawa do skorzystania z nielicznych już ulg i odliczeń. Wówczas przychód z działalności w spółce łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej.
Można też wybrać jednolity podatek liniowy w wysokości 19 proc., ale tylko dla przychodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej. Podatek liniowy funkcjonuje bez kwoty wolnej od podatku i bez prawa do skorzystania z ulg i odliczeń, a także bez możliwości skorzystania ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem albo z preferencyjnego rozliczenia osoby samotnie wychowującej dziecko. Dochód podlegający opodatkowaniu według stawki liniowej może zostać pomniejszony wyłącznie o składki na ubezpieczenie społeczne, o ile nie zostały one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od innych dochodów oraz o ewentualne straty. Ponadto od podatku tego, tak jak od podatku progresywnego, podlegają odliczeniu opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości 7,75 proc. podstawy wymiaru tych składek. Jeżeli wybiera się podatek liniowy, to może powstać obowiązek składania osobnych deklaracji podatkowych, ponieważ przychodów opodatkowanych podatkiem liniowym, tj. przychodów z działalności gospodarczej, nie łączy się z pozostałymi przychodami z innych źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej lub podatkiem ryczałtowym.
W celu wyboru podatku liniowego należy do 20 stycznia roku podatkowego złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli rozpoczyna się prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Wybór ten będzie obejmował wszelką działalność gospodarczą rozliczaną na podstawie księgi podatkowej. Nie obejmuje on innych źródeł przychodów, ani też działalności rozliczanej w formie ryczałtu i karty podatkowej. Wybór sposobu opodatkowania dotyczyć będzie również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.
Istnieje jedno poważne ograniczenie w wyborze podatku liniowego. Otóż po dokonaniu wyboru należy unikać przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających tym czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników spółki wykonywał w roku poprzednim lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Uzyskanie takich przychodów powoduje utratę prawa do opodatkowania podatkiem liniowym i pociąga za sobą obowiązek złożenia od początku roku deklaracji właściwych dla podatku progresywnego i wpłacenia zaliczek obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.
Co do korzyści, to należy zauważyć, że pojawiają się one dopiero przy większych dochodach, opodatkowanych stawkami 30 lub 40proc. Z hipotetycznych wyliczeń wynika, że dopiero przy dochodzie rocznym przekraczającym 40 tys. zł (po uwzględnieniu odliczeń składek na ZUS), pojawić się może zysk z wyboru podatku liniowego. Należy przy tym mieć na uwadze utratę tych możliwości pomniejszania dochodu i podatku, które pozostaną przy podatku progresywnym. Opłacalność wyboru podatku liniowego wzrasta proporcjonalnie do wielkości dochodów i np. przy kwocie dochodu rocznego rzędu 180 tys. zł (po uwzględnieniu odliczeń składek na ZUS), osiąga 25 tys. zł. Jest to zatem sposób opodatkowania najkorzystniejszy dla zarabiających najwięcej.
Każdy ze wspólników może sam, niezależnie od pozostałych, podjąć decyzję o wyborze podatku liniowego i każdy z nich może być rozliczany na podstawie innego podatku.

Podstawa prawna:
1. art. 860 § 1 Kodeksu cywilnego;
. art. 50a i 50c ustawy o zawodzie lekarza;
3. art. 2 ust. 2 i art. 7-7b ustawy ? Prawo działalności gospodarczej (zmiana wprowadzona art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy ? Prawo działalności gospodarczej [Dz. U. Nr 217, poz. 225];
4. art. 8, 9a i 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zmiany wprowadzone ustawą z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. Nr 202, poz. 1956]).

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.